Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


27.10.2017

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov, týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe.

Najčastejšie sa učitelia pýtajú na možnosti úprav učebného plánu, na tvorbu časovo-tematických plánov, zavádzanie voliteľných predmetov a využitia disponibilných hodín. Nejasné sú pre nich niekedy aj pravidlá na delenie triedy na skupiny a vytváranie skupín žiakov z rôznych tried.

„Zo strany učiteľov základných škôl a gymnázií pravidelne dostávame otázky týkajúcich sa realizácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov priamo v školách. Je dôležité, aby ŠPÚ aj ŠŠI odpovedali učiteľom rovnako, vychádzajúc z jednotného výkladu filozofie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Pracovné stretnutie zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie s výskumnými a vývojovými zamestnancami ŠPÚ vytvorilo podmienky pre naplnenie tohto cieľa,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že na efektívne napĺňanie vzdelávacích štandardov prírodovedných predmetov sú potrebné tri základné predpoklady - ustálený rámcový učebný plán, čo znamená nepridávať nové predmety, nerušiť predmety a neuberať z počtu disponibilných hodín, snaha o vyváženú dotáciu pre všetky skupiny predmetov, respektíve vzdelávacie oblasti a snaha vytvoriť podmienky pre realizáciu objavného a bádateľského učenia, teda delené hodiny a materiálne vybavenie škôl.