Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


30.10.2017

ŠPÚ pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov a pracovníkov pre deti a žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Ostatné inovatívne vzdelávanie sa uskutočnilo 27.10. – 29.10. 2017 v priestoroch Matice slovenskej v Martine.

V ďalšom vzdelávacom bloku sa frekventanti budú vzdelávať v oblastiach inovatívnych vzdelávacích metód a používania rómskeho jazyka ako pomocného jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese.

Frekventanti tohto vzdelávacieho bloku získajú najnovšie poznatky, ako motivovať žiakov, aby sa ich záujem o vzdelávanie zvýšil a ako zvyšovať schopnosti a zručnosti žiakov tak, aby im napomáhali k dosahovaniu lepších výsledkov v škole.

Obsah programu inovatívneho vzdelávania je zameraný na získanie a zdokonaľovanie nadpredmetových profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, potrebných na aplikáciu nových poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Vzdelávací program zahŕňa tieto tematické celky:  Úvod k interkultúrnemu vzdelávaniu, O histórii, etnografii a folklóre Rómov, Motivácia žiakov konverzáciou v rómskom jazyku, Inovatívnymi metódami k inklúzii vo vzdelávaní.

Inovatívne vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít“, číslo rozhodnutia o akreditácii: 1184/2014 - KV. Absolvent akreditovaného vzdelávania po úspešnej obhajobe získa 25 kreditov. Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania je jedným z výstupov preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.