Vitajte na Statpedu

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzi hlavné aktivity ŠPÚ patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnych zmien, aplikovaného pedagogického výskumu; odborné a metodické poradenstvo; experimentálne overovanie; pilotné vzdelávacie projekty; reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania; garancie Štátneho vzdelávacieho programu; rezortný výskum; odborno-metodické riadenie škôl najmä pri tvorbe Školských vzdelávacích programov; príprava pedagogickej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti všeobecného vzdelávania a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Aktuality

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

22.6.2017

Jesenná akadémia 2017

 Demokratické školské prostredie pre všetkých

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 18. – 21. októbra 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice

20.6.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal záštitu nad konferenciou a projektom didaktickej expozície Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice. Zámerom autorov a realizátorov projektu je prostredníctvom špeciálnej interaktívnej didaktickej expozície priniesť  nové poznatky žiakom, pedagógom a študentom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl, ktoré oživia vyučovanie v školách a prebudia záujem detí a mládeže o dejiny Bratislavy i Slovensko. 

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.