Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.11.2017

V ŠPÚ sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov ŠPÚ a Metodicko-pedagogického centra

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu sa uskutočnilo pracovné stretnutie výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a učiteľov kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra, ktorí sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe.

„Zo strany učiteľov základných škôl a gymnázií pravidelne dostávajú obe strany otázky týkajúce sa realizácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov priamo na školách. Je dôležité, aby ŠPÚ aj učitelia kontinuálneho vzdelávania odpovedali učiteľom rovnako, vychádzajúc z jednotného výkladu filozofie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu,“ zdôvodnil potrebu koordinácie obidvoch inštitúcií rezortu školstva riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Ako ukazujú interné štatistiky, učitelia sa najčastejšie pýtajú na možnosti úprav učebného plánu,  tvorbu časovo-tematických plánov, zavádzanie voliteľných predmetov a využitie disponibilných hodín. Nejasné sú im aj pravidlá delenia tried na skupiny a vytváranie skupín žiakov z rôznych tried.

V rámci diskusie sa všetci účastníci stretnutia zhodli na tom, že je potrebné podporovať učiteľov v rozvíjaní ich zručností v záujme efektívnejšej realizácie výkonových štandardov matematiky, geografie a prírodovedných predmetov. Aj na základe skúseností z uskutočnených vzdelávacích aktivít boli prezentované návrhy na vytvorenie predmetu „Science“ v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pri jeho vyučovaní by sa mohli intenzívnejšie realizovať medzipredmetové vzťahy fyziky, chémie a biológie.