Vitajte na Statpedu

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní

Vážené učiteľky, učitelia,

vážené kolegyne, kolegovia.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike.

Publikácia má štyri časti. Časť A – všeobecná časť a časti B – biológia, fyzika, chémia.

K spracovaniu publikácie boli autori inšpirovaní zapojením sa do riešenia projektov 7. rámcového programu Establish (01/2010 – 03/2014) a Sails (01/2012 – 12/2015) zameraných na problematiku bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia, vzdelávania učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Východiskom  publikácie sú zmeny v prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a potreba budovania vedeckej gramotnosti žiaka. Inovovaný štátny vzdelávací program podporuje interaktívnu výučbu a zameranie sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiaka. Prírodovednú gramotnosť považujeme za prirodzenú súčasť všeobecného vzdelania mladého človeka využiteľnú v širokej škále každodenných činností.

V samostatných častiach B sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmety fyzika, chémia a biológia.

Veríme, že Vám publikácia poskytne užitočné informácie, návody a inšpirácie pre Vašu prácu.

Elektronickú verziu všetkých štyroch častí nájdete v podstránke Publikácie.

Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

26.8.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2016 schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – Dodatok platný od 1. 9. 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

17.8.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. prijal v stredu 17. augusta  veľvyslanca a predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jána Varša, CSc. Rokovali spolu o možnostiach aktívnej a efektívnej spolupráce ŠPÚ a ÚSŽZ  v oblasti pomoci a podpory Slovákov žijúcich v zahraničí,  vrátane otázky, ako informovať  najmä mladých ľudí a študentov o živote a histórii našich rodákov v zahraničí tak, aby sa dostali do reálneho povedomia verejnosti  na Slovensku prostredníctvom školského systému.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.