06.09.2018

Publikácie Všetci to robia! a K prevencii v škole sú dostupné v elektronickej podobe

Školy – pedagógovia, koordinátori prevencie si ich môžu bezplatne stiahnuť v časti Metodické podnety.

 *Odborno-metodické publikácie navádzajú na využívanie aktivizujúcich metód, skupinovej práce, diskusie a  kooperatívneho riešenia úloh pri práci so žiakmi. Je možné ich využiť ako nástroj prevencie nežiaduceho správania/konania žiakov - užívanie návykových látok, k zatraktívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k rozvíjaniu osobných a sociálnych kompetencií žiakov, k zvyšovaniu matematickej gramotnosti -  primárne žiakov 2. stupňa ZŠ.

Publikácie v tlačenej podobe sú v dôsledku veľkého záujmu škôl v súčasnej dobe vyčerpané. 

Kontakt pre viac informácií: bizikova@statpedu.sk