Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Metodické usmernenie č.1/2016

22. jún 2016

Metodické usmernenie č.1/2016

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu informatiky na základných a stredných školách toto metodické usmernenie:

Čítať celý článok

 
Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

22. jún 2016

Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

V dňoch 8. – 10. júna 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo XXXVI. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
v Strednej odbornej škole stavebnej na Nitrianskej ceste 61 v Nových Zámkoch. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 47 žiakov. Celoštátna komisia a členovia odborných porôt vysoko hodnotili prácu pedagógov, ktorí sa venujú príprave žiakov na súťaž Poznaj slovenskú reč, ich prístup k práci a k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Konštatovali, že celoslovenská súťaž Poznaj slovenskú reč mala veľmi dobrú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim i pedagógom za dôslednú prípravu na súťaž.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk udeľoval ocenenia za literárnu tvorbu v súťaži „Prečo  mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

21. jún 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk udeľoval ocenenia za literárnu tvorbu v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Vo štvrtok 9. júna sa na pôde Matice slovenskej v Nových Zámkoch  stretli najlepší účastníci 24. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov a študentov základných a stredných škôl v literárnej tvorbe „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov a oceňovaní laureátov sa zúčastnila pani poslankyňa NR SR Eva Smolíková , riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdával ocenenia žiakom a učiteľom v IV.  kategórii súťaže a námestníčka Úseku pre všeobecnú pedagogiku, špeciálnu pedagogiku a didaktiku ŠPÚ Lýdia Benčová.

Čítať celý článok

 
Dočasná výluka telefónov na ŠPÚ

21. jún 2016

Dočasná výluka telefónov na ŠPÚ

Zamestnanci ŠPÚ sú zastihnuteľní na e-mailoch a služobných telefónoch.

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

15. jún 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk s odbornými pracovníkmi ŠPÚ diskutovali v utorok 14. júna v Bratislave s Kirsten Vollmer, expertkou na odborné vzdelávanie a prípravu znevýhodnených osôb z Federálnej akadémie verejnej správy (FAVS) Nemecka, o napĺňaní obsahu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Diskutujúci si vymenili informácie o fungovaní systému vzdelávania pre znevýhodnených žiakov a podmienkach zaradenia znevýhodnených občanov na pracovný trh. Problém znevýhodnených detí a občanov je podľa Kirsten Vollmer v Nemecku mimoriadne aktuálny, predovšetkým v súvislosti s masovým prisťahovalectvom utečencov. Obidve strany sa zhodli na tom, že špecializovaní pedagógovia a špeciálny program  v špeciálnych školách pre zdravotne postihnuté deti je v oboch krajinách na dobrej úrovni, v integrovaných triedach v bežných školách však chýbajú odborne vzdelaní pracovníci. Zástupcovia ŠPÚ informovali zástupkyňu FAVS o prebiehajúcej odbornej verejnej diskusii, ktorá vyplynula z absencie 3. kategórie pedagógov, tzv. inkluzívnych učiteľov.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

13. jún 2016

Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

Slovenská republika, v zastúpení odborným zamestnancom Štátneho pedagogického ústavu, bola na základe aktívnej spolupráce v oblasti tvorby vzdelávacích materiálov k problematike  transverzálnych postojov, zručností a poznatkov vybraná ako jedna z krajín, ktorá sa zúčastnila vzdelávacej aktivity Rady Európy – program Pestalozzi Modul B: Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi: Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom jún 2016

13. jún 2016

Program Pestalozzi: Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom jún 2016

Program Rady Európy Pestalozzi je zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania. Program v roku 2016 celkovo zahŕňa 25 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu. Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, školitelia, inšpektori, odborní zamestnanci a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Všetky cestovné a pobytové náklady účastníkov hradí Rada Európy a organizátorská krajina.

Čítať celý článok

 
Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

06. jún 2016

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

Slovenská republika sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 682 z 2. novembra 2011 stala v roku 2012 riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania (ďalej i ako Európska agentúra). Európska agentúra je nezávislým európskym združením, ktoré bolo založené ministrami školstva európskych krajín a pôsobí ako ústredná organizácia na európskej úrovni v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

02. jún 2016

Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

Štátny pedagogický ústav realizoval pilotné vzdelávanie učiteľov v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách. Inovatívne vzdelávanie v rómskom jazyku sa zameriavalo na tieto dva hlavné ciele:

Čítať celý článok

 
CLIL vzdelávanie - Máj 2016

02. jún 2016

CLIL vzdelávanie - Máj 2016

V dňoch 30. mája a 31. mája  2016 sa konalo v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vzdelávacie podujatie pre učiteľov. Zúčastnilo sa na ňom 14 učiteľov zo základných škôl  (Spišská Nová Ves,  Nitra, Prievidza, Bratislava, Humenné, Ilava).  Vzdelávanie  sa uskutočnilo v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul. Jeho cieľom je rozšíriť vedomosti učiteľov o základné princípy a metodické zákonitosti obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL). 

Čítať celý článok

 
Nábor slovenských kandidátov na expertov

24. máj 2016

Nábor slovenských kandidátov na expertov

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko pre etapy hodnotenia:

Čítať celý článok

 
Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru (predlžený termín objednávania)

20. apríl 2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru (predlžený termín objednávania)

Predlžený termín bezplatného objednávania publikácií v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“.

Čítať celý článok

 
Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

22. marec 2016

Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

V dňoch 3. – 9. apríla 2016 sa 31 absolventov inovačného vzdelávania v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov zúčastní študijnej návštevy v nórskom Lillehameri. Študijná návšteva je organizovaná v spolupráci s Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehameri s cieľom podporiť osvojené kompetencie absolventov v oblasti multikulturality a interkultúrneho vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Účastníci študijnej návštevy sa prostredníctvom pedagogickej praxe škôl v Lillehameri a Osle oboznámia s nórskym vzdelávacím systémom a prístupmi integrácie, v rámci workshopov budú hľadať odpovede na otázky Ako byť dobrým učiteľom/dobrou učiteľkou?, Čo je interkultúrna kompetencia? a spoločne sa pokúsia nájsť riešenia každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí. Študijná návšteva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Čítať celý článok