Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ERASMUS+ Slovenčina pre deti cudzincov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ERASMUS+ Slovenčina pre deti cudzincov



NÁZOV PROJEKTU

Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

ČÍSLO PROJEKTU             
2019-1-SK01-KA201-060698

GRANTOVÁ SCHÉMA    
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE       
Súkromná jazyková škola iCan, Slovenská republika (hlavný koordinátor projektu)
Štátny pedagogický ústav, Slovenská republika
Slovak Club Birmingham CIC, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
eMeLeS Limited, Írska republika
Petit Slavik, Francúzska republika

ANOTÁCIA
Štátny pedagogický ústav je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov, ktorý bol schválený pod číslom 2019-1-SK01-KA201-060698. Koordinačnou organizáciou projektu je Súkromná jazyková škola iCan. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu so Štátnym pedagogickým ústavom sú Slovak Club Birmingham CIC, eMeLeS Limited a Petit Slavik. Projekt sa realizuje od 1. septembra 2019 do 28. februára 2022, t. j. 30 mesiacov. Cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku. Medzi hlavné výstupy Štátneho pedagogického ústavu patrí Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR, Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ a Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.

CIEĽ
Hlavným cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku.

ŠPECIFICKÉ CIELE
1. Tvorba didaktických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre deti cudzincov na Slovensku a deti Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Metodické odporúčania pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určené pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY ŠPÚ
IO1 Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

Manuál je určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i odborných zamestnancov a rodičov, zameriava sa na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu. Udržateľnosť tohto intelektuálneho výstupu bude zabezpečená pravidelnou aktualizáciou obsahu v súlade so zmenami v legislatíve a koncepčných materiáloch migračnej a integračnej politiky.

Prezentácia Vzdelávanie detí cudzincov
Základné pojmy - cudzinec, migrant, utečenec, azylant

Legislatívne minimum – školská legislatíva
Príprava na príchod žiaka do školy
Zaradenie detí cudzincov do ročníka
Adaptácia žiaka
Hodnotenie detí cudzincov
Kurz štátneho jazyka  (obsah sa aktualizuje)
Zdroje a materiály (obsah sa pripravuje)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  (obsah sa pripravuje)
Zoznam inštitúcií/organizácií poskytujúcich právnu pomoc cudzincom a utečencom v Slovenskej republike

Súbor materiálov a formulárov pre ZŠ 
Súčasťou Manuálu je aj súbor materiálov pre potreby základných škôl v rôznych jazykových mutáciách. Má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovávaní základných informácií žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom/zákonnému zástupcovi.

Pri prekladoch sú uvedené skratky jazykov podľa ISO 639-1:
              sk – slovenský jazyk
              en – anglický jazyk
              hu – maďarský jazyk
              ru – ruský jazyk
              sr – srbský jazyk
              uk – ukrajinský jazyk
              vi – vietnamský jazyk

ORIENTÁCIA V ŠKOLE

  sk en hu ru sr uk vi
Pozdravy a frázy SK EN HU RU SR UK VI
Aktivity a činnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Ľudia v škole SK EN HU RU SR UK VI
Miestnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety (1. stupeň ZŠ) SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety (2. stupeň) SK EN HU RU SR UK VI
Školské pomôcky SK EN HU RU SR UK VI

ROZHOVOR SO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ŽIAKA (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikácia výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa SK EN HU RU SR UK VI
Záznam o rozhovore so zákonným zástupcom žiaka SK EN HU RU SR UK VI
Zoznam vecí a pomôcok pre žiakov základnej školy              
Školský systém v Slovenskej republike SK EN HU RU SR UK VI
Stravovanie – Zoznam alergénov              
Stravovanie – Jedálny lístok              

ROZHOVOR SO ŽIAKOM (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikačná karta nového žiaka/novej žiačky              
Rozhovor so žiakom              

ŽIADOSTI A FORMULÁRE (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sk uk vi
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok              
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy              
Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy              
Žiadosť o prijatie žiaka do 2. – 9. ročníka základnej školy              
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania              
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy              
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákonný zástupca (ZŠ)              

IO2 Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ
Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj akademický (odborný) jazyk, k tomu im môžu pomôcť prekladové slovníky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam/vyučovacím predmetom. Prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber štandardizovaných pojmov zo vzdelávacích štandardov (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov ZŠ:
Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra
Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika
Človek a príroda – prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia
Človek a spoločnosť – vlastiveda, geografia, dejepis, občianska náuka

Slovník je pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v Slovenskej republike, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonných zástupcov žiaka-cudzinca, ale aj pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl. Udržateľnosť tohto intelektuálneho výstupu bude zabezpečená pravidelnou aktualizáciou obsahu v súlade so zmenami v štátnych vzdelávacích programoch.

PREKLADOVÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÝCH POJMOV PRE ZŠ (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Poznámky pre používateľov slovníka – žiak              
Poznámky pre používateľov slovníka – zákonný zástupca              
Poznámky pre používateľov slovníka – učiteľ              

SLOVNÍKOVÁ ČASŤ

  sk en hu ru sr uk vi
slovenský jazyk a literatúra     HU RU SR UK  
matematika   EN HU RU SR UK  
informatika   EN HU RU   UK  
prvouka              
prírodoveda              
biológia   EN HU RU   UK  
fyzika              
chémia              
vlastiveda              
geografia              
dejepis              
občianska náuka              
Prehľad skloňovania a časovania              

OBRAZOVÁ PRÍLOHA (obsah sa pripravuje)
Obrazová príloha, typu WHAT IS WHAT, obsahuje základnú slovnú zásobu formou obrázkov. Okrem toho sú tu aj obrázky v štvorčekoch, ktoré si môžu žiaci vyfarbiť, rozstrihať na jednotlivé štvorce a využiť napríklad pri vytváraní tematického slovníka. Stranu je možné aj skopírovať, rozstrihať na kartičky, ktoré sa dajú použiť pri rôznych aktivitách na hodine, napr. priradiť obrázok-slovo, pexeso, vetné modely a pod.

TEMATICKÝ SLOVNÍK (obsah sa pripravuje)
Tematický slovník je jednoduchým spôsobom na lepšie osvojenie si odborného jazyka. Žiaci si môžu vytvárať slovník k vyučovaciemu predmetu alebo téme. Slovník obsahuje niekoľko stĺpcov: SLOVENSKY, OBRÁZOK a POZNÁMKY. Do stĺpca OBRÁZOK si žiak môže nakresliť alebo nalepiť obrázok. Do stĺpca  POZNÁMKY si môže napísať príklady využitia slova vo vete, definíciu alebo preklad slova v materinskom jazyku alebo v inom jazyku (prvý alebo druhý cudzí jazyk, ktorý sa v škole učí). Na jednej strane tak žiak nestráca kontakt so svojím materinským jazykom a na strane druhej je podporená aj jedna z kľúčových kompetencií – viacjazyčnosť.  Do „výroby“ slovníka sa môžu zapojiť učitelia i spolužiaci, čo môže napomôcť k budovaniu vzájomných vzťahov a podpore jednej z prierezových tém – multikultúrnej výchovy.

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA
On-line webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike – organizovaný Štátnym pedagogickým ústavom. 

Cieľom webinára bolo ozrejmiť:
- migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
- základnú terminológiu migračnej problematiky;
- akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
- legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
- organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Informačný leták

Prezentácie:
Migrácie a novodobí migranti na Slovensku 
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Príspevok je venovaný otázke migrácií a migrantov na Slovensku. Migračnú situáciu krajiny vysvetľuje v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility. Stručne opisuje historické aspekty migrácie smerom na Slovensko, podrobne rozoberá základnú terminológiu migračnej problematiky. Migrantov sleduje z hľadiska ich počtov, krajiny pôvodu, motivácií príchodu, ako aj ďalších sociologických a kultúrnych charakteristík. Zaoberá sa tiež akulturačnými procesmi migrantov do slovenskej spoločnosti, prináša základné odporúčania pre prácu s nimi v rámci pedagogického procesu.

Migrácie a novodobí migranti na Slovensku

Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie
PhDr. Janka Píšová, PhD., Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Príspevok sa zameriava na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu.

Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie

Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny
Mgr. Eva Španová, Studia Academica Slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave

Ako postupovať pri práci na jazykovom kurze slovenčiny ako druhého jazyka? Aké sú rozdiely medzi bežnou hodinou slovenčiny ako materinského jazyka a jazykovým kurzom? Aké sú ciele výučby? Ako začať a o ktoré materiály sa oprieť? Ako rozvíjať dôležité jazykové zručnosti u detí, aby sme zlepšili ich jazykovú kompetenciu?  Ako nastaviť obsah kurzu a jeho formu? Ako zlepšiť motiváciu žiakov na hodinách? Môže aj bežný učiteľ/učiteľka slovenčiny viesť kurz slovenčiny ako druhého jazyka? Kde nájsť vhodné tipy a inšpirácie do práce?

Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny

NADNÁRODNÉ STRETNUTIA
1. nadnárodné projektové stretnutie
2. nadnárodné projektové stretnutie
3. nadnárodné projektové stretnutie

Koordinátori projektu:
PhDr. Janka Píšová, PhD.
PhDr. Denisa Ďuranová
Mgr. Karol Csiba, PhD.