Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

09. september 2016

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 
Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

09. september 2016

Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vzdelávacie programy pre deti:

Čítať celý článok

 
Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

08. september 2016

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. Táto tematika je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Čítať celý článok

 
Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08. september 2016

Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom projektu s názvom Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

08. september 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Doc .PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom Predmetovej komisie cudzie jazyky (PKCJ). Do funkcie predsedníčky PKCJ riaditeľ ŠPÚ vymenoval PhDr. Nadeždu Zemaníkovú, PhD. z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predmetová komisia v novom zložení posudzovala návrh inovovaného Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Úprava cieľových požiadaviek na maturitné skúšky vychádza z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Podstatné veci vo všeobecnej časti cieľových požiadaviek, ktorá je rovnaká pre všetky cudzie jazyky, sa v zásade nemenia. V špecializovaných častiach, ktoré sa týkajú jednotlivých cudzích jazykov, autori doplnili ilustratívne príklady v časti jazykové prostriedky. Citlivo pristupovali takisto k úprave tematických okruhov, aby školy, ktoré už majú vypracované zadania okruhov, ich nemuseli meniť. Do nového Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov budú doplnené požiadavky 12 recenzentov, ktorí k materiálu vypracovali 36 posudkov. 

Čítať celý článok

 
INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

06. september 2016

INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

V dňoch 24.-28.8. 2016 sa uskutočnil Inauguračný svetový kongres o športe a kresťanstve v Yorku (Anglicko), ktorého sa aktívne zúčastnila pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Dana Masaryková PhD., ktorá prezentovala možnosti riešenia otázok v oblasti  športu, školskej telesnej výchovy a kresťanstva.

Čítať celý článok

 
Bilingválne štúdium už aj v čínskom jazyku

05. september 2016

Bilingválne štúdium už aj v čínskom jazyku

Na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorili dnes nový študijný odbor, bilingválne slovensko-čínske päťročné štúdium. Škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s bilingválnym slovensko-španielskym študijným odborom, otvára uvedený typ štúdia formou experimentálneho overovania, schváleného ministerstvom školstva.
     Tento projekt je ojedinelý nielen na Slovensku. „Bilingválne slovensko-čínske štúdium môže byť precedensom v celej strednej Európe, ktorá sa zatiaľ k čínskemu jazyku správa zdráhavo“, povedal dnes riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý spolu so splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. Linom, riaditeľom Odboru gymnázií a jazykových škôl MŠVVaŠ SR  Igorom Gallusom a ďalšími hosťami, bilingválne štúdium otvoril.
„Gymnázium v európskej tradícii ako gymnasion zušľachťovalo najmä dušu. Projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je takýmto dialógom. Je dialógom kultúr a diskurzom poznania“, uviedol v úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý riaditeľke Gymnázia M. Kováča Alene Paulovej odovzdal vyznamenanie Cenu a pamätnú medailu ŠPÚ za inovatívny prínos v rozvoji gymnaziálneho vzdelávania na Slovensku.
     "Mandarínska čínština je jazykom, ktorým hovorí najviac ľudí. Znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré zaraďujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, hospodársko-ekonomická výmena a obchod s Čínou vo svete stále rastie. Čínština je jazykom budúcnosti," zdôvodnila zámer vyučovať tento jazyk na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici jeho riaditeľka Alena Paulová. 
     Ojedinelý projekt v rámci strednej Európy každý rok počas päťročného štúdia absolvuje 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä v zahraničí. Žiaci ukončia štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka. Odborným zmluvným garantom projektu je Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Certifikované učebnice a kvalifikovaných lektorov garantuje čínska strana. Štúdium v tejto štátnej vzdelávacej inštitúcii je bezplatné.
    "V čínskom jazyku sa budú študovať predmety prírodovedného charakteru ako matematika, chémia, biológia, fyzika, geografia, telesná a športová výchova. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku bude predmet vyučovaný aj v slovenskom jazyku, čím dôjde k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách," doplnila riaditeľka Gymnázia M. Kováča.

Čítať celý článok

 
Úzka spolupráca so školami a rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti: rozhovor s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom

02. september 2016

Úzka spolupráca so školami a rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti: rozhovor s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. poskytol do prvého tohtoročného čísla časopisu Dnešná škola – Človek a príroda  rozhovor s RNDr. Helenou Vicenovou, predsedníčkou Združenia učiteľov chémie. V rozhovore rezonovala téma činnosti ŠPÚ, v ktorej sú dôležité Ústredné predmetové komisie umožňujúce uplatniť skúsenosti najlepších učiteľov, didaktikov a uznávaných odborníkov pri riešení závažných odborno-metodických a koncepčných problémov výchovy a vzdelávania v SR. „Podporujeme, aby sa v ÚPK spojili akademické poznatky s praktickými skúsenosťami učiteľov v ZŠ a SŠ“ – zdôraznil Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

02. september 2016

Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

Európsky workshop zameraný na stratégie výučby pre rozvoj funkčnej gramotnosti sa uskutoční v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2016 v Bielorusku. Pracovným jazykom je ruština/angličtina.
Aktivity sa môže zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je 10. september 2016.    
Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

Čítať celý článok

 
Na prahu nového školského roku 2016/2017...

02. september 2016

Na prahu nového školského roku 2016/2017...

Milí žiaci, študenti, vážení učitelia a rodičia,

Čítať celý článok

 
MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

26. august 2016

MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2016 schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Čítať celý článok

 
ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MS

17. august 2016

ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MS

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 je k dispozícii len v elektronickej verzii. Dokument nebude vydaný v tlačenej podobe.

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

17. august 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. prijal v stredu 17. augusta  veľvyslanca a predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jána Varša, CSc. Rokovali spolu o možnostiach aktívnej a efektívnej spolupráce ŠPÚ a ÚSŽZ  v oblasti pomoci a podpory Slovákov žijúcich v zahraničí,  vrátane otázky, ako informovať  najmä mladých ľudí a študentov o živote a histórii našich rodákov v zahraničí tak, aby sa dostali do reálneho povedomia verejnosti  na Slovensku prostredníctvom školského systému. „Podľa údajov, ktoré má ÚSŽZ  k dispozícii, v zahraničí žije v súčasnosti približne milión tristotisíc Slovákov, myslím si, že si zaslúžia, aby si naša verejnosť uvedomila, že existujú“, uviedol  predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Spolu s riaditeľom ŠPÚ sa zhodli na tom, že myšlienka zakotviť túto tému formou podkapitoly v obsahu humanitných učebných predmetov, prípadne ju vyčleniť ako samostatný voliteľný predmet na stredných školách, je jedným z riešení, na ktorom môžu tieto dve inštitúcie participovať. „Samozrejme, že my pomáhame Slovákom žijúcim v zahraničí s prípravou učebníc v slovenskom jazyku, s prípravou metodických príručiek, osnov, aby mohli slovenčinu vyučovať aj mimo Slovenska, nosíme im slovenské knihy, metodické príručky, ale faktom je, že starostlivosť o Slovákov v zahraničí nie je systémovo nastavená. Preto je najvyšší čas, aby sme začali na tom pracovať“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý sa s predsedom ÚSŽZ dohodol na vypracovaní memoranda o spolupráci oboch inštitúcií a jeho obsahovej náplni. Spolupráca, ktorej spoločnou prierezovou témou budú zahraniční Slováci, by mala v prvej fáze priniesť návrh systému vzájomnej informovanosti, konkrétne vymedzenie spolupráce v oblasti materiálnej ako aj ľudských zdrojov a inštitucionálne vymedzenie najdôležitejších oblastí vzájomnej spolupráce. 

Čítať celý článok

 
Európske Wergeland Centrum hľadá skúseného facilitátora/facilitátorku v oblasti vzdelávania k  ľudským právam a demokratickému občianstvu

16. august 2016

Európske Wergeland Centrum hľadá skúseného facilitátora/facilitátorku v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu

Európske Wergeland Centrum vyhlásilo výberové konanie na miesto facilitátora/facilitátorky v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu s výbornou znalosťou špecifických podmienok a problémov na slovenských a/alebo českých školách. 

Čítať celý článok

 
DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá

16. august 2016

DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra 2016.   

Čítať celý článok