Odborno-metodické podujatie Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

On-line záväzná prihláška TU

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

27. októbra 2016 pripravujeme pre Vás odborno-metodické podujatie pod názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní – Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy.

Cieľom podujatia je spoločne uvažovať a hľadať odpovede na nejednoduché otázky reflektujúce dynamický charakter súčasného sveta a formulovať možné (najlepšie a včasné) riešenia a prístupy vo výchove a vzdelávaní. Kľúčovými témami sú: globalizovaný svet (globálna dimenzia vo vzdelávaní), ľudské práva, radikalizácia a extrémizmus u mladých, ale i ďalšie.

„Úspešný proces prevencie vyžaduje prístup tvárou v tvár a medziľudské vzťahy odohrávajúce sa v offline prostredí“ (Harald Weilnböck, Cultures Interactive, Berlín). Ambíciou podujatia je nasmerovať školy, resp. pedagógov ZŠ a SŠ na optimálne prístupy a ponúknuť  aplikovateľné odborné informácie a praktické námety využiteľné pri práci so žiakmi.

Prosíme, prečítajte si viac o filozofii, programe a organizácii podujatia v prílohách.

Program

Časový program

Abstrakty

Ak Vás program zaujal a okrem toho by ste chceli aj vy prispieť svojimi skúsenosťami alebo návrhmi,

vyplňte záväznú on-line prihlášku do 26. októbra 2016. Počet účastníkov je obmedzený na 30.

Kontakt pre viac informácií:

lubica.bizikova@statpedu.sk  tel. 02/492 76 304

dasa.vargova@statpedu.sk tel. : 02/492 76 205

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Foklórnej únie na Slovensku

24.10.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.  Hovorili spolu najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

21.10.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes v ŠPÚ prezidentku Združenia základných škôl Slovenska Mgr. Alenu Petákovú a členku výboru ZZŠS PaedDr. Lenku Kampmillerovú. Hovorili spolu o najdôležitejších úlohách a potrebách učiteľov a základných škôl v nadchádzajúcom období. Zástupcovia ZZŠS sa vyslovili  za užšiu spoluprácu ŠPÚ a škôl pri tvorbe učebných osnov školských vzdelávacích programov  pre jednotlivé ročníky a predmety s cieľom presnejšie vymedziť obsah a hĺbku učiva, ktoré je so žiakmi potrebné prebrať.

Ponuka odbornej a výskumnej praxe pre študentov učiteľských odborov

Štátny pedagogický ústav v Bratislave ponúka možnosť  absolvovať odbornú prax  pre študentov pedagogických fakúlt na Slovensku v učiteľských študijných programoch a pedagogiky.

Odborno-metodické podujatie Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

On-line záväzná prihláška TU

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

27. októbra 2016 pripravujeme pre Vás odborno-metodické podujatie pod názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní – Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy.