Ponuka odbornej a výskumnej praxe pre študentov učiteľských odborov

Štátny pedagogický ústav v Bratislave ponúka možnosť  absolvovať odbornú prax  pre študentov pedagogických fakúlt na Slovensku v učiteľských študijných programoch a pedagogiky.

Štátny pedagogický ústav sa zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení. Predmetom činnosti ŠPÚ je zároveň aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

Pre talentovaných študentov - praktikantov sa otvárajú aj ďalšie možnosti platenej užšej spolupráce.

Pre záujemcov je priložená návratka na vyplnenie a zaslanie na elektronickú registráciu: spu@statpedu.sk

Návratka

Aktuality

V ŠPÚ zasadala Komisia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov ZŠ a SŠ na ochranu zdravia a prvej pomoci

20.10.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé rokovanie odbornej komisie, ktorá sa zaoberá aktualizáciou  výchovno-vzdelávacieho obsahu v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci pre deti a žiakov základných a stredných škôl.

Odborno-metodické podujatie Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

20.10.2016

On-line záväzná prihláška TU

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

27. októbra 2016 pripravujeme pre Vás odborno-metodické podujatie pod názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní – Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy.

Ponuka odbornej a výskumnej praxe pre študentov učiteľských odborov

Štátny pedagogický ústav v Bratislave ponúka možnosť  absolvovať odbornú prax  pre študentov pedagogických fakúlt na Slovensku v učiteľských študijných programoch a pedagogiky.