15.08.2018

Metodické usmernenie k napĺňaniu výkonových štandardov ŠVP vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenia k realizácii prírodovedného vzdelávania vo vzťahu k napĺňaniu výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia na základnej škole a gymnáziu.

1. Metodické usmernenie č. 1/2018 k rámcovým učebným plánom pre základnú školu, ktoré sa vzťahuje k poznámke o delení tried na hodinách prírodovedných predmetov. V súvislosti s touto poznámkou uvádzame témy, pri ktorých sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov v predmete biológia, fyzika a chémia.

Metodické usmernenie č. 1/2018

2. Metodické usmernenie č. 2/2018 k rámcovým učebným plánom pre gymnázium, ktoré sa vzťahuje k poznámke o delení tried na hodinách prírodovedných predmetov. V súvislosti s touto poznámkou uvádzame témy, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov v predmete biológia, fyzika a chémia.

Metodické usmernenie č. 2/2018