Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

Na vedeckej konferencii Výzvy 21. storočia dominovala téma migrácie a ľudskej dôstojnosti

5.12.2016

Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, pod záštitou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce (VŠZaSP) sv. Alžbety v Bratislave, zorganizovala vedeckú konferenciu Výzvy 21. storočia: migrácia a  ľudská dôstojnosť. Cieľom konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, bola odborná diskusia o problémoch migrácie, jej zdravotných a sociálnych aspektoch, o dodržiavaní ľudských práv a o rešpektovaní dôstojnosti človeka, postihnutého nezamestnanosťou, chudobou a zadlženosťou. Podujatie, ktoré otvoril doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe v Bratislave pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

5.12.2016

Pod záštitou riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia Nové perspektívy v CLILe. Hlavným prednášateľom bol spoluautor významnej publikácie Putting CLIL into Practice (OUP, 2015) a hosť vydavateľstva Oxford University Press Phil Ball.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.