17.09.2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia cudzích jazykov základných škôl, gymnázií a jazykových škôl.

Učiteľ zašle aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka. Prosíme aktivitu opísať v dokumente Štruktúra aktivity na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka. Zaslaná aktivita bude zaradená do súťaže o 3 x 200 €.

Vyplnený dokument k aktivite zašlite ako wordový súbor  mailom na adresu: bibiana.cermakova@statpedu.sk.

K aktivite zašlite poštou vyplnené a podpísané Vyhlásenie o autorstve zaslaných dokumentovSúhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P. O. 830 00 Bratislava, obálku označte nápisom „Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov.“

Podrobné informácie k súťaži nájdete v Pravidlách súťaže pre učiteľov cudzích jazykov. Zaslané aktivity bude hodnotiť odborná porota podľa Kritérií hodnotenia zaslaných aktivít do súťaže pre učiteľov cudzích jazykov.

Termín ukončenia súťaže je 5. november 2018. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

 

Autori troch najlepších aktivít budú odmenení cenou vo výške 200 eur. Zaslané aktivity budú spracované do formátu pracovného/metodického listu a zverejnené na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu.

Tešíme sa na Vašu účasť

                                                                                                   organizačný výbor súťaže

Kritériá hodnotenia zaslaných aktivít do súťaže pre učiteľov cudzích jazykov
Plagát súťaž pre učiteľov cudzích jazykov
Pravidlá súťaže pre učiteľov cudzích jazykov
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov
Štruktúra aktivity na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka
Vyhlásenie o autorstve zaslaných dokumentov