Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.03.2021

Uskutočnilo sa 1. stretnutia pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 18.3.2021 (v online priestore) 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Cieľom a obsahom jej činnosti je reflektovať v procese výchovy a vzdelávania zložitosť doby, ktorú v súčasnosti žijeme. Za mimoriadne dôležité považuje viesť výchovu a vzdelávanie v našich školách v intenciách všeľudských hodnôt, v najlepších záujmoch detí, rodín, spoločnosti ako celku, rozvíjať osobnostné a sociálne kompetencie žiakov, kultivovať dobro v nás všetkých, spoluvytvárať také výchovné prostredie školy, ktoré eliminuje neetické, neférové a korupčné správanie.

Uvedomenie si faktu, že morálno-hodnotová výchova nemôže byť záležitosť iba vyučovacích predmetov etická výchova, náboženská výchova alebo občianska náuka, ako aj dlhodobo zanedbávaná a hodinovo poddimenzovaná hodnotová výchova v slovenskom výchovno-vzdelávacom systéme viedla k iniciatíve sformovať pracovnú skupinu pri ŠPÚ v oblasti nadpredmetového hodnotového vzdelávania. Táto iniciatíva je "bonusom navyše", je posilnením morálne-hodnotovo orientovanej výchovy. Nepopiera ťažisko v predmetoch etická a náboženská výchova alebo občianska náuka. Tento krok predstavuje novú víziu spolupráce (participácie) širšieho spektra subjektov pri hľadaní inovatívnych spôsobov nadpredmetového nastavenia hodnotovej výchovy na školách, pri implementácii nového obsahu hodnotových tém do vzdelávacieho procesu, pri zavádzaní etických štandardov do systému vzdelávania, pri tvorbe nových metodických prístupov a inšpiratívnych metodík pre pedagógov základných a stredných škôl.

Námety a dobré príklady z praxe členov pracovnej skupiny nesporne prispejú k skvalitneniu morálno-hodnotovej výchovy našich žiakov a žiačok, a to v takom prostredí školy,  kde všetky jej subjekty participujú na rozvíjaní novej kultúry procesu vzdelávania, založenej na uplatňovaní pravidiel etiky, slušnosti, demokracie a rešpektovania ľudských práv a práv dieťaťa bez rozdielu.

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní otvorila riaditeľka ŠPÚ, Mgr. M. Hapalová.