Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

31. január 2017

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

Zástupcovia ŠPÚ, ÚSŽZ a vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí sa dohodli na podrobnostiach a konkrétnych termínoch napĺňania Memoranda o spolupráci, ku ktorej sa zaviazal svojím podpisom riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ing. Ján Varšo 12. decembra 2016.  Medzi kľúčovými cieľmi Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ je o. i.  poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov pre obchodné akadémie a stredné odborné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytvárania vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráce pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom

31. január 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov diskutovali o vzdelávacích aktivitách pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ktoré by boli účinnou prevenciou proti extrémizmu mladej generácie Slovákov. Na zasadaní Ústrednej komisie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou, rozšírenom o predsedov komisií oblastných organizácií SZPB sa diskutujúci zhodli na nevyhnutnosti vrátiť sa k pravidelným besedám, kvízom, diskusiám a iným formám oboznamovania pedagogickej verejnosti  najmä o období rokov  1938 až 1945.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie február 2017

25. január 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie február 2017

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

24. január 2017

Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom Slovenskej a českej regionálnej akadémie s názvom Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (Regionálna akadémia). Regionálna akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike a je určená pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodnými tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov za spolupráce školských tímov a facilitátorov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

20. január 2017

ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefanom Zímom prebehlo rokovanie v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách.  Rokovanie sa týkalo prípravy námetových listov zo strany Folklórnej únie na Slovensku spolu s odborníkmi na tradičnú kultúru a slovenskú históriu. Námetové listy ako konkrétny návod na tému tradícií a tradičnej slovenskej kultúry na webe ŠPÚ budú pomôckou pre učiteľov v rámci prierezovej témy regionálna výchova.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

20. január 2017

V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základnýchškôl  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, sa zišli odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network.  Cieľom projektu, ktorý má prispieť k zvyšovaniu kvality škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

17. január 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová, PhD. Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

16. január 2017

Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia až extrémizmus, či migračná kríza pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponúkame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

09. január 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs – VCÖ). Pomôcky zástupcom škôl za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. Ľudovíta Hajduka odovzdal prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant Beatou Zbitekovou.

Čítať celý článok

 
Pozvánka: Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

05. január 2017

Pozvánka: Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

Slovenské školy sa opäť zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs - VCÖ). Do 14. ročníka súťaže VCÖ sa zo Slovenska prihlásila Základná škola Gašpara Haina z Levoče, Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka zo Šintavy a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Každá zo škôl dostane na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur, dve z nich podporila rakúska strana, jednu slovenská firma Kvant. Zástupcom škôl ich v Bratislave za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. odovzdá v pondelok 9. januára o 15.00 hod prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant  Beatou Zbitekovou.  

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ bolo pracovné stretnutie k projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

20. december 2016

V ŠPÚ bolo pracovné stretnutie k projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Za účasti poslanca NR SR Pétera Vörösa sa v Štátnom pedagogickom ústave konal workshop zástupcov ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra a ŠPÚ k národnému projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Hlavnou témou rokovania bol návrh harmonogramu hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu  v rámci tohto projektu na rok 2017. 

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

15. december 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prebral záštitu nad medzinárodným jazykovým festivalom Lingva Fest 2017, ktorý sa bude konať v Bratislave na budúci rok v septembri za aktívnej účasti ŠPÚ. Na pracovnom stretnutí so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí Jozefom Reinvartom a projektovým koordinátorom Občianskeho združenia Edukácia&Internet hovorili o návrhu využiť esperanto ako úvod do štúdia cudzích jazykov a rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti jazykovej politiky na Slovensku. Okrem iného sa dohodli na vzájomnej výmene poznatkov, publikácií, prezentácii aktivít vrátane zverejňovania infoliniek s odkazom na didaktické učebné pomôcky, doplnkové materiály apod. pre žiakov základných a stredných škôl na Metodickom portáli ŠPÚ, ale aj na konkrétnych spoločných aktivitách formou spoločných projektov, konferencií a ďalších vzdelávacích podujatí .

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

12. december 2016

Riaditeľ ŠPÚ a predseda ÚSŽZ podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, podpísali dnes Memorandum o spolupráci, ktoré vymedzuje oblasti, na ktorých budú obidve inštitúcie participovať spoločne.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ sa dohodol so ZŠ Matky Alexie  na vyhlásení 2. ročníka súťaže o Márii Terézii

09. december 2016

ŠPÚ sa dohodol so ZŠ Matky Alexie na vyhlásení 2. ročníka súťaže o Márii Terézii

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa dohodol s riaditeľkou Základnej školy Matky Alexie v Bratislave Mgr. Adrianou Šiškovou na spolupráci pri príprave a organizovaní 2. ročníka súťaže pre základné školy Kľúče od kráľovstva Márie Terézie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup  v nemeckom jazyku

08. december 2016

ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup v nemeckom jazyku

Na odbornom seminári Experimentieren mit CLIL, v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave, ktorý otvoril jeho riaditeľ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu s riaditeľkou Goetheho inštitútu Janou Binder a zástupkyňou Stiftung Volkswagen Slovakia Alexandrou Pappovou, sa stretli učitelia z celého Slovenska. Odborný seminár, s podporou nemeckých inštitúcií Stiftung Volkswagen Slovakia a Goetheho inštitútu so sídlom v Bratislave, bol určený pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách a učiteľov základných škôl, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL. Semináru sa, okrem iných, zúčastnili aj učiteľky z nemeckej národnostnej školy Grundschule  v Kežmarku, Nitrianskom Pravne a Medzeve, ako aj zo ZŠ na Hlbokej ulici a na ulici Za kasárňou v Bratislave.

Čítať celý článok