07.09.2018

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

Úrazovosť je z dlhodobého pohľadu jednou z najčastejších príčin úmrtí v detskom veku. Zranenia počas detstva a dospievania nesú vysoké riziko dlhodobých fyzických následkov a psychosociálnych škôd. Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku neúmyselných úrazov na Slovensku sú nasledovné: dopravné nehody, utopenie, pády, úrazy hlavy, otravy a popálenie. Cielenou edukáciou obyvateľstva v zvýšení bezpečnosti vlastného zdravia za predpokladu adekvátnych podmienok v ich životnom a pracovnom prostredí je možné mnohým úrazom predchádzať, ich počet a závažnosť minimalizovať. V miere štandardizovanej úmrtnosti klesla úmrtnosť na všetky úrazy v roku 2014 oproti roku 2000 vo vekovej skupine 5 až 14-ročných o 64 %. Ročne priemerne o 53 detí zomiera menej z dôvodu úrazov, ako v období rokov 1996 až 2000. Slovenská republika v znižovaní úrazovosti a úmrtnosti detí a mládeže z dôvodu úrazov dosiahla pekné výsledky. Cieľom je ale nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov, a preto opätovne školám dávame do pozornosti zaktualizovaný voliteľný predmet Mladý záchranár. Učebné osnovy sú k dispozícii na webstránke Metodického portálu ŠPÚ.

Vznik a obnovenie tohto preventívneho vzdelávacieho predmetu vnímame ako historický medzník v riešení prevencií úrazov a násilia u detí a dorastu v našej krajine. Vychádza zo skutočnosti, že naše deti sa takto budú môcť v oveľa väčšom počte vracať domov živé  a  zdravé, a že z detí vychováme zodpovednejších rodičov, čo následne spôsobí sekundárne zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Nehovoriac o tom, že ako dospelí ľudia budú zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní a schopní pomôcť inej osobe v núdzi, a v konečnom dôsledku budú zodpovednejšími občanmi.

Preto sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci s Rescue team Slovakia aktualizáciu voliteľného predmetu Mladý záchranár, ktorý je určený pre všetkých žiakov 1. – 9. ročníka základnej školy už od roku 2010, prejavujúcich o vyučovanie predmetu Mladý záchranár záujem, pociťujúcich nedostatok aplikačných a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia  v priereze všetkých predmetov Základnej školy a taktiež  i mimoškolských aktivitách. Žiaci radi riešia kontextové a podnetové úlohy podobné úlohám, ktoré sa bežne vyskytujú pri školských aktivitách a v reálnom živote. Zároveň chceme touto ukážkou dať priestor i učiteľom, aby si samostatne kreatívne dopĺňali obsah vzdelávania v tomto predmete o vlastné úlohy, nápady a postupy riešení aj s využitím dostupných IKT. Predpokladáme, že aj takto koncipovaný voliteľný predmet môže kvalitatívne prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii a  v neposlednej rade i ochrany a záchrany toho najcennejšieho, ľudského života. Na úvod dodávame, že prevencia pred negatívnymi javmi, ochrana a záchrana človeka  je bezpečnostná gramotnosť - schopnosť jedinca empaticky rozpoznať, pochopiť a konať tak, aby pri všetkej svojej činnosti v škole i mimo nej robil len premyslené činnosti prospešné sebe, svojim blízkym s prihliadnutím na prevenciu pred prípadnými negatívnymi javmi ohrozujúcimi zdravie a život a v prípade dopadu týchto javov na človeka vedel zaujať adekvátne stanovisko a činnosť na odvrátenie ďalších rizík, zodpovedajúcich potrebám jeho života a života iných.