Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.09.2016

Bilingválne štúdium už aj v čínskom jazyku

Na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorili dnes nový študijný odbor, bilingválne slovensko-čínske päťročné štúdium. Škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s bilingválnym slovensko-španielskym študijným odborom, otvára uvedený typ štúdia formou experimentálneho overovania, schváleného ministerstvom školstva.
     Tento projekt je ojedinelý nielen na Slovensku. „Bilingválne slovensko-čínske štúdium môže byť precedensom v celej strednej Európe, ktorá sa zatiaľ k čínskemu jazyku správa zdráhavo“, povedal dnes riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý spolu so splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. Linom, riaditeľom Odboru gymnázií a jazykových škôl MŠVVaŠ SR  Igorom Gallusom a ďalšími hosťami, bilingválne štúdium otvoril.
„Gymnázium v európskej tradícii ako gymnasion zušľachťovalo najmä dušu. Projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je takýmto dialógom. Je dialógom kultúr a diskurzom poznania“, uviedol v úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý riaditeľke Gymnázia M. Kováča Alene Paulovej odovzdal vyznamenanie Cenu a pamätnú medailu ŠPÚ za inovatívny prínos v rozvoji gymnaziálneho vzdelávania na Slovensku.
     "Mandarínska čínština je jazykom, ktorým hovorí najviac ľudí. Znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré zaraďujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, hospodársko-ekonomická výmena a obchod s Čínou vo svete stále rastie. Čínština je jazykom budúcnosti," zdôvodnila zámer vyučovať tento jazyk na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici jeho riaditeľka Alena Paulová. 
     Ojedinelý projekt v rámci strednej Európy každý rok počas päťročného štúdia absolvuje 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä v zahraničí. Žiaci ukončia štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka. Odborným zmluvným garantom projektu je Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Certifikované učebnice a kvalifikovaných lektorov garantuje čínska strana. Štúdium v tejto štátnej vzdelávacej inštitúcii je bezplatné.
    "V čínskom jazyku sa budú študovať predmety prírodovedného charakteru ako matematika, chémia, biológia, fyzika, geografia, telesná a športová výchova. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku bude predmet vyučovaný aj v slovenskom jazyku, čím dôjde k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách," doplnila riaditeľka Gymnázia M. Kováča.