Vitajte na Statpedu

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

K spracovaniu publikácie boli autori inšpirovaní zapojením sa do riešenia projektov 7. rámcového programu Establish (01/2010 – 03/2014) a Sails (01/2012 – 12/2015) zameraných na problematiku bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia, vzdelávania učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Východiskom  publikácie sú zmeny v prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a potreba budovania vedeckej gramotnosti žiaka. Inovovaný štátny vzdelávací program podporuje interaktívnu výučbu a zameranie sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiaka. Prírodovednú gramotnosť považujeme za prirodzenú súčasť všeobecného vzdelania mladého človeka využiteľnú v širokej škále každodenných činností.

V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Veríme, že Vám publikácia poskytne užitočné informácie, návody a inšpirácie pre Vašu prácu.

Elektronickú verziu všetkých štyroch častí nájdete v podstránke Publikácie.

Aktuality

Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

22.6.2016

V dňoch 8. – 10. júna 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo XXXVI. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Metodické usmernenie č.1/2016

22.6.2016

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu informatiky na základných a stredných školách toto metodické usmernenie:

„Štátny vzdelávací program neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý sa má vo vyučovaní informatiky používať. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Pascal alebo Python. Jazyk Pascal môže byť vo vývojovom prostredí Lazarus alebo FreePascal.“

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.