Vitajte na Statpedu

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

K spracovaniu publikácie boli autori inšpirovaní zapojením sa do riešenia projektov 7. rámcového programu Establish (01/2010 – 03/2014) a Sails (01/2012 – 12/2015) zameraných na problematiku bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia, vzdelávania učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Východiskom  publikácie sú zmeny v prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a potreba budovania vedeckej gramotnosti žiaka. Inovovaný štátny vzdelávací program podporuje interaktívnu výučbu a zameranie sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiaka. Prírodovednú gramotnosť považujeme za prirodzenú súčasť všeobecného vzdelania mladého človeka využiteľnú v širokej škále každodenných činností.

V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Veríme, že Vám publikácia poskytne užitočné informácie, návody a inšpirácie pre Vašu prácu.

Elektronickú verziu všetkých štyroch častí nájdete v podstránke Publikácie.

Aktuality

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

28.9.2016

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Jednodňová vzdelávacia aktivita  sa uskutoční dňa 11. novembra 2016 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastniť sa jej môžu učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.

Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

28.9.2016

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.