Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Predmetová komisia ŠPÚ pre náboženskú výchovu a náboženstvo schválila inovované cieľové požiadavky na maturitné skúšky

22. november 2016

Predmetová komisia ŠPÚ pre náboženskú výchovu a náboženstvo schválila inovované cieľové požiadavky na maturitné skúšky

Predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu pre náboženskú výchovu a náboženstvo schválila inovované cieľové požiadavky na maturitné skúšky, ktoré vstúpia do platnosti v školskom roku 2018/2019. Členovia komisie tiež diskutovali o návrhoch cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktoré sú kľúčové pre predmety Náboženská výchova  a náboženstvo. Poukázali na slabé a silné stránky procesu výchovy a vzdelávania v tomto predmete, pričom ich skúsenosti, postrehy a námety sa sústredili na skvalitnenie výchovy tak, aby viedla k formovaniu morálnych (kresťanských) hodnôt, k utváraniu hodnotného rebríčka žiakov.  V tomto smere vyzdvihli význam a vzory školy a školského prostredia, význam rodiny, ako aj odborný a morálny potenciál učiteľa, ktorý je realizátorom štátneho vzdelávacieho programu a tvorcom školského vzdelávacieho programu. Vyjadrili nádej, že pri kreovaní Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, a pri jeho realizácii sa dôraz bude dávať práve na hodnotový aspekt výchovy. Členovia PK Náboženská výchova a náboženstvo predpokladajú, že takáto orientácia v oblasti výchovy sa odrazí v zmene rámcového učebného plánu, konkrétne v hodinových dotáciách pre vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty – predmety ETV, NV/N.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ pokračuje vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL  - praktický modul

21. november 2016

V ŠPÚ pokračuje vzdelávanie učiteľov v metodickom prístupe CLIL - praktický modul

V Štátnom pedagogickom ústave pokračuje kontinuálne vzdelávanie učiteľov z celého Slovenska v metodickom prístupe CLIL - praktický modul. V praktickom module si učitelia, z ktorých väčšina už absolvovala teoretický modul CLIL,   vyskúšajú rôzne formy a aktivity s metodickým prístupom CLIL, ktoré môžu uplatňovať na vyučovacích hodinách v praxi.  Vzdelávanie 20 učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl bude ukončené v decembri záverečným pohovorom. Úspešní absolventi dostanú osvedčenie s 21 kreditmi.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS o ďalších plánoch ŠPÚ s cieľom pomôcť základným školám v praxi

15. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS o ďalších plánoch ŠPÚ s cieľom pomôcť základným školám v praxi

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS na zasadaní v Hornom Smokovci o ďalších plánoch ŠPÚ, ktoré pomôžu základným školám v praxi. Za jeden zo základných cieľov označil užšie prepojenie práce zamestnancov ŠPÚ s praktickým terénnym výskumom v školách, ktorý by zabezpečil efektívnu spätnú väzbu pre poznanie stavu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej knižnej publikácii o etickej výchove

15. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej knižnej publikácii o etickej výchove

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., vo svojom vystúpení na kultúrno-vzdelávacom podujatí Sloboda cestou tvorivosti vo vlastivednom múzeu v Hlohovci, vyzdvihol prínos novej knižnej publikácie Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Knihu od doc. PaedDr. Igora Lomnického, PhD. a PaedDr. J. Štefánie Kuzmovej, PhD., s ilustráciami Radoslavy Hrabovskej, ktorá vyšla vďaka z iniciatívy Občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM a FF UKF v Nitre, podporil ŠPÚ, ZUŠ a Únia žien v Hlohovci. Riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ Hajduk hovoril vo svojom príhovore predovšetkým o aktuálnych úlohách ŠPÚ v oblasti tvorivého výskumu.

Čítať celý článok

 
Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní navštívili sídlo OSN vo Viedni

11. november 2016

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní navštívili sídlo OSN vo Viedni

Dňa 11. 11. 2016 sa učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku. Hlavným cieľom workshopu bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a to špecificky v oblasti výučby o  Organizácii Spojených národov (OSN) a  cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a VÚDPaP sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce

10. november 2016

Riaditelia ŠPÚ a VÚDPaP sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH. sa zhodli na potrebe  prehĺbenia otvorenej úzkej spolupráce medzi priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Partnerstvo a spolupráca medzi oboma inštitúciami je podľa zástupcov obidvoch inštitúcií dôležitá pre plnenie spoločných náročných úloh a cieľov v oblasti vývinovej a pedagogickej psychológie, špeciálnej pedagogiky, špeciálnych škôl a psychológov v teréne. Keďže psychológovia aj špeciálni pedagógovia musia používať vzdelávacie programy pri vypracovávaní  odporúčaní a správ pre žiakov a školy, je pre nich dôležité, aby sa inštitúcie, ktoré ich metodicky usmerňujú, zjednotili v metodických odporúčaniach pre ich vzájomnú súčinnosť v praxi.

Čítať celý článok

 
Poznaj slovenskú reč

10. november 2016

Poznaj slovenskú reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch v Strednej odbornej škole stavebnej, Nitrianska cesta 61.

Čítať celý článok

 
Pekná maďarská reč

10. november 2016

Pekná maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v dňoch 19. – 21. apríla 2017 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy

08. november 2016

ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy

Štátny pedagogický ústav a Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy budú spolupracovať na odbornom projekte, ktorého cieľom je dosiahnutie vyššej kvality mentálneho zdravia mladých ľudí. Projekt vychádza z dokumentu  Európsky pakt pre mentálne zdravie a wellbeing z roku 2008, ktorý vznikol ako výsledok diskusie o podpore mentálneho zdravia občanov v EÚ. V Európskom pakte sa podčiarkuje, že európske inštitúcie, členské štáty a rôzne zúčastnené strany sa zaväzujú k aktivitám v oblastiach, ako je duševné zdravie mládeže a vzdelávanie, prevencia depresií a samovrážd, duševné zdravie starších ľudí, boj proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu, ako aj duševné zdravie na pracoviskách.  V spomínanom dokumente sa kladie eminentný dôraz práve na podporu a posilňovanie mentálneho zdravia detí a mládeže prostredníctvom prevencie a preventívnych programov.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

04. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. vystúpil na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Hlohovci pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku. V príhovore riaditeľ ŠPÚ vyzdvihol dôležitosť a nezastupiteľnosť predškolskej prípravy detí na ďalší vzdelávací proces. Zhodnotil tiež pilotnú fázu predprimárneho vzdelávania, ktorej úlohou bolo overiť účinnosť a primeranosť nastavení inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk otvoril Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

03. november 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk otvoril Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes v Šamoríne, za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, jej excelencie Ingy Magistad, Slovenskú a českú regionálnu akadémiu 2016 - „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých”. Cieľom  vzdelávacieho programu je posilniť kompetencie pedagogických pracovníkov, pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školách, v oblasti implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Vzdelávací program je konkrétne zameraný na podporu takéhoto školského prostredia v Slovenskej republike a v Českej republike. Vrámci medzinárodnej pilotnej konferencie, do ktorej sa okrem Štátneho pedagogického ústavu zapojili rezorty školstva a spravodlivosti, NÚCEM, MPC a Nadácia Otvorenej spoločnosti, vystúpila v panelovej diskusii aj výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra Ana-Perona Fjeldstad, riaditeľka Národního ústavu pro vzdělávání Helena Úlovcová a za ŠPÚ PhDr. Denisa Ďuranová.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii  SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

28. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, vo svojom vystúpení v Bratislave na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, informoval o podrobnostiach ďalšej spolupráce ŠPÚ s krajanmi žijúcimi mimo územia Slovenska.

Čítať celý článok