Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


25.08.2021

Efektívna výučba filozofie pre stredné školy (súbor metodických listov)

Štátny pedagogický ústav vypracoval v súčinnosti s odborníkmi na výučbu filozofie z radov stredoškolských pedagógov elektronickú publikáciu s názvom EFEKTÍVNA VÝUČBA FILOZOFIE CEZ STANOVANIE A RIEŠENIE NOSNÝCH PROBLÉMOV NA HODINÁCH OBČIANSKEJ NÁUKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH (metodické a didaktické podnety).

Ide o naplnenie požiadavky na zabezpečenie podpory pre výučbu filozofie podľa znenia aktuálneho kurikula, nakoľko stále absentuje moderná slovenská učebnica filozofie.  

Sme presvedčení, že daná pomôcka nájde uplatnenie v súvislosti s definovanými výkonovými a obsahovými štandardmi predmetu občianska náuka, konkrétne uvedenými v tematických celkoch Čo je filozofia a k čomu je dobrá a Filozofický spôsob osvojovania si sveta (inovovaný ŠVP pre gymnáziá).

Filozofia je pokladaná za veľmi dôležitú a rozsiahlu súčasť predmetu, ktorej je venovaná špeciálna pozornosť, nakoľko tematika nie je zaradená do povinného vzdelávania v základných školách. Ide teda o niečo, k čomu by mali získať pozitívny vzťah hlavne starší žiaci na základe vhodne zvolenej metodológie zo strany pedagóga. Pochopiť podstatu filozofických otázok je komplikované, ale pre samotný progres v myslení žiakov a vo všeobecnosti celej spoločnosti neoceniteľné.

Publikácia obsahuje súbor 19 metodických listov (minimálne 19 vyučovacích hodín). Každý z nich obsahuje základné informácie počnúc názvom témy, pokračujúc zaradením do predmetu a vzdelávacej oblasti, prepojením na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy, tradičným zaradením do ročníka, predpokladanou hodinovou dotáciou potrebnou na realizáciu, edukačným a výchovným cieľom, zaradením do inovovaného ŠVP (výkonový a obsahový štandard), metodologickými informáciami (pomôcky a odporúčané metodické postupy na hodine), teoretickým základom k vybranej téme, niekoľkými úlohami pre žiakov, ich vypracovaním pre potreby kontroly zo strany pedagógov a končiac zoznamom použitej literatúry (zdroje). Nechýbajú ani grafické doplnenia (vizualizácie).

Veríme, že každý, kto bude s materiálom pracovať, nájde v ňom inšpiráciu a využije ak už nie všetko, tak aspoň jeho časti. Poradie metodických listov je nastavené podľa zaradenia konkrétnej témy v inovovanom ŠVP.