Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách.

10.5.2017

Učenie je pre nás  práca. Ale učiť nemecký jazyk môžeme aj s radosťou. . Jens Krüger vo svojom workshope predstaví rôzne aktivity, rôzne piesne a hry, ktoré vedú  žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností.

Návratka

 

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v stredných školách.

10.5.2017

Jens Krüger  a  Vladimíra Kolocová  vo svojom workshope predstavia  rôzne aktivity, ktoré vedú  žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností a zároveň  motivujú  nielen žiakov ale aj učiteľov.

Návratka

 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.