Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


07.11.2017

Seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím

Na seminári k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu - slovenský posunkový jazyk v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím sa v Štátnom pedagogickom ústave zišli takmer tri desiatky špeciálnych pedagógov – surdopédov zo škôl z celého Slovenska a študentov pedagogiky sluchovo postihnutých. Seminár zorganizoval ŠPÚ v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, Ústavom špeciálno-pedagogických štúdií.

„Zavedenie nového vyučovacieho predmetu je proces a preto predpokladá, že nejde o posledné stretnutie, ale že budú organizované aj ďalšie stretnutia vzhľadom na potrebu výmeny skúseností, ďalšie vzdelávanie v danej oblasti, ale aj rozširovanie poznatkov z oblasti výučby slovenského posunkového jazyka,“ zhodnotil význam seminára riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

O publikácii Slovenský posunkový jazyk, špecifický vyučovací predmet pre žiakov so sluchovým postihnutím, jazyková úroveň A1, A2, B1, ktorú vydal ŠPÚ, informovala účastníkov seminára Iris Domancová z ŠPÚ.  V nadväznosti na využitie publikácie v špeciálnopedagogickej praxi Roman Vojtechovský upriamil pozornosť na slovesá v slovenskom posunkovom jazyku, pričom uviedol konkrétne príklady, ako vyučovať gramatiku slovenského posunkového jazyka v rámci špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk.

Ako spresnila Darina Tarcsiová, seminár bol realizovaný aj ako jeden z výstupov projektu De-Sign Bilingual. V rámci jej prednášky sa prítomní mali možnosť dozvedieť aj o praktických možnostiach vyučovania daného predmetu.

Špecifický vyučovací predmet - slovenský posunkový jazyk, sa od septembra 2016 v základných školách vyučuje v rámci vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora ako povinný predmet. Školy si pritom môžu flexibilne, spolu s ďalšími predmetmi v tejto oblasti, upraviť počet jeho hodín od 1 do 3 týždenne.

Slovenský posunkový jazyk vyučujú primárne nepočujúci špeciálni pedagógovia, ktorí sú prirodzenými používateľmi tejto formy komunikácie. Ak v škole nie je zamestnaný nepočujúci pedagóg, predmet slovenský posunkový jazyk môže vyučovať aj počujúci špeciálny pedagóg, ktorý ovláda slovenský posunkový jazyk a bežne ho v komunikácii s nepočujúcimi používa.

Obsahové a výkonové štandardy predmetu slovenský posunkový jazyk sú vypracované podľa Spoločného európskeho referenčný rámca pre jazyky (SERR).