Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS o ďalších plánoch ŠPÚ s cieľom pomôcť základným školám v praxi

15. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS o ďalších plánoch ŠPÚ s cieľom pomôcť základným školám v praxi

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS na zasadaní v Hornom Smokovci o ďalších plánoch ŠPÚ, ktoré pomôžu základným školám v praxi. Za jeden zo základných cieľov označil užšie prepojenie práce zamestnancov ŠPÚ s praktickým terénnym výskumom v školách, ktorý by zabezpečil efektívnu spätnú väzbu pre poznanie stavu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej knižnej publikácii o etickej výchove

15. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej knižnej publikácii o etickej výchove

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., vo svojom vystúpení na kultúrno-vzdelávacom podujatí Sloboda cestou tvorivosti vo vlastivednom múzeu v Hlohovci, vyzdvihol prínos novej knižnej publikácie Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Knihu od doc. PaedDr. Igora Lomnického, PhD. a PaedDr. J. Štefánie Kuzmovej, PhD., s ilustráciami Radoslavy Hrabovskej, ktorá vyšla vďaka z iniciatívy Občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM a FF UKF v Nitre, podporil ŠPÚ, ZUŠ a Únia žien v Hlohovci. Riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ Hajduk hovoril vo svojom príhovore predovšetkým o aktuálnych úlohách ŠPÚ v oblasti tvorivého výskumu.

Čítať celý článok

 
Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní navštívili sídlo OSN vo Viedni

11. november 2016

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní navštívili sídlo OSN vo Viedni

Dňa 11. 11. 2016 sa učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku. Hlavným cieľom workshopu bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a to špecificky v oblasti výučby o  Organizácii Spojených národov (OSN) a  cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a VÚDPaP sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce

10. november 2016

Riaditelia ŠPÚ a VÚDPaP sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH. sa zhodli na potrebe  prehĺbenia otvorenej úzkej spolupráce medzi priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Partnerstvo a spolupráca medzi oboma inštitúciami je podľa zástupcov obidvoch inštitúcií dôležitá pre plnenie spoločných náročných úloh a cieľov v oblasti vývinovej a pedagogickej psychológie, špeciálnej pedagogiky, špeciálnych škôl a psychológov v teréne. Keďže psychológovia aj špeciálni pedagógovia musia používať vzdelávacie programy pri vypracovávaní  odporúčaní a správ pre žiakov a školy, je pre nich dôležité, aby sa inštitúcie, ktoré ich metodicky usmerňujú, zjednotili v metodických odporúčaniach pre ich vzájomnú súčinnosť v praxi.

Čítať celý článok

 
Poznaj slovenskú reč

10. november 2016

Poznaj slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch v Strednej odbornej škole stavebnej, Nitrianska cesta 61.

Čítať celý článok

 
Pekná maďarská reč

10. november 2016

Pekná maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v dňoch 19. – 21. apríla 2017 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy

08. november 2016

ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy

Štátny pedagogický ústav a Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy budú spolupracovať na odbornom projekte, ktorého cieľom je dosiahnutie vyššej kvality mentálneho zdravia mladých ľudí. Projekt vychádza z dokumentu  Európsky pakt pre mentálne zdravie a wellbeing z roku 2008, ktorý vznikol ako výsledok diskusie o podpore mentálneho zdravia občanov v EÚ. V Európskom pakte sa podčiarkuje, že európske inštitúcie, členské štáty a rôzne zúčastnené strany sa zaväzujú k aktivitám v oblastiach, ako je duševné zdravie mládeže a vzdelávanie, prevencia depresií a samovrážd, duševné zdravie starších ľudí, boj proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu, ako aj duševné zdravie na pracoviskách.  V spomínanom dokumente sa kladie eminentný dôraz práve na podporu a posilňovanie mentálneho zdravia detí a mládeže prostredníctvom prevencie a preventívnych programov.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

04. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. vystúpil na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Hlohovci pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku. V príhovore riaditeľ ŠPÚ vyzdvihol dôležitosť a nezastupiteľnosť predškolskej prípravy detí na ďalší vzdelávací proces. Zhodnotil tiež pilotnú fázu predprimárneho vzdelávania, ktorej úlohou bolo overiť účinnosť a primeranosť nastavení inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk otvoril Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

03. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk otvoril Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes v Šamoríne, za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, jej excelencie Ingy Magistad, Slovenskú a českú regionálnu akadémiu 2016 - „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých”. Cieľom  vzdelávacieho programu je posilniť kompetencie pedagogických pracovníkov, pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školách, v oblasti implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Vzdelávací program je konkrétne zameraný na podporu takéhoto školského prostredia v Slovenskej republike a v Českej republike. Vrámci medzinárodnej pilotnej konferencie, do ktorej sa okrem Štátneho pedagogického ústavu zapojili rezorty školstva a spravodlivosti, NÚCEM, MPC a Nadácia Otvorenej spoločnosti, vystúpila v panelovej diskusii aj výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra Ana-Perona Fjeldstad, riaditeľka Národního ústavu pro vzdělávání Helena Úlovcová a za ŠPÚ PhDr. Denisa Ďuranová.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii  SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

28. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, vo svojom vystúpení v Bratislave na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, informoval o podrobnostiach ďalšej spolupráce ŠPÚ s krajanmi žijúcimi mimo územia Slovenska.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ: Ako odpovedať v škole na otázky migrácie, radikalizmu a intolerancie?

27. október 2016

ŠPÚ: Ako odpovedať v škole na otázky migrácie, radikalizmu a intolerancie?

Za účasti študentov v Štátnom pedagogickom ústave dnes odborníci z pedagogických inštitúcií, základných, stredných a vysokých škôl hovorili o tom, akým spôsobom uchopiť nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách. „Odborno-metodické podujatie pre pedagógov ZŠ a SŠ, ktoré zorganizoval Štátny pedagogický ústav v spolupráci s učiteľmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prinieslo vzory, ako odpovedať žiakom v škole na niektoré aktuálne otázky súčasnosti, spojené s problémom migrácie, radikalizmu a intolerancie“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Uskutočnil sa ďalší odborný seminár pre učiteľov vyučujúcich SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

26. október 2016

Uskutočnil sa ďalší odborný seminár pre učiteľov vyučujúcich SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Vrámci projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa v základnej škole J. Kovátsa s VJM v Bátorových Kosihách uskutočnil 3.odborný seminár  pre pedagógov ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín, ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ J.Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy. Seminár viedli výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ PaedDr. Anita Halászová a Mgr. Andrea Döményová.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

24. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.  Hovorili spolu najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

21. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes v ŠPÚ prezidentku Združenia základných škôl Slovenska Mgr. Alenu Petákovú a členku výboru ZZŠS PaedDr. Lenku Kampmillerovú. Hovorili spolu o najdôležitejších úlohách a potrebách učiteľov a základných škôl v nadchádzajúcom období. Zástupcovia ZZŠS sa vyslovili  za užšiu spoluprácu ŠPÚ a škôl pri tvorbe učebných osnov školských vzdelávacích programov  pre jednotlivé ročníky a predmety s cieľom presnejšie vymedziť obsah a hĺbku učiva, ktoré je so žiakmi potrebné prebrať. Učitelia by privítali viac metodických materiálov,  ktoré by mohli využiť priamo vo vyučovacom procese, ako aj metodické príručky pre začínajúcich učiteľov. Ďalšou témou, o ktorej zástupkyne ZZŠS diskutovali podrobnejšie, bolo fungovanie školských klubov v ZŠ. Obe strany sa zhodli sa na tom, že ŠK sú pre výchovu a vzdelávanie detí dôležité. Prezidentka a členka výboru ZZŠS informovali riaditeľa ŠPÚ aj o situácii v predmete angličtina na prvom stupni ZŠ a o stave inklúzie v ZŠ na Slovensku. 

Čítať celý článok