Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.09.2016

Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom projektu s názvom Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A.

Dňa 6. septembra 2016 v Základnej škole Mateja Korvína s VJM v Šamoríne sa uskutočnil 1. odborný seminár, ktorý bol zameraný na metodické usmernenia v súvislosti s implementáciou tohto projektu v pedagogickej praxi. Odborného seminára sa zúčastnili pedagógovia troch základných škôl zapojených do projektu, ktorí vyučujú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na 1. a 2. stupni základných škôl s VJM, zástupcovia MPC RP Nitra – Detašovaného pracoviska v Komárne, výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ v Bratislave – riešitelia vybraných úloh z projektu.

Projekt je plánovaný do roku 2020 a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a sledovať realizáciu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. V rámci projektu ŠPÚ zodpovedá za analýzu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry vo vybraných školách, za prieskum na zistenie súčasného stavu implementácie iŠVP a za vypracovanie koncepcie vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Takisto sa podieľa na tvorbe metodického modelu vyučovania SJSL na rozvoj komunikačných zručností a metodických listov k vyučovaniu SJSL pre jednotlivé ročníky a komunikačné témy.