Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

V ŠPÚ zasadala Komisia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov ZŠ a SŠ na ochranu zdravia a prvej pomoci

20. október 2016

V ŠPÚ zasadala Komisia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov ZŠ a SŠ na ochranu zdravia a prvej pomoci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé rokovanie odbornej komisie, ktorá sa zaoberá aktualizáciou  výchovno-vzdelávacieho obsahu v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci pre deti a žiakov základných a stredných škôl. Komisia, zložená zo zástupcov ŠPÚ, rezortov školstva, vnútra  obrany, Slovenského červeného kríža, Rescue Teamu Žilina a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, rokovala o obsahu a forme systémového nastavenia vzdelávania a výchovy detí a žiakov, aby na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci boli schopné reagovať v praktickom živote.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

14. október 2016

ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

Na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse, ktorým organizátori reagovali na jednu z najväčších utečeneckých tragédií pri masovej migrácii na európsky kontinent 3. októbra 2013 – zahynulo vtedy 368 utečencov zo severnej Afriky, mal svoje zastúpenie aj Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe pre mnohé tragické udalosti, ku ktorým došlo pri masovej migrácii, sa stretlo vyše  300  delegátov, vrátane žiakov a učiteľov z desiatich krajín EÚ. Zástupcovia Fínska, Grécka, Írska, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švédska sa tu zišli na podnet Ministerstva školstva Talianska predovšetkým preto, aby zapojili žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl. Slovenská delegácia, zastúpená národnou koordinátorkou za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie PhDr. Denisou Ďuranovou zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, PhDr. Ľubomírom Jaššom, Michaelou Florkovou, Žanetou Hrbkovou a Ferdinandom Jagelkom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, sa zúčastnila na workshopoch a prednáškach, zameraných na problematiku migrácie, kde diskutovali o projektoch a aktivitách, ktoré sú realizované v ich strednej škole. Slovenské a talianske gymnázium, spomedzi všetkých zúčastnených škôl, ktoré sa medzinárodného podujatia zúčastnili, boli vybrané organizátormi aj na záverečnú slávnosť pri príležitosti Pamätného dňa.   

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ po prvý raz rokovala odborná komisia o koncepcii ochrany osôb, zdravia a prírody

14. október 2016

V ŠPÚ po prvý raz rokovala odborná komisia o koncepcii ochrany osôb, zdravia a prírody

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes historicky prvé zasadanie odbornej komisie, zloženej zo zástupcov ŠPÚ, rezortov vnútra, obrany a školstva, ktorej úlohou je vytvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany osôb, zdravia a prírody pre základné a stredné školy, ako základ pre aktualizáciu obsahu vzdelávania pre základné a stredné školy na Slovensku v tejto oblasti.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk a riaditelia British Council sa dohodli na vzájomnej spolupráci

12. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk a riaditelia British Council sa dohodli na vzájomnej spolupráci

„Sme veľmi radi, že riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vidí priestor na vzájomnú spoluprácu obidvoch inštitúcií, riaditeľ nášho zastúpenia pre Slovensko Alastair Basset bude pracovať na veciach, na ktorých sme sa dohodli“, ubezpečila regionálna riaditeľka British Council pre EÚ Rebecca Walton.“

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

11. október 2016

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na obsahu vzdelávania s ÚSŽZ aj s krajanmi zo zahraničia

11. október 2016

ŠPÚ bude spolupracovať na obsahu vzdelávania s ÚSŽZ aj s krajanmi zo zahraničia

Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa so zástupkyňou Úradu pre Slovákov  žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou dohodol na podrobnostiach spolupráce obidvoch inštitúcií pri príprave rozšírenia obsahu vzdelávania v povinných predmetoch základných škôl o dejinách a súčasnosti  Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň sa dohodli na predbežných podmienkach prípravy na tvorbe obsahu učiva vo voliteľnom predmete pre stredné školy, ktorý bude zameraný najmä na možnosti praktického využitia informácií z prostredia zahraničných Slovákov pre potreby cestovného ruchu a obchodných služieb. Ten by mal byť prínosom  najmä pre študentov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa predmetová komisia pre chémiu zaoberala najmä požiadavkami na maturity

06. október 2016

V ŠPÚ sa predmetová komisia pre chémiu zaoberala najmä požiadavkami na maturity

Predmetová komisia pre chémiu, ktorá zasadala v Štátnom pedagogickom ústave, sa zaoberala predovšetkým Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Recenzenti odporúčali tento dokument schváliť po realizácii menších úprav, konkretizovaných v posudkoch. Po diskusii a úpravách členovia predmetovej komisie dokument schválili. Na zasadaní PK pre chémiu sa diskutovalo aj o návrhoch a pripomienkach na úpravu vyhlášky o ukončovaní štúdia na strednej škole. Charakteristika úloh v maturitných zadaniach bola napokon upravená v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou cieľov. Členovia predmetovej komisie pridali do skupiny všeobecných pomôcok laboratórne protokoly a laboratórne pomôcky a chemikálie. Na základne vlastných skúseností z praxe sa zhodli na tom, že je potrebné určiť, do akej miery sa dané tematické okruhy musia v zadaniach maturitných otázok vyskytovať a navrhli, aby vyhláška o ukončovaní štúdia na strednej škole obsahovala percentuálne zastúpenie jednotlivých okruhov v maturitných zadaniach.Predmetová komisia pre chémiu, ktorá zasadala v Štátnom pedagogickom ústave, sa zaoberala predovšetkým Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Recenzenti odporúčali tento dokument schváliť po realizácii menších úprav, konkretizovaných v posudkoch. Po diskusii a úpravách členovia predmetovej komisie dokument schválili. Na zasadaní PK pre chémiu sa diskutovalo aj o návrhoch a pripomienkach na úpravu vyhlášky o ukončovaní štúdia na strednej škole. Charakteristika úloh v maturitných zadaniach bola napokon upravená v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou cieľov. Členovia predmetovej komisie pridali do skupiny všeobecných pomôcok laboratórne protokoly a laboratórne pomôcky a chemikálie. Na základne vlastných skúseností z praxe sa zhodli na tom, že je potrebné určiť, do akej miery sa dané tematické okruhy musia v zadaniach maturitných otázok vyskytovať a navrhli, aby vyhláška o ukončovaní štúdia na strednej škole obsahovala percentuálne zastúpenie jednotlivých okruhov v maturitných zadaniach.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ na  medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu

05. október 2016

ŠPÚ na medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu

 „Rovnako dôležitá, ako systematická metodická podpora učiteľov pre zavádzanie metodických prístupov výučby cudzích jazykov, je aj dôraz na využívaní digitálnych technológií vo výučbe cudzích jazykov  v školách“, uviedol v diskusii riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

05. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

V rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie o podpore viacjazyčnosti , vrátane využitia digitálnych technológií vo výuke cudzích jazykov, sa  v Prahe uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Slovenskej republike, doc. PhDr.  Ľudovíta Hajduka, PhD. a riaditeľky Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike Heleny Plitzovej. Zástupcovia oboch štátnych inštitúcií spolu hovorili o pokračovaní a rozvoji ďalšej spolupráce v oblasti výmeny skúseností z pedagogických výskumov, inovácií v didaktike cudzích jazykov a ďalšej príprave učiteľov pre nové metodické prístupy vo výučbe cudzích jazykov.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa stretli odborníci na pracovnom stretnutí k návrhu koncepcie diagnostických centier

04. október 2016

V ŠPÚ sa stretli odborníci na pracovnom stretnutí k návrhu koncepcie diagnostických centier

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali odborníci z celého Slovenska o potrebe zmien v systéme výchovy a vzdelávania detí, umiestnených v diagnostických centrách. Výzvu, zaoberať sa touto problematikou, priniesli skúsenosti z praxe po zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a samotného vplyvu zákonov 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrany a kurately a 36/2005 Z. z o rodine, ktorou sa zrušili kompetencie diagnostických centier. Na stretnutí zástupcov DC sa hovorilo aj o potrebe vzájomnej spolupráce diagnostických a reedukačných centier. Odborníci hovorili o zavedení ústrednej evidencie, zlepšení spolupráce zriaďovateľov a prehľadnejšom nastavení dislokačnej siete MPSVR SR a MŠVVŠ SR, a vyjadrili sa tiež k problematike vzdelávania a výchovy. Zhodli sa v tom, že pre správne vyhodnotenie procesu, po skončení pobytu v  diagnostických centrách, je  dôležité sledovať aj naďalej klientov v ich ďalšom živote, čo momentálne nie je zabezpečené. Zástupcovia diagnostických centier dospeli k zhode aj v tom, že diagnostické centrá, ako aj reedukačné centrá, sú dôležitou súčasťou systému prevýchovy detí a mládeže, ak má systém fungovať efektívne. K tomu je však potrebná aj prevencia v rámci prostredníctvom výchovných opatrení, pričom prioritou je tvorba výchovných programov a podpora odborného tímu, ktorý je schopný odborne sprevádzať a podporovať dieťa v prevýchovnom procese.  Medzi najzávažnejšími dôvodmi problémového správania sa mladistvých zostáva naďalej vplyv sociálno-patologických javov, ako je šikana v školskom prostredí, drogy a alkohol, sociálne málo podnetné prostredie a riziková rodina.    

Čítať celý článok

 
Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov

04. október 2016

Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov

V Európsky deň jazykov (26.9.2016) začala v Bruseli dvojdňová konferencia LangOER: Open Education – Promoting diversity for European Languages (Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov) organizovaná projektom LangOER (http://langoer.eun.org/home) v spolupráci s EdReNe (http://edrene.org/node/2/index.html), na ktorej vystúpil s príspevkom „Vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku“ aj riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľ. Hajduk, PhD.. Okrem sekcie venovanej vzdelávaniu a vyučovaniu jazykov národnostných menšín v niektorých štátoch EÚ, hlavnou témou konferencie bola využiteľnosť otvorených zdrojov a digitálnych úložísk obsahu vzdelávania, a taktiež pedagogické využitie informačných a komunikačných technológií.  Účastníci konferencie mali možnosť diskutovať o význame jazykovej rozmanitosti v Európe a spôsoboch podpory otvorených vzdelávacích zdrojov pri vyučovaní menšinových jazykov.  V otvorenej diskusii sa vyjadrovali k stratégiám, ktoré môžu prispieť k podpore učenia a vyučovania menej používaných európskych jazykov a ich prepojeniu na globálne výzvy v oblasti otvoreného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Členovia predmetovej komisie pre biológiu navrhujú zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach

03. október 2016

Členovia predmetovej komisie pre biológiu navrhujú zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave členovia predmetovej komisie (PK) pre biológiu na svojom zasadnutí navrhli zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach, kde by sa zverejňovali informácie o aktivitách tejto inštitúcie. Učitelia, podobne ako zamestnanci iných inštitúcií, sledujú sociálne siete, prostredníctvom nich si vymieňajú pracovné skúsenosti a poskytujú informácie. Zároveň členovia PK navrhli, aby sa pokračovalo v školeniach v súvislosti s implementáciou inovovaného štátneho vzdelávacieho programu do školských vzdelávacích programov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Takisto sú za to, aby sa pokračovalo v presadzovaní vydávania tematických učebníc biológie pre gymnáziá. Na svojom zasadnutí tiež upozornili na problém s učebnicami  pre 8. a 9. ročník ZŠ a schválili Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie. Dohodli sa tiež, že pripravia pre učiteľov metodické materiály k vyučovaniu predmetu biológia, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
Celoslovenský odborný seminár o metodickom prístupe CLIL v praxi v gescii ŠPÚ, Európskej komisie a MŠVVŠ SR

03. október 2016

Celoslovenský odborný seminár o metodickom prístupe CLIL v praxi v gescii ŠPÚ, Európskej komisie a MŠVVŠ SR

Štátny pedagogický ústav, spolu s Európskou komisiou, zastúpenou na Slovensku,  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a občianskym združením SlovakEdu, pripravili odborný seminár pre riaditeľov, zástupcov a učiteľov základných škôl na Slovensku, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL vo výučbe nejazykových predmetov. Na odbornom seminári, ktorý sa konal v Bratislave v rámci Európskeho dňa jazykov, prednášajúci z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie v Bratislave, zo Žilinskej univerzity a z Katolíckej univerzity v Ružomberku, hovorili o motivácii žiakov, hodnotili zručnosť hovorenia, získavanie čitateľskej gramotnosti, ako aj aktivity žiakov na CLIL hodinách. S predbežnými výsledkami experimentálneho overovania CLILu v praxi a ďalšími perspektívami tohto metodického prístupu v školách sa mali možnosť oboznámiť desiatky pedagógov z celého Slovenska. „V záverečnej diskusii sme si s učiteľmi vymieňali skúsenosti z CLIL hodín. Hovorili sme o plánovaní hodín, o kompetenciách CLIL učiteľov a vyskúšali sme aj rôzne aktivity, ktoré sa dajú využiť v praxi“, uviedla koordinátorka experimentálneho overovania Beata Menzlová.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

29. september 2016

V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.HAJDUK: „Veríme, že doplňujúci učebný materiál o dejinách a kultúre menšín, žijúcich na Slovensku, prispeje k poznaniu, zvýšeniu tolerancie a vzájomnej akceptácii žiakov v škole i mimo nej.“

Čítať celý článok