Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


25.08.2021

Európsky deň jazykov 2021

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2021 dávame do pozornosti:

A.    Súťaže
1.    Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – Generálne riaditeľstvo pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž pre základné a stredné školy s názvom Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Súťaž v 4 kategóriách (výtvarná, literárna, audiovizuálna, osobitná) bude prebiehať do 15. októbra 2021. Podrobnosti o súťaži budú zverejnené na webových sídlach vyhlasovateľov: https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_skwww.statpedu.sk začiatkom septembra.

2.    Tričko Európsky deň jazykov 2022
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2022, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2021. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

3.    Najinovatívnejšie podujatie k Európskemu dňu jazykov 2021 
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje súťaž pre všetkých organizátorov Európskeho dňa jazykov o  najinovatívnejšie podujatie roka. Hlasovanie je realizované od 20. septembra 2021 do 20. októbra 2021. Bližšie informácie sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx 

B.    Materiály
1.    Príručka jazykových výziev
Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravili aktualizovanú slovenskú verziu Príručky jazykových výziev. 51 výziev obsiahnutých v tejto príručke povzbudzuje žiakov k tomu, aby využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičenie si jazyka alebo sa naučili viac o jazyku mimo kontextu triedy. Príručka jazykových výziev v rôznych svetových jazykoch vrátane slovenského je dostupná na webovom sídle ECML i ako aplikácia.
PDF formát:
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/Default.aspx 
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ecml.edl.challenges&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Apple Store:
https://apps.apple.com/us/app/id1527271604
Chromebooks:
dostupné v priebehu septembra 2021

2.    Cesta naprieč európskymi jazykmi
Brožúra Cesta naprieč európskymi jazykmi sprevádza Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, ktorými sa hovorí na celom kontinente. Ponúka pohľad na mnohé a rozmanité jazyky, zvyky a kultúry existujúce v Európe. Cieľom tejto brožúry je povzbudiť deti, aby si už od útleho veku uvedomovali a rozvíjali záujem o jazyky.  
https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx

3.    Informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie, infografika a rôzne iniciatívy sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: http://edl.ecml.at/. Na webovom sídle sú taktiež dostupné príklady aktivít s prihliadnutím na sociálny rozostup, rôzne jazykové hry a pod. 

C.    Podujatia 
1.    Európsky deň jazykov 2021 on-line 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – Generálne riaditeľstvo pre preklad a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s partnermi z jazykových inštitútov pripravujú Európsky deň jazykov 2021 on-line. V dňoch 29. – 30. septembra 2021 sa budú môcť školy zapojiť do rôznych on-line interaktívnych seminárov. V dopoludňajších hodinách sa učitelia a žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách vrátane krátkych ukážok jazyka. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program jednotlivých dní bude zverejnený v polovici septembra 2021 na: https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_skwww.statpedu.sk.

2.    Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2021, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECML:
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx 

Leták Európsky deň jazykov


Národná koordinátorka:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk