Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

07. september 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prevzal ocenenie od Matice slovenskej a Trnavskej župy

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prevzal na slávnostnom otvorení Národných matičných slávností v Trnave ocenenie od Matice slovenskej a Trnavského samosprávneho kraja za osobný prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. Riaditeľ ŠPÚ v mene vedeckej rady odovzdal cenu predsedovi Matice slovenskej, udelenej pri príležitosti 70.výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu, za rozvoj vedy, výskumu, šírenie kultúry, podporu vzdelávania, uchovávanie histórie a oboznamovanie najmä mladej generácie s historickými osobnosťami Slovenska, hodnými nasledovania.

Čítať celý článok

 

04. september 2017

Nový školský rok v Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril nový školský rok 2017/2018 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park II v Košiciach. Prvé súkromné gymnázium na východnom Slovensku po roku 1989 spustilo zároveň 1.ročník experimentálneho overovania nového školského vzdelávacieho programu aplikovaná informatika. Garanciu nad projektom prevzal Štátny pedagogický ústav, záštitu riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Škola, ktorá je už 23 rokov známa svojím inovatívnym a kreatívnym prístupom k výchovno-vzdelávaciemu procesu, overuje v poradí svoj tretí vzdelávací program.

Čítať celý článok

 

30. august 2017

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti vstúpia do platnosti 1. septembra 2017

V Štátnom pedagogickom ústave diskutoval s novinármi riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák a odborníci na problematiku detí so zdravotným znevýhodnením. Diskutované témy z oblasti predprimárneho vzdelávania sa týkajú detí s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, detí chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a detí s viacnásobným postihnutím.

Čítať celý článok

 

28. august 2017

Štátny pedagogický ústav spustil metodický portál pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav má už na svojej webovej stránke verejne dostupný metodický portál ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ pokračuje s workshopmi pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

28. august 2017

ŠPÚ pokračuje s workshopmi pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav pokračuje v realizácii odborných workshopov na podporu implementácie národného projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. Posledný z nich sa uskutočnil vo Veľkom Mederi.

Čítať celý článok

 
Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

25. august 2017

Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval členov kolégia o zmene pôsobiska Výboru pre rozvoj vzdelávania a ľudské práva. Od 1.septembra tohto roka bude agendu výboru vykonávať v ŠPÚ a jeho tajomníkom bude riaditeľ ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporí projekt  DVD dokumentov pre školy

23. august 2017

ŠPÚ podporí projekt DVD dokumentov pre školy

Štátny pedagogický ústav podporí projekt DVD dokumentov pre základné a stredné školy, ktorý predstaví žiakom a študentom úspešných Slovákov a Slovenky. Na podpore realizácie tejto myšlienky sa zhodol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Základný námet k sérii DVD už bol podporený z grantu AVF.

Čítať celý článok

 
Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

21. júl 2017

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

20. júl 2017

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v základných a stredných školách, v ktorej budú základným prvkom procesu vzdelávania integrované digitálne technológie.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17. júl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CS. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovítovi Hajdukovi, PhD. gratuláciu k 70.výročiu založenia najstaršieho vedeckovýskumného pracoviska v oblasti školstva na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Ľudovít Hajduk pre SNN: Dôležitosť a aktuálnosť pedagogickej vedy rezonujú aj po 70 rokoch od vzniku ŠPÚ

11. júl 2017

Ľudovít Hajduk pre SNN: Dôležitosť a aktuálnosť pedagogickej vedy rezonujú aj po 70 rokoch od vzniku ŠPÚ

„Pedagogická veda, jej pestovanie, zveľaďovanie a praktické zužitkovanie sú rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšia v súčasnom svete, v ktorom sa dennodenne stretávame s prejavmi laxného prístupu k hodnotám, hodnotovej orientácii detí a žiakov, k morálke a interpretácii vzdelania, a aj charakteru, čestnosti, solidarity, tolerancie a podobne“, uviedol v rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

30. jún 2017

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Jesenná akadémia 2017

Demokratické školské prostredie pre všetkých

Čítať celý článok

 
Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie – rovnosť. Príklady implementácie

27. jún 2017

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie – rovnosť. Príklady implementácie

V priebehu práve sa končiaceho školského roka 2016/2017 sa školy, ktoré boli v novembri 2016 na Slovenskej a českej akadémii Inkluzívne prostredie pre všetkých, pokúsili aplikovať prístupy k podpore inkluzívneho prostredia a vyučovaniu k ľudským právam do svojej školskej praxe.

Čítať celý článok

 
Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

26. jún 2017

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach.

Čítať celý článok