Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.09.2016

Úzka spolupráca so školami a rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti: rozhovor s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. poskytol do prvého tohtoročného čísla časopisu Dnešná škola – Človek a príroda  rozhovor s RNDr. Helenou Vicenovou, predsedníčkou Združenia učiteľov chémie. V rozhovore rezonovala téma činnosti ŠPÚ, v ktorej sú dôležité Ústredné predmetové komisie umožňujúce uplatniť skúsenosti najlepších učiteľov, didaktikov a uznávaných odborníkov pri riešení závažných odborno-metodických a koncepčných problémov výchovy a vzdelávania v SR. „Podporujeme, aby sa v ÚPK spojili akademické poznatky s praktickými skúsenosťami učiteľov v ZŠ a SŠ“ – zdôraznil Ľudovít Hajduk.

V odbornom časopise ďalej venujú pozornosť analýze učebníc chémie pre 8. a 9. ročník základných škôl a predstavujú Kúzelnú fyziku a podnetné aktivity v troch školách, a to ZŠ A. Radlinského v Kútoch, ZŠ Ľ. Štúra v Šali a ZŠ J. A. Komenského v Komárne.