Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

16. október 2019

ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Čítať celý článok

 

07. október 2019

ŠPÚ prezentoval Slovensko v Estónsku na treťom nadnárodnom stretnutí k projektu Učme sa, ako sa učiť

Tretie nadnárodné stretnutie členov projektového tímu medzinárodného projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2019 v Kuressaare v Estónsku, využili partneri projektu na vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa. Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom v maďarskom  Veszpréme. Slovenskú republiku zastupoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna.

Čítať celý článok

 

05. október 2019

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa 22. októbra 2019 sa uskutoční jednodňové podujatie pre učiteľov a učiteľky dejepisu, reflektujúce na aktuálne didaktické a metodické výzvy vo výučbe tohto predmetu. ŠPÚ pripravil pre učiteľov a učiteľky dejepisu didaktický seminár s workshopmi, zameraný na aktuálne trendy vo výučbe tohto predmetu. Lektormi jednotlivých blokov jednodňového podujatia budú renomovaní odborníci na didaktiku dejepisu z akademického, školského aj múzejného prostredia. 

Čítať celý článok

 

04. október 2019

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov etickej výchovy základných a stredných škôl z BSK, TTSK a NSK

Odborný seminár spojený s workshopmi  „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti), ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav, vznikol Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, sa bude konať 24.októbra v Nitre.

Čítať celý článok

 

03. október 2019

3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

V dňoch 3. – 4. októbra 2019 sa v Gymnáziu Kuressaare v Estónsku koná  3. nadnárodné stretnutie medzinárodného tímu projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktorý bol schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839 v rámci grantovej schémy Erasmus+. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sú všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte.
Slovenskú republiku zastupuje Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna. Maďarsko má v projekte zastúpenú Panónsku univerzitu vo Veszpréme, Univerzitu Esterházy Károly z Budapešti, Gymnázium Bela I zo Szekszardu, Rumunsko Lýceum Teoretic Teglas Gabor, Deva, Estónsko Gymnázium v Kuressaare.

Čítať celý článok

 

03. október 2019

Pozvánka na konferenciu - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

S problematikou duševného vlastníctva sa stretávame v školách každý deň – týka sa to tak pedagógov, ako i žiakov. Informácie o tom ako a prečo ho viac podporovať a tiež ako ho chrániť a zakomponovať do vzdelávania ponúka medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme v dňoch 14. – 15. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

02. október 2019

Pri príležitosti 100.výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vydala Srbská pošta poštovú známku

Za účasti Štátneho pedagogického ústavu Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci si početnými podujatiami pripomenulo sté výročie svojho pôsobenia. Hlavné oslavy storočnice sa začali v pondelok 30. septembra vedeckým sympóziom, na ktorom odborníci hodnotili celé storočie činnosti školy a význam gymnázia pri zachovaní slovenskej identity. O deň neskôr sa účastníci osláv mohli oboznámiť s Pamätnicou gymnázia a novootvorenou Historickou izbou Gymnázia Jána Kollára, ktorá je zrealizovanou polstoročnou ideou mať v školskom areáli historickú izbu. Pri príležitosti stého výročia gymnázia odhalili Slováci žijúci v zahraničí sochu Jána Kollára. V Slovenskom vojvodinskom divadle sa predstavili aj divadelníci slovenského Spišského divadla hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova Boj, ktorú režijne pripravil Michal Babiak. Program vyvrcholil slávnostnou akadémiou Tak plynie čas v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Čítať celý článok

 

01. október 2019

Seminár Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. Cieľom seminára je interaktívnou formou podporiť rozvoj kritického myslenia učiteľov s prepojením na rozvíjanie mediálnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Lektorkami seminárov sú samotné autorky metodickej príručky.
Semináre, ktoré sa realizujú v Bratislave a v Banskej Bystrici 18.10., 24.10., 30.10. a 8.11.2019, sú bezplatné. Na seminár je možné sa prihlásiť cez online formulár – kliknutím na odkaz podľa Vami vybraného miesta a termínu.

Čítať celý článok

 

30. september 2019

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Bilingvizmus alebo viacjazyčná výchova bola téma odborného seminára s názvom Bilingválne detstvo, ktorý sa konal v vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, bol určený predovšetkým pre rodičov detí žijúcich v zahraničí a ich učiteľov. Z prednášok a diskusie s lektorkami zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave si odniesli veľa nových poznatkov a inšpiratívnych podnetov aj zástupcovia rezortu školstva. Odborno-kultúrne podujatie ocenil aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal riaditeľke vzdelávacieho centra v Dubline Márii Pacherovej pamätnú medailu ŠPÚ a ďakovný list za dlhoročnú obetavú činnosť v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

25. september 2019

Zapojte sa do projektu ŠPÚ a PF UK!

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Čítať celý článok

 

23. september 2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre ukrajinský jazyk a literatúru

V Prešove 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členky komisie, vyučujúce ukrajinský jazyk a literatúru, situovali zasadnutie predmetovej komisie do priestorov Centra ukrajinskej kultúry v Prešove.

Čítať celý článok

 

23. september 2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre rusínsky jazyk a literatúru

V piatok 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá pracuje pri Štátnom pedagogickom ústave a je poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ. Členovia komisie hovorili spolu predovšetkým o výskumnom projekte s názvom „Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie“.

Čítať celý článok

 

21. september 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk hovoril s veľvyslancom SR a riaditeľkou slovenskej školy a škôlky pri SKM v Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži Alžbete de la Bouvrie. Na otvorení nového školského roka 2020-2021ocenil úspešnú a obetavú prácu pri vzdelávaní detí slovenských krajanov vo Francúzsku aj tímu učiteľov, pracovníkov školy a rektora SKM v Paríži Imricha Tótha. Prisľúbil tiež, že okrem šlabikárov, ktoré osobne priniesol, budú škole a škôlke PETIT SLAVIK doručené v najbližšom čase zásielky ďalších učebníc formou diplomatickej pošty.

Čítať celý článok

 

18. september 2019

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre etickú výchovu

Dňa 16.9. 2019 sa v Štátnom pedagogickom ústave uskutočnilo zasadnutie Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu (ÚPK ETV). Jej členovia sa venovali riešeniu úloh vyplývajúcich z jednotlivých bodov programu zasadnutia.

Čítať celý článok

 

17. september 2019

Do druhého ročníka pilotného projektu ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ sa prihlásilo 11 nových škôl

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“, ktorého prvý ročník hodnotilo 97 percent absolventov vzdelávania pozitívne, vstupuje do druhej etapy overovania. Základy komunikačných zručností budú renomovaní školitelia trénovať v tomto školskom roku v 11 nových školách, konkrétne v ôsmich základných školách a troch stredných odborných školách. Spomedzi škôl, ktorých učitelia absolvovali prvú etapu projektu, prejavilo záujem o pokračovanie komunikačných tréningov doposiaľ päť škôl.

„Vysoké percento pozitívnej reakcie na projekt komunikačnej výchovy a veľký záujem o pokračovanie tréningov signalizuje, že tento typ vzdelávania pedagógom chýba. Je to pre nás povzbudenie, aby sme v tom pokračovali aj naďalej,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok