Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

14. apríl 2018

ŠPÚ radil učiteľom ako využiť čitateľské stratégie pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Detašovaným pracoviskom MPC Žilina zorganizoval v dňoch 3. – 5. apríla druhú časť odborných seminárov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl pod názvom Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti. Odborné semináre zhodnotili účastníci pozitívne.

Čítať celý článok

 

13. apríl 2018

V Prešove rokovali predmetové komisie ŠPÚ o iŠVP a fonde učebníc a didaktických pomôcok

V Prešove v Slovensko-ukrajinskom kultúrno-informačnom centre zasadala predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru, v Ústave rusínskeho jazyka a kultúry v Prešovskej univerzite rokovali členovia predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru ŠPÚ. Obe komisie prerokovali v rámci svojho programu aj prácu s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Čítať celý článok

 

12. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

Čítať celý článok

 

11. apríl 2018

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne.

Čítať celý článok

 

10. apríl 2018

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe. Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska.

Čítať celý článok

 

10. apríl 2018

Duševné vlastníctvo sa týka aj školského vzdelávania − (pre)čo by školy mali o ňom vedieť

V texte predstavujeme problematiku duševného vlastníctva a zvýznamňujeme ju pre školy, pedagógov i žiakov. Zároveň odporúčame praktické zdroje k orientácii v problematike, využiteľné aj vo vyučovacom procese.

Čítať celý článok

 

07. apríl 2018

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave je pozitívne hodnotený na stránkach Európskeho Wergeland Centra za jeho aktivity v rámci medzinárodného projektu Slovenská akadémia. Pod titulkom The Slovak Academy: "Building Inclusive School Environments for All" promotes Human Rights Education in the Slovak Republic (Slovenská akadémia: "Inkluzívne školské prostredie pre všetkých" a "Demokratické prostredie pre všetkých") podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

06. apríl 2018

Na zasadaní členov predmetovej komisie pre občiansku náuku dominovala téma výučby filozofie

Výučba filozofie – metodické usmernenie pre učiteľov, učebnicová politika a sociálno-komunikačné zručnosti v predmete občianska náuka boli hlavné témy pracovného rokovania Predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet občianska náuka.

Čítať celý článok

 

05. apríl 2018

V ŠPÚ sa bude konať 18. apríla medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave bude 18. apríla medzinárodná odborná konferencia vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

Čítať celý článok

 

04. apríl 2018

Medzinárodná konferencia Jolly Phonics pre učiteľov bude 19. apríla v Lipt.Mikuláši

Druhý ročník medzinárodného stretnutia učiteľov, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Liptovskom Mikuláši, je určené pre učiteľov a učiteľky anglického jazyka v materských a základných školách, rovnako ako aj pre základné školy zaradené do experimentálneho overovania výučby angličtiny metodikou JOLLY PHONICS.

Čítať celý článok

 

03. apríl 2018

Skončil sa cyklus inovatívneho vzdelávania učiteľov a pracovníkov pre vzdelávanie detí a žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav úspešne ukončil inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Vzdelávanie bolo zamerané na oblasť histórie Rómov a rómskej kultúry, inovatívne vzdelávacie metódy a na rómsky jazyk ako pomocný jazyk vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čítať celý článok

 

27. marec 2018

Zahraniční Slováci spolupracujúci s ŠPÚ prebrali z rúk ministerky školstva medailu sv. Gorazda

Medzi ocenenými učiteľmi a pedagógmi, ktorí si dnes prebrali z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda, sú aj dlhoroční spolupracovníci Štátneho pedagogického ústavu, pôsobiaci na Slovensku aj v zahraničí. Najvyššie ocenenie, Veľká medaila sv. Gorazda bola udelená zahraničným Slovákom z Dolnej zeme Pavlovi Hlásnikovi a Svetlane Zolňanovej. Pedagóg z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z rumunského Nadlaku a členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z Nového Sadu v Srbsku sú zároveň členmi Odbornej komisie ŠPÚ pre prípravu voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

23. marec 2018

V CDPPE vrátane národného experta SR pre kurikulum Ľ. Hajduka riešili v Štrasburgu aktuálne výzvy európskeho školstva

Národný expert SR pre kurikulum vo Výkonnom výbore Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax(CDPPE) Ľudovít Hajduk spolu s ďalšími členmi výboru z 50 členských štátov RE na deviatom Plenárnom zasadnutí výboru v Štrasburgu riešili aktuálne otázky rozvoja demokratického školstva v Európe. Slovenska sa okrem iného týkala aj problematika súvisiaca s Platformou etiky, transparentnosti a integrity vo vzdelávaní (Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED).

Čítať celý článok

 

21. marec 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na 9. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil ako národný expert SR pre obsah vzdelávania na zasadnutí Výkonného výboru pre vzdelávaciu politiku a prax Rady Európy (Steering Comittee for Educational Policy and Practise – CDPPE) v Štrasburgu.

Čítať celý článok

 

19. marec 2018

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Čítať celý článok