Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

20.7.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v základných a stredných školách, v ktorej budú základným prvkom procesu vzdelávania integrované digitálne technológie.

„Integrované digitálne technológie sa musia stať nevyhnutnou súčasťou vzdelávania aj u nás. Sú mimoriadne dôležité pre posilnenie dynamiky rozvoja zručností v komunikácii, práce v sofistikovanom prostredí a zároveň akcelerujú socializáciu,“ uviedol Ľudovít Hajduk.

Metodické usmernenia a didakticko-metodické návrhy k zvýšenej hodinovej dotácii dejepisu

19.7.2017

V predmete dejepis, v kontexte udalostí a vývoja modernej demokratickej spoločnosti, má kľúčové postavenie výučba najmodernejších dejín, čiže dejín 20. storočia. Mnohé závažné témy týkajúce sa práve dejín 20. storočia nie sú vždy spracované objektívne, a tak čelíme ich negatívnemu presvedčovaciemu potenciálu vo vzťahu k stagnujúcemu až upadajúcemu kritickému zmýšľaniu mládeže. Do popredia  preto vystupuje najmä etický rozmer dejepisnej výučby.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.