Vitajte na Statpedu

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

K spracovaniu publikácie boli autori inšpirovaní zapojením sa do riešenia projektov 7. rámcového programu Establish (01/2010 – 03/2014) a Sails (01/2012 – 12/2015) zameraných na problematiku bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia, vzdelávania učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Východiskom  publikácie sú zmeny v prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a potreba budovania vedeckej gramotnosti žiaka. Inovovaný štátny vzdelávací program podporuje interaktívnu výučbu a zameranie sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiaka. Prírodovednú gramotnosť považujeme za prirodzenú súčasť všeobecného vzdelania mladého človeka využiteľnú v širokej škále každodenných činností.

V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Veríme, že Vám publikácia poskytne užitočné informácie, návody a inšpirácie pre Vašu prácu.

Elektronickú verziu všetkých štyroch častí nájdete v podstránke Publikácie.

Aktuality

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

20.7.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászloa Bukovszkeho. Diskutovali spolu o potrebnej výmene informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva. Témou bola  pripravovaná koncepcia národnostného školstva, možnosti inovácie štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

20.7.2016

Štátny pedagogický ústav bude realizovať inovatívny medzinárodný projekt pod názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Cieľom projektu je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.