Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.11.2018

Diskusné fórum učiteľov o rozvoji kľúčových kompetencií

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu sa 14. novembra stretli učitelia stredných škôl, aby si vymenili skúsenosti pri rozvíjaní zručností žiakov v oblastiach kritického myslenia, riešenia problémov a riadenia vlastného procesu učenia. Podujatie patrí do rámca medzinárodného výskumného projektu Erasmus+ „Let´s Learn How to Learn! - Learning skills development for secondary schools students“ (Poďme učiť, ako učiť! - Rozvoj vzdelávacích zručností pre študentov stredných škôl).

„Zdieľanie príkladov dobrej pedagogickej praxe je  nezastupiteľným  zdrojom inšpirácií a podnetov  pre učiteľov.  O to viac, ak ide o budovanie tzv. kľúčových kompetencií,  ktoré žiaci potrebujú  využívať nielen v škole, ale po celý život,“ povedal v otváracom príhovore námestník ŠPÚ Jozef Facuna.

Skúsení pedagógovia vyučujúci slovenský jazyk, cudzie jazyky, matematiku, občiansku náuku či etiku  sa jednoznačne zhodli na dôležitosti budovania schopnosti učiť sa. V živej a otvorenej diskusii, ktorú za ŠPÚ viedla výskumná a vývojová zamestnankyňa Beata Menzlová,  definovali charakteristické znaky, význam, determinanty či  referenčné hodnoty kompetencií kritického myslenia, riešenia problémov a riadenia vlastného procesu učenia sa. 

„Každý z prítomných prispel cennými pedagogickými skúsenosťami zo svojej praxe a predstavil kolegom koncept vlastnej vyučovacej hodiny so zameraním na rozvoj predmetných  zručností, uviedla Beata Menzlová. Spoločnými znakmi prezentácií bolo aktívne učenie, silný dôraz na motiváciu a využiteľnosť v praxi prostredníctvom  osvedčených aktivizujúcich skupinových metód, ktoré dokázali aktéri spestriť a ozvláštniť vlastným osobnostným vkladom. Zaznamenané podnety budú zverejnené vo výstupoch projektu „Poďme sa učiť, ako učiť“. Organizátori tiež ponúkli prítomným učiteľom možnosť participovať na plánovaných vzdelávacích podujatiach, organizovaných v gescii ŠPÚ.