Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.09.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Doc .PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom Predmetovej komisie cudzie jazyky (PKCJ). Do funkcie predsedníčky PKCJ riaditeľ ŠPÚ vymenoval PhDr. Nadeždu Zemaníkovú, PhD. z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predmetová komisia v novom zložení posudzovala návrh inovovaného Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Úprava cieľových požiadaviek na maturitné skúšky vychádza z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Podstatné veci vo všeobecnej časti cieľových požiadaviek, ktorá je rovnaká pre všetky cudzie jazyky, sa v zásade nemenia. V špecializovaných častiach, ktoré sa týkajú jednotlivých cudzích jazykov, autori doplnili ilustratívne príklady v časti jazykové prostriedky. Citlivo pristupovali takisto k úprave tematických okruhov, aby školy, ktoré už majú vypracované zadania okruhov, ich nemuseli meniť. Do nového Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov budú doplnené požiadavky 12 recenzentov, ktorí k materiálu vypracovali 36 posudkov.