Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.03.2021

Hodnotenie kvality učebníc dejepisu

Štátny pedagogický ústav vydáva výskumnú správu hodnotiacu kvalitu učebníc dejepisu pre 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií učiteľmi. Výskumná správa vychádza z analýz názorov 1350 učiteľov.

V roku 2019 nadviazal Štátny pedagogický ústav na predchádzajúce prieskumy spokojnosti učiteliek a učiteľov s učebnicami so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR sériou ďalších učebníc, medzi ktorými sú aj učebnice dejepisu pre 5. až 9. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a paralelne pre žiakov osemročných gymnázií.

Hlavným cieľom Hodnotenia kvality učebníc dejepisu učiteľmi bolo zistiť, ako:
- hodnotená učebnica spĺňa kritériá kvality určených teóriou funkcií učebnice,
- vyhovuje učiteľom v napĺňaní Štátneho vzdelávacieho programu a žiakom v dosahovaní vzdelávacích a štandardov.

Jedným z čiastkových cieľov hodnotenia kvality učebníc je povzbudiť učiteľskú verejnosť k aktivite a angažovanosti v učebnicovej politike. Zároveň je snahou priniesť autorom cenné informácie o vnímaní ich učebníc priamo učiteľmi v praxi a poskytnúť tak podnety pre ďalšiu reedíciu alebo tvorbu nových učebníc.

Autorka výskumnej správy získala takmer 1350 hodnotení zo všetkých krajov Slovenska a z rôznych typov škôl. Kritériom účasti na hodnotení bolo aktuálne vyučovanie dejepisu v školskom roku 2018/2019 v ročníku, pre ktorý je hodnotená učebnica určená. Štatistický výber bol reprezentatívny podľa kraja a zriaďovateľa školy. 
Výsledkom je publikácia hodnotiaca päť učebníc dejepisu. Stiahnuť si ju môžete TU.