Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.09.2016

INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

V dňoch 24.-28.8. 2016 sa uskutočnil Inauguračný svetový kongres o športe a kresťanstve v Yorku (Anglicko), ktorého sa aktívne zúčastnila pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Dana Masaryková PhD., ktorá prezentovala možnosti riešenia otázok v oblasti  športu, školskej telesnej výchovy a kresťanstva.

Svetového kongresu v Yorku sa zúčastnilo 182 delegátov z 24 krajín. Cieľom kongresu bolo podporiť celosvetovú spoluprácu akademikov, praktických odborníkov, cirkvi a športovcov v oblasti športu, pohybových aktivít a základných kresťanských myšlienok. Hlavným organizátorom kongresu bola Univerzita sv. Jána v Yorku. Dana Masaryková prezentovala príspevok so zameraním na  interdisciplinárnu analýzu vzťahov medzi športom, cielenými pohybovými aktivitami a cirkvou, v zmysle chápania športu ako súčasti kresťanských myšlienok. Výstupom kongresu bola i správa pre Globálnu konferenciu o športe vo Vatikáne.