Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

27.2.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

27.2.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval dnes so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o programoch, projektoch a výskume v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Otvorili aj otázku prípravy Rámcového vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk, nielen ako jazyk národnostnej menšiny, ale aj ako cudzí jazyk podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zástupcovia zúčastnených strán hovorili aj o možnostiach, ako zabezpečiť učiteľov rómskeho jazyka a to prostredníctvom nového učebného odboru Romológia na vysokej škole.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.