Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.09.2016

Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

Európsky workshop zameraný na stratégie výučby pre rozvoj funkčnej gramotnosti sa uskutoční v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2016 v Bielorusku. Pracovným jazykom je ruština/angličtina.
Aktivity sa môže zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je 10. september 2016.    
Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/European-Workshop/Active-learning-strategies-for-the-development-of-functional-literacy-Belarus-Nov-2016.html

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:
http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
anna.butasova@statpedu.sk 

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk