Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

24. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk informoval na konferencii EPAN v Kodani o úspešných projektoch dobrej praxe

Na medzinárodnej konferencii pod názvom "Demokratická kultúra - od slov k činom" (Democratic culture - from words to action), ktorá sa konala od pondelka 23.apríla do utorka 24.apríla v Kodani, zastupoval slovenský rezort školstva riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Hlavným cieľom medzinárodného podujatia EPAN ( Education Policy Education Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku) je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov, ktoré môžu pomôcť učiteľom a iným pedagogickým pracovníkom iniciovať konštruktívne diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt voči ostatným.

Čítať celý článok

 

23. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v Dánsku príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v hlavnom meste Dánska príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ. Svoju pozornosť sústredí predovšetkým na projekty „Rozvíjanie profesijných kompetencií“, „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ a „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika".

Čítať celý článok

 

20. apríl 2018

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara Wernham z Veľkej Británie.

Čítať celý článok

 

18. apríl 2018

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kde diskutovali na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. apríl 2018

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

14. apríl 2018

ŠPÚ radil učiteľom ako využiť čitateľské stratégie pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Detašovaným pracoviskom MPC Žilina zorganizoval v dňoch 3. – 5. apríla druhú časť odborných seminárov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl pod názvom Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti. Odborné semináre zhodnotili účastníci pozitívne.

Čítať celý článok

 

13. apríl 2018

V Prešove rokovali predmetové komisie ŠPÚ o iŠVP a fonde učebníc a didaktických pomôcok

V Prešove v Slovensko-ukrajinskom kultúrno-informačnom centre zasadala predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru, v Ústave rusínskeho jazyka a kultúry v Prešovskej univerzite rokovali členovia predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru ŠPÚ. Obe komisie prerokovali v rámci svojho programu aj prácu s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Čítať celý článok

 

12. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

Čítať celý článok

 

11. apríl 2018

V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagogickým a odborným zamestnancom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne.

Čítať celý článok

 

10. apríl 2018

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe. Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska.

Čítať celý článok

 

10. apríl 2018

Duševné vlastníctvo sa týka aj školského vzdelávania − (pre)čo by školy mali o ňom vedieť

V texte predstavujeme problematiku duševného vlastníctva a zvýznamňujeme ju pre školy, pedagógov i žiakov. Zároveň odporúčame praktické zdroje k orientácii v problematike, využiteľné aj vo vyučovacom procese.

Čítať celý článok

 

07. apríl 2018

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave je pozitívne hodnotený na stránkach Európskeho Wergeland Centra za jeho aktivity v rámci medzinárodného projektu Slovenská akadémia. Pod titulkom The Slovak Academy: "Building Inclusive School Environments for All" promotes Human Rights Education in the Slovak Republic (Slovenská akadémia: "Inkluzívne školské prostredie pre všetkých" a "Demokratické prostredie pre všetkých") podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

06. apríl 2018

Na zasadaní členov predmetovej komisie pre občiansku náuku dominovala téma výučby filozofie

Výučba filozofie – metodické usmernenie pre učiteľov, učebnicová politika a sociálno-komunikačné zručnosti v predmete občianska náuka boli hlavné témy pracovného rokovania Predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet občianska náuka.

Čítať celý článok

 

05. apríl 2018

V ŠPÚ sa bude konať 18. apríla medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave bude 18. apríla medzinárodná odborná konferencia vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

Čítať celý článok

 

04. apríl 2018

Medzinárodná konferencia Jolly Phonics pre učiteľov bude 19. apríla v Lipt.Mikuláši

Druhý ročník medzinárodného stretnutia učiteľov, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Liptovskom Mikuláši, je určené pre učiteľov a učiteľky anglického jazyka v materských a základných školách, rovnako ako aj pre základné školy zaradené do experimentálneho overovania výučby angličtiny metodikou JOLLY PHONICS.

Čítať celý článok