Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Prešov

13. september 2019

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Prešov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Prešove organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 22. októbra 2019.

Čítať celý článok

 
Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

11. september 2019

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov, ktorá prebieha od 10.9. do 1.11.2019. Bližšie informácie sa dočítate v článku.

Čítať celý článok

 
VII. cyklus Európskeho dialógu s mládežou

25. jún 2019

VII. cyklus Európskeho dialógu s mládežou

Nadväzujúc na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (1.6.19. Neformálne vzdelávanie, bod 1) si Vás v mene Rady mládeže dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri vypĺňaní online dotazníka Vašimi žiakmi a študentami.

Čítať celý článok

 
Seminár „Činnostne zamerané vyučovanie“ pre učiteľov nemeckého jazyka

11. jún 2019

Seminár „Činnostne zamerané vyučovanie“ pre učiteľov nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav pozýva všetkých učiteľov nemeckého jazyka na seminár s názvom „Činnostne zamerané vyučovanie“.

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka

24. máj 2019

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav pozýva na Workshop všetkých učiteľov nemeckého jazyka

Čítať celý článok

 
Európska značka pre jazyky 2019

17. máj 2019

Európska značka pre jazyky 2019

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorú na Slovensku organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť laickej aj odbornej verejnosti na zaujímavé projekty, ktoré prispeli k rozvoju jazykových zručností detí, žiakov, študentov, mládeže či dospelých, vrátane profesionálov, ktorí sa výučbou jazykov zaoberajú.

Čítať celý článok

 
SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC PRE UČITEĽOV Z NITRIANSKEHO, TRNAVSKÉHO A BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

02. máj 2019

SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC PRE UČITEĽOV Z NITRIANSKEHO, TRNAVSKÉHO A BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc pre učiteľov z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa bude konať 05. júna 2019.

Čítať celý článok

 
Eurorozprávky – metodický zborník 28 rozprávkových námetov z európskeho výtvarného projektu

26. apríl 2019

Eurorozprávky – metodický zborník 28 rozprávkových námetov z európskeho výtvarného projektu

Publikáciu Eurorozprávky dávame do pozornosti učiteľkám a učiteľom materských škôl na Slovensku a širokej odbornej verejnosti.

Čítať celý článok

 

23. január 2019

ŠPÚ bude spolupracovať na tvorbe učebných materiálov pre cudzincov (aktualizované)

Štátny pedagogický ústav podporí aktivity smerujúce ku kvalitnejšej a dostupnejšej výučbe slovenského jazyka pre deti cudzincov. Na pracovnom stretnutí sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ a Nadácie Alony Kurotovej, ktorí v krátkom čase podpíšu dohodu o spolupráci. Spoločným cieľom oboch subjektov je zlepšenie podmienok v školskom prostredí pre deti do 15 rokov, ktoré sa sem prisťahovali spolu s rodičmi z iných krajín.

Čítať celý článok

 

04. január 2019

ŠPÚ ukončil cyklus seminárov pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení  učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminárov pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktoré v tomto roku zrealizoval Štátny pedagogický ústav pre všetky samosprávne kraje Slovenska. Ich cieľom bola snaha mobilizovať pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc. Okrem podrobných informácií o tvorbe, funkcii a práci s učebnicami si učitelia, rozdelení do pracovných skupín, analyzovali a pripomienkovali kritériá hodnotenia didaktických prostriedkov pre všeobecno-vzdelávacie predmety.Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj seminár v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline a Okresného úradu v Prešove boli zamerané na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 

27. december 2018

Víťazi súťaže DEJINY SEBAVEDOMIA

V roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl súťaž Dejiny sebavedomia. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Čítať celý článok

 
Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

11. október 2018

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Pozvánka na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018 v ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
Doplňujúce informácie k SÚŤAŽI pre učiteľov cudzích jazykov

08. október 2018

Doplňujúce informácie k SÚŤAŽI pre učiteľov cudzích jazykov

Vzhľadom na rastúci záujem Štátny pedagogický ústav ROZŠIRUJE súťaž pre učiteľov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl aj pre učiteľov stredných škôl.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách

01. október 2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018 na emailovú adresu uvedenú v pozvánke. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave

Čítať celý článok

 
ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

27. september 2018

ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude konať 07. novembra 2018

Čítať celý článok