Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

06. jún 2016

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

Slovenská republika sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 682 z 2. novembra 2011 stala v roku 2012 riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania (ďalej i ako Európska agentúra). Európska agentúra je nezávislým európskym združením, ktoré bolo založené ministrami školstva európskych krajín a pôsobí ako ústredná organizácia na európskej úrovni v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

02. jún 2016

Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

Štátny pedagogický ústav realizoval pilotné vzdelávanie učiteľov v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách. Inovatívne vzdelávanie v rómskom jazyku sa zameriavalo na tieto dva hlavné ciele:

Čítať celý článok

 
CLIL vzdelávanie - Máj 2016

02. jún 2016

CLIL vzdelávanie - Máj 2016

V dňoch 30. mája a 31. mája  2016 sa konalo v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vzdelávacie podujatie pre učiteľov. Zúčastnilo sa na ňom 14 učiteľov zo základných škôl  (Spišská Nová Ves,  Nitra, Prievidza, Bratislava, Humenné, Ilava).  Vzdelávanie  sa uskutočnilo v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul. Jeho cieľom je rozšíriť vedomosti učiteľov o základné princípy a metodické zákonitosti obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL). 

Čítať celý článok

 
Nábor slovenských kandidátov na expertov

24. máj 2016

Nábor slovenských kandidátov na expertov

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko pre etapy hodnotenia:

Čítať celý článok

 
Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru (predlžený termín objednávania)

20. apríl 2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru (predlžený termín objednávania)

Predlžený termín bezplatného objednávania publikácií v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“.

Čítať celý článok

 
Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

22. marec 2016

Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

V dňoch 3. – 9. apríla 2016 sa 31 absolventov inovačného vzdelávania v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov zúčastní študijnej návštevy v nórskom Lillehameri. Študijná návšteva je organizovaná v spolupráci s Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehameri s cieľom podporiť osvojené kompetencie absolventov v oblasti multikulturality a interkultúrneho vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Účastníci študijnej návštevy sa prostredníctvom pedagogickej praxe škôl v Lillehameri a Osle oboznámia s nórskym vzdelávacím systémom a prístupmi integrácie, v rámci workshopov budú hľadať odpovede na otázky Ako byť dobrým učiteľom/dobrou učiteľkou?, Čo je interkultúrna kompetencia? a spoločne sa pokúsia nájsť riešenia každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí. Študijná návšteva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Čítať celý článok

 
Russian Online

21. marec 2016

Russian Online

Štátny pedagogický ústav sa spolupodieľa na riešení projektu s názvom „Russian Online“. Tento projekt je financovaný v rámci programu Erasmus+. Projekt sa má realizovať v období do augusta 2017.

Čítať celý článok

 
Mobilné prírodovedné vzdelávanie

16. marec 2016

Mobilné prírodovedné vzdelávanie

V januári 2016 bol ukončený projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (KEGA 108UK-4/2013) „Mobilné prírodovedné vzdelávanie“, primárne zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií s využitím počítačom podporovaného prírodovedného laboratória (PPPL).

Čítať celý článok

 
Informačný seminár pre materské školy

09. marec 2016

Informačný seminár pre materské školy

Informačný seminár pre materské školy:

Čítať celý článok

 
Jazyk a Literatúra (časopis) 5. - 6. /2015

26. február 2016

Jazyk a Literatúra (časopis) 5. - 6. /2015

Práve vyšlo nové (5.-6.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

25. február 2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia,

Čítať celý článok

 
Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

04. február 2016

Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

Momentálne prebieha administrácia prihlášok na informačné stretnutie k inovovanému ŠVP nepilotných materských škôl. O termínoch a priebehu školení Vás budeme včas informovať.