Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

09. marec 2017

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať na realizácii projektu, ktorý má ozdraviť populáciu v základných školách. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda OZ Slovenský orol, ktorý je projektovým manažérom zámeru ozdravenia populácie prostredníctvom telesnej výchovy v školách. Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má prispieť ku skvalitneniu telesnej výchovy v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času. Cieľom tohto procesu je podpora duševného a telesného zdravia populácie, duševnej rovnováhy, prevencia proti civilizačným chorobám ochrana pred stresom.

Čítať celý článok

 
Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

09. marec 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Jazyk a literatúra

Práve vyšlo nové (3.-4.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra.

Čítať celý článok

 
Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

08. marec 2017

Študenti PF Prešovskej univerzity v Prešove navštívili počas pedagogickej praxe ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk privítal  v ŠPÚ štyridsať študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PFPU)v Prešove, ktorí  spolu s pedagógmi  v rámci trojdňovej exkurzie navštívili viaceré inštitúcie na Slovensku i v Rakúsku. Študenti 2. ročníka magisterského štúdia odbor predškolská pedagogika PF PU v Prešove zaujímali otázky súvisiace s touto problematikou.

Čítať celý článok

 
Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

08. marec 2017

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa Štátneho vzdelávacieho programu budú hotové do konca marca. Dohodli sa dnes na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenskej pedagogickej knižnice.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

07. marec 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vystúpil na konferencii v Osvienčime s posolstvom v oblasti vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, na medzinárodnej konferencii v poľskom Osvienčime, vystúpil s hlavným referátom, v ktorom sa zameral na najdôležitejšie  úlohy vzdelávania a mediálnej výchovy v súčasnej Európe. Podčiarkol dôležitosť  inštitucionalizmu v médiách najmä v súvislosti s dodržiavaním etického kódexu a normatívnych princípov médií pri informovaní o dianí v súčasnosti, v minulosti, ale aj v reklame . Etika má podľa neho  pri vzdelávaní a mediálnej výchove významné postavenie ako súhrn noriem, kódexov, smerníc pre dodržiavanie morálky.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov a škôl a festivalu umeleckého školstva

03. marec 2017

ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov a škôl a festivalu umeleckého školstva

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal od predsedníčky Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlie Lindtnerovej ponuku spolupracovať na realizácii projektu 11. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) a VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva (EFUŠ). Podujatia sa uskutočnia v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch v máji tohto roka. Súčasťou projektu je výstava obrazov žiakov umeleckých škôl na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku, ktorej vernisáž bude 11. mája. V októbri si budú môcť  50 vybraných výtvarných diel žiakov zo Slovenska pozrieť  v hlavnom meste Španielska Madride.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie marec 2017

02. marec 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie marec 2017

Program Pestalozzi je programom  Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ dnes rezonovala téma systémového prístupu ku geológii v základných a stredných  školách

02. marec 2017

V ŠPÚ dnes rezonovala téma systémového prístupu ku geológii v základných a stredných školách

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít  Hajduk dnes prijal prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslava Bielika. Spolu s ďalšími zástupcami fakulty a ŠPÚ diskutovali o potrebe vhodného systémového prístupe k problematike geológie v základných a stredných školách, ktorý by zreteľnejšie začlenil  tento vedecký odbor do štátneho vzdelávacieho programu v predmete geografia a biológia. 

Čítať celý článok

 
Riaditelia ŠPÚ a MPC rokovali dnes o vzájomnej spolupráci

02. marec 2017

Riaditelia ŠPÚ a MPC rokovali dnes o vzájomnej spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval dnes s generálnou riaditeľkou Metodického pedagogického centra Kamilou Jandzíkovou o budúcej spolupráci týchto dvoch priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ zasadala Ústredná umelecká rada odborov základných umeleckých škôl

01. marec 2017

V ŠPÚ zasadala Ústredná umelecká rada odborov základných umeleckých škôl

Ústredná predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu pre umelecké odbory základných umeleckých škôl (ZUŠ) sa na svojom prvom tohtoročnom rokovaní zaoberala najmä úlohami a plánmi, ktoré je členov čakajú v najbližších mesiacoch. na najbližších mesiacoch. Po odovzdaní  menovacích dekrétov si členovia komisie zvolili predsedu a odhlasovali zmenu názvu na Ústrednú umeleckú radu odborov ZUŠ (ÚURO ZUŠ).

Čítať celý článok

 
Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku sa zaoberala strednými odbornými školami

01. marec 2017

Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku sa zaoberala strednými odbornými školami

Predmetová komisia ŠPÚ pre predmet občianska náuka sa na prvom tohtoročnom zasadaní venovala stredným odborným školám s pedagogickým zameraním. Rokovanie otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý zároveň odovzdal menovacie dekréty novým členom komisie.  Hlavnou témou rokovania bola úprava Štátnych vzdelávacích programov pre stredné odborné školy s pedagogickým zameraním, ktoré poskytujú úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

Čítať celý článok

 
MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

27. február 2017

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

27. február 2017

Riaditeľ ŠPÚ rokoval so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval dnes so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o programoch, projektoch a výskume v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Otvorili aj otázku prípravy Rámcového vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk, nielen ako jazyk národnostnej menšiny, ale aj ako cudzí jazyk podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zástupcovia zúčastnených strán hovorili aj o možnostiach, ako zabezpečiť učiteľov rómskeho jazyka a to prostredníctvom nového učebného odboru Romológia na vysokej škole. Širšie diskutovanou bola aj téma udržateľnosti škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a literatúry, či podpora zvyšovania počtu štátnych škôl s vyučovacím jazykom rómskym. Zástupcovia ŠPÚ a ÚSVRK sa dohodli na spolupráci pri analýzach inkluzívneho vzdelávania a škôl, ktoré ho v súčasnosti realizujú.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ a European Office Vienna Board of Education budú pracovať na spoločnom projekte

22. február 2017

ŠPÚ a European Office Vienna Board of Education budú pracovať na spoločnom projekte

Štátny pedagogický ústav a Európsky úrad pre vzdelávanie so sídlom vo Viedni podpísali dnes dohodu o spolupráci na projekte Competence-Oriented Education for Elementary Schooling (CODES)  in the cross border region - Kompetencie usmerňujúce vzdelávací program pre základnú školskú dochádzku v cezhraničnom regióne v rámci medzinárodného programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko. Slovensko –rakúska spolupráca v rámci programov INTERREG sa týka Bratislavského a Trnavského kraja a na rakúskej strane severného a stredného Burgenlandu, Viedne a Dolného Rakúska. 

Čítať celý článok

 
Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

17. február 2017

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách. ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Čítať celý článok