Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

Štátny pedagogický ústav organizuje 07. novembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

24. september 2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 07. novembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 26. októbra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave

Čítať celý článok

 
SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

17. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok

 
Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

13. september 2018

Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

13. september 2018

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zverejnili sme najčastejšie otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Čítať celý článok

 
Mladý záchranár - voliteľný predmet

07. september 2018

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

Čítať celý článok

 
Publikácie Všetci to robia! a K prevencii v škole sú dostupné v elektronickej podobe

06. september 2018

Publikácie Všetci to robia! a K prevencii v škole sú dostupné v elektronickej podobe

Školy – pedagógovia, koordinátori prevencie si ich môžu bezplatne stiahnuť v časti Metodické podnety.

Čítať celý článok

 
Ponuka voliteľných predmetov - vzdelávacie štandardy

24. august 2018

Ponuka voliteľných predmetov - vzdelávacie štandardy

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiteľov základných škôl vzdelávacie štandardy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach a astronómia. Túto ponuku budeme priebežne rozširovať.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie k napĺňaniu výkonových štandardov ŠVP vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia

15. august 2018

Metodické usmernenie k napĺňaniu výkonových štandardov ŠVP vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenia k realizácii prírodovedného vzdelávania vo vzťahu k napĺňaniu výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia na základnej škole a gymnáziu.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

15. august 2018

Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k realizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019.

Čítať celý článok

 
SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTN7M ZNEVÝHODNENÍM

06. august 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTN7M ZNEVÝHODNENÍM

Štátny pedagogický ústav organizuje 10. októbra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 28. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

04. júl 2018

Cesta k slušnosti a zodpovednosti - seminár Nové trendy vo výučbe etickej výchovy v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli učitelia etickej výchovy (ETV) z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na jednodňovom vzdelávacom podujatí k novým trendom vo výučbe etickej výchovy. Učitelia sa oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy, s praktickými výstupmi výskumu ako aj s metodickými námetmi a inšpiráciami overenými v praxi.

Čítať celý článok

 

04. júl 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy v Bratislave

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa Základnej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách. Program bol doplnený o námety konkrétnych aktivít určených pre rôzne vyučovacie predmety, mnohé z nich si účastníci aktívne vyskúšali.

Čítať celý článok

 
Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

01. jún 2017

Didakticko-metodické návrhy praktického využitia zvýšenej hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku ZŠ

Vážení pedagógovia,

Zaiste viete, aké kľúčové postavenie zastáva výučba najmodernejších dejín, čiže dejín 20. storočia v predmete dejepis. Toto z historického pohľadu nedávne obdobie je žiakom oveľa bližšie ako napr. pravek alebo starovek.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

15. máj 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok