Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výstupy projektu TAKE ME OUT

07. august 2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Typ školy
materská škola

 
Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) -  Rubrika zo školských lavíc

Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) - Rubrika zo školských lavíc

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
6.

 

Biológia - metodické listy - základná škola

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 
ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA:  KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

ETICKÁ VÝCHOVA: KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
6.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 

Metodické usmernenie - environmentálna výchova

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Environmentálna výchova - metodické modely - základná škola

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy