Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


03.03.2022

Zverejňujeme doplňujúce vydanie slovenského prekladu Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie

Štátny pedagogický ústav s potešením oznamuje, že slovenský preklad Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie – doplňujúce vydanie je na svete!

Spoločný európsky rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (ďalej aj SERR) je efektívny nástroj využívaný odborníkmi v oblasti jazykového vzdelávania pri tvorbe kurikúl, hodnotení jazykových spôsobilostí učiacich sa či pri tvorbe didaktických prostriedkov už od roku 2001, kedy bol prvýkrát publikovaný Radou Európy. Je však aj vhodným referenčným materiálom najmä pre učiteľov cudzích jazykov vo formálnom či neformálnom vzdelávaní. 

Spoločný európsky rámec pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie – doplňujúce vydanie obsahuje aktualizovaný a rozšírený súbor modelových deskriptorov na úrovniach A1 a C, prepracovanejšie opisy pre receptívne činnosti a nové deskriptory pre úroveň počiatočného osvojovania si cudzieho jazyka (tzv. Pre-A1); okrem toho však veľmi významným prínosom tejto publikácie sú nové stupnice pre mediáciu, online interakciu a viacjazyčnú / plurikultúrnu kompetenciu ako aj úplne nové stupnice pre kompetenciu posunkového jazyka. 

Podľa Rady Európy táto publikácia predstavuje zásadný krok v jej angažovanosti v oblasti jazykového vzdelávania, ktorého cieľom je ochrana jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, podpora plurilingválneho a interkultúrneho vzdelávania, ktoré posilňuje vzájomné porozumenie, sociálnu súdržnosť a demokraciu a takisto posilnenie práva na kvalitné vzdelávanie pre všetkých.

Publikácia je voľne dostupná vo formáte pdf  a nájdete ju v sekcii Publikácie na webe štátneho pedagogického ústavu.

Iné jazykové mutácie sú dostupné na webovom sídle Rady Európy:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages