Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

15. marec 2017

ŠPÚ podporí aktivity spojené s Misiou 100.výročia prvej svetovej vojny

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill a Radcom pre vzdelávacie akcie, historickým konzultantom Misie 100.výročia prvej svetovej vojny Alexandrom Lafonom  a Martinou Stiffelovou, riaditeľkou odboru bilaterálnej spolupráce z MŠVVaŠ SR o možnostiach spolupráce slovenských a francúzskych škôl. Do aktivít spojených s poznávaním obdobia  prvej svetovej cez osobnosti generála Štefánika by sa mali zapojiť základné školy, stredné odborné školy, gymnáziá a prípadne aj univerzity prostredníctvom kreatívnych súťažných projektov na báze výmennej slovensko-francúzskej spolupráce. Súčasťou projektu bude aj spoločná konferencia o období 1.svetovej vojny z pohľadu Slovenska i Francúzska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

13. marec 2017

ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom o možnostiach ďalšej spolupráce, vrátane zastúpenia odborníkov z ÚPN v predmetových komisiách ŠPÚ. Obidve inštitúcie spája presvedčenie, že viesť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu spoznávania objektívnych faktov z obdobia kontroverzných období slovenskej histórie, je dôležitou podmienkou vysporiadania sa s prejavmi extrémizmu. Úlohou ŠPÚ bude predovšetkým metodické usmerňovanie pri spracovávaní dobových materiálov ÚPN z obdobia rokov 1939 – 1945 a z obdobia historických medzníkov rokov 1945 – 1989 pre potreby učiteľov a škôl. Zástupcovia inštitúcií sa na potrebe efektívnej spolupráce zhodli aj preto, že v školských učebniciach nie je dostatok informácií o niektorých udalostiach z novodobej histórie Slovenska.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

13. marec 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku. Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny, podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

09. marec 2017

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať na realizácii projektu, ktorý má ozdraviť populáciu v základných školách. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda OZ Slovenský orol, ktorý je projektovým manažérom zámeru ozdravenia populácie prostredníctvom telesnej výchovy v školách. Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má prispieť ku skvalitneniu telesnej výchovy v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času. Cieľom tohto procesu je podpora duševného a telesného zdravia populácie, duševnej rovnováhy, prevencia proti civilizačným chorobám ochrana pred stresom.

Čítať celý článok

 
Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

09. marec 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

Práve vyšlo nové (3.-4.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra.

Čítať celý článok

 
Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

08. marec 2017

Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk privítal  v ŠPÚ štyridsať študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PFPU)v Prešove, ktorí  spolu s pedagógmi  v rámci trojdňovej exkurzie navštívili viaceré inštitúcie na Slovensku i v Rakúsku. Študenti 2. ročníka magisterského štúdia odbor predškolská pedagogika PF PU v Prešove zaujímali otázky súvisiace s touto problematikou.

Čítať celý článok

 
Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

08. marec 2017

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa Štátneho vzdelávacieho programu budú hotové do konca marca. Dohodli sa dnes na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenskej pedagogickej knižnice.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

07. marec 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, na medzinárodnej konferencii v poľskom Osvienčime, vystúpil s hlavným referátom, v ktorom sa zameral na najdôležitejšie  úlohy vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe. Podčiarkol dôležitosť  inštitucionalizmu v médiách najmä v súvislosti s dodržiavaním etického kódexu a normatívnych princípov médií pri informovaní o dianí v súčasnosti, v minulosti, ale aj v reklame . Etika má podľa neho  pri vzdelávaní a mediálnej výchove významné postavenie ako súhrn noriem, kódexov, smerníc pre dodržiavanie morálky.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov a škôl a festivalu umeleckého školstva

03. marec 2017

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov a škôl a festivalu umeleckého školstva

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal od predsedníčky Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlie Lindtnerovej ponuku spolupracovať na realizácii projektu 11. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) a VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva (EFUŠ). Podujatia sa uskutočnia v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch v máji tohto roka. Súčasťou projektu je výstava obrazov žiakov umeleckých škôl na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku, ktorej vernisáž bude 11. mája. V októbri si budú môcť  50 vybraných výtvarných diel žiakov zo Slovenska pozrieť  v hlavnom meste Španielska Madride.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie marec 2017

02. marec 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie marec 2017

Program Pestalozzi je programom  Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ dnes rezonovala téma systémového prístupu ku geológii v základných a stredných  školách

02. marec 2017

V ŠPÚ dnes rezonovala téma systémového prístupu ku geológii v základných a stredných školách

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít  Hajduk dnes prijal prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslava Bielika. Spolu s ďalšími zástupcami fakulty a ŠPÚ diskutovali o potrebe vhodného systémového prístupe k problematike geológie v základných a stredných školách, ktorý by zreteľnejšie začlenil  tento vedecký odbor do štátneho vzdelávacieho programu v predmete geografia a biológia. 

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a MPC rokovali dnes o vzájomnej spolupráci

02. marec 2017

Riaditelia ŠPÚ a MPC rokovali dnes o vzájomnej spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval dnes s generálnou riaditeľkou Metodického pedagogického centra Kamilou Jandzíkovou o budúcej spolupráci týchto dvoch priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ zasadala Ústredná umelecká rada odborov základných umeleckých škôl

01. marec 2017

V ŠPÚ zasadala Ústredná umelecká rada odborov základných umeleckých škôl

Ústredná predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu pre umelecké odbory základných umeleckých škôl (ZUŠ) sa na svojom prvom tohtoročnom rokovaní zaoberala najmä úlohami a plánmi, ktoré je členov čakajú v najbližších mesiacoch. na najbližších mesiacoch. Po odovzdaní  menovacích dekrétov si členovia komisie zvolili predsedu a odhlasovali zmenu názvu na Ústrednú umeleckú radu odborov ZUŠ (ÚURO ZUŠ).

Čítať celý článok

 
Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku sa zaoberala strednými odbornými školami

01. marec 2017

Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku sa zaoberala strednými odbornými školami

Predmetová komisia ŠPÚ pre predmet občianska náuka sa na prvom tohtoročnom zasadaní venovala stredným odborným školám s pedagogickým zameraním. Rokovanie otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý zároveň odovzdal menovacie dekréty novým členom komisie.  Hlavnou témou rokovania bola úprava Štátnych vzdelávacích programov pre stredné odborné školy s pedagogickým zameraním, ktoré poskytujú úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

Čítať celý článok