Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchov v základných školách

20.1.2017

V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefanom Zímom skonkretizovali oblasti spolupráce medzi ŠPÚ a FUS v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách. Námestníčka ŠPÚ PaedDr. Renáta Somorová sa  v tejto súvislosti s predsedom FÚS dohodla na vytvorení námetových listov a dodatku ŠVP k exkurziám v základných školách. FUS spolu s odborníkmi na  tradičnú kultúru a slovenskú históriu pripraví návrh zoznamu miest, spojených s významnými osobnosťami našich dejín a udalostí, ktoré budú pomôckou pre školy v dvoch oblastiach.

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

17.1.2017

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová, PhD. Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.