Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


01.10.2021

Zapojte svoju školu do súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž v štyroch kategóriách bude prebiehať do 15. októbra 2021.

Kategórie: 
Súťaž prebieha v štyroch kategóriách: 
1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.
Online prihlasovací formulár do výtvarnej kategórie
2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.
Online prihlasovací formulár do literárnej kategórie
3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.
Online prihlasovací formulár do audiovizuálnej kategórie
4.    Osobitná kategória (len pre stredné školy) – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok na tému jazykov, ktorý je výsledkom diskusie zaregistrovanej na platforme COFE – Konferencia o budúcnosti Európy pod témou Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Diskusia musí spĺňať pravidlá a podmienky konferencie a musí byť riadne zaregistrovaná na platforme konferencie. Návod ako usporiadať podujatie nájdete tu.

V rámci prvých troch kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre tri cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom) a stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4.  kategórii sa súťaž vyhlasuje len pre stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

Prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára, ktorého súčasťou je Súhlas so zapojením sa do súťaže zo strany riaditeľa/riaditeľky školy ako štatutárneho zástupcu/zástupkyne školy, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a Vyhlásenie o autorstve. 
Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

Vyhodnotenie súťažných príspevkov:
Príspevky budú hodnotené komisiou v štyroch kategóriách: 1. výtvarná, 2. literárna, 3. audiovizuálna, 4. osobitná. Prvé tri kategórie budú osobitne hodnotené pre jednotlivé cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom), stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4. kategórii sa budú hodnotiť iba príspevky stredných škôl, ktoré boli riadne zaregistrované na platforme COFE.

Príspevky sa budú hodnotiť podľa nasledovných kritérií:
1. Obsah projektu, ciele a ich splnenie
2. Viacjazyčnosť
3. Tvorivosť

Poukážku na nákup cudzojazyčnej literatúry v hodnote 300 eur získa jeden najlepší príspevok v danej kategórii pre príslušnú cieľovú skupinu: 
-    výtvarná kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    výtvarná kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    výtvarná kategória, stredná škola, 
-    literárna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    literárna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    literárna kategória, stredná škola, 
-    audiovizuálna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    audiovizuálna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    audiovizuálna kategória, stredná škola. 

V osobitnej kategórii získa víťaz balíček obsahujúci hodnotné promo predmety pre každého účastníka diskusie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude uskutočnené najneskôr 22. novembra 2021.

Podrobné podmienky súťaže sú rozpracované v Štatút súťaže.


Tešíme sa na vašu účasť!

organizátori súťaže

Kontakt: sutazedj@statpedu.sk