Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23. marec 2017

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

23. marec 2017

ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s OZ Baštrng pripravia podmienky súťaže pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, zameranej na získavanie nových poznatkov a podporu rozvoja kreatívneho myslenia a zručností. Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ, OZ Baštrng a Divadla LA KOMIKA.

Čítať celý článok

 
Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

22. marec 2017

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

Štátny pedagogický ústav ako odborný garant projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní vyhlasuje výzvu na prihlasovanie.

Čítať celý článok

 
Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

21. marec 2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

21. marec 2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Počas seminára sa učitelia oboznámia s modelom Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov, jeho funkciami,  spôsobom jeho využitia v pedagogickej praxi a jeho prepojením na vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov v inovovanom ŠVP.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

21. marec 2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

20. marec 2017

Pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ vypisuje súťaž pre učiteľov

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže je tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie, problémové učenie, príbehy a podobne.

Čítať celý článok

 
Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

20. marec 2017

Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

17. marec 2017

Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Rakúskeho inštitútu v Bratislave Thomas Stiglbrunnner sa dohodli na vypracovaní memoranda o vzájomnej spolupráci . Zameraná bude predovšetkým na ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom workshopov  v spolupráci s lektormi rakúskeho Ministerstva školstva a vzdelávania.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT  odborov

16. marec 2017

ŠPÚ a IT Asociácia Slovenska sa zhodli na potrebe väčšej motivácie pre štúdium IT odborov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil zástupcom IT Asociácie Slovenska podporu ŠPÚ pri riešení problému nedostatku študentov technických odborov a informačno-komunikačných technologických (IKT) odborov na stredných aj na vysokých školách. Jedným zo spoločných projektov by mal byť projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

15. marec 2017

ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill a Radcom pre vzdelávacie akcie, historickým konzultantom Misie 100.výročia prvej svetovej vojny Alexandrom Lafonom  a Martinou Stiffelovou, riaditeľkou odboru bilaterálnej spolupráce z MŠVVaŠ SR o možnostiach spolupráce slovenských a francúzskych škôl. Do aktivít spojených s poznávaním obdobia  prvej svetovej cez osobnosti generála Štefánika by sa mali zapojiť základné školy, stredné odborné školy, gymnáziá a prípadne aj univerzity prostredníctvom kreatívnych súťažných projektov na báze výmennej slovensko-francúzskej spolupráce. Súčasťou projektu bude aj spoločná konferencia o období 1.svetovej vojny z pohľadu Slovenska i Francúzska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

13. marec 2017

ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom o možnostiach ďalšej spolupráce, vrátane zastúpenia odborníkov z ÚPN v predmetových komisiách ŠPÚ. Obidve inštitúcie spája presvedčenie, že viesť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu spoznávania objektívnych faktov z obdobia kontroverzných období slovenskej histórie, je dôležitou podmienkou vysporiadania sa s prejavmi extrémizmu. Úlohou ŠPÚ bude predovšetkým metodické usmerňovanie pri spracovávaní dobových materiálov ÚPN z obdobia rokov 1939 – 1945 a z obdobia historických medzníkov rokov 1945 – 1989 pre potreby učiteľov a škôl. Zástupcovia inštitúcií sa na potrebe efektívnej spolupráce zhodli aj preto, že v školských učebniciach nie je dostatok informácií o niektorých udalostiach z novodobej histórie Slovenska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok