Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

21. jún 2018

V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu.

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo trojdňový maratón expertných workshopov na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v krajinách združených v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Medzinárodné podujatie s medzinárodnou účasťou inicioval Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Hlavným cieľom tejto ako aj podobných aktivít je získavať spätnú väzbu od vedúcich predstaviteľov škôl o plánoch na vypracovanie rámcových učebných osnov a sprievodných usmerneniach, ktoré sa zaoberajú antisemitizmom pre predškolskú prípravu a akreditovať riaditeľov škôl.

Čítať celý článok

 

18. jún 2018

Na zasadaní EPAN v Štrasburgu riešia otázku kompetencií pre demokratickú kultúru v školstve

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk zastupuje rezort školstva na medzinárodnom mítingu EPAN (Education Policy Advisors Network – Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku). Pracovné rokovanie v pondelok 18. júna otvoril Sjur Bergan, riaditeľ Divízie edukácie Rady Európy.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ bude medzinárodné pracovné rokovanie o prevencii pred antisemitizmom

15. jún 2018

V ŠPÚ bude medzinárodné pracovné rokovanie o prevencii pred antisemitizmom

Štátny pedagogický ústav spolu s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) organizuje v dňoch 19.6. až 21.6.2018 podujatie zamerané na nežiaduce prejavy antisemitizmu a intolerancie. Pripravované podujatie je súčasťou prípravy pre nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE v roku 2019.

Čítať celý článok

 

14. jún 2018

SEMINÁR K APLIKÁCII VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM - 19.09.

Štátny pedagogický ústav organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

13. jún 2018

V ŠPÚ sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl Experimentieren auf Deutsch (Experimentovanie po nemecky) a Die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (Nemecky hovoriace krajiny kreatívne – nielen čísla a fakty). Učitelia zo škôl v Bratislave a ďalších miest Bratislavského kraja si v nich vyskúšali, ako sa dá zábavnou formou učiť po nemecky a naučili sa aj nové hry, ktoré obohatili ich slovnú zásobu.

Čítať celý článok

 

13. jún 2018

V ŠPÚ bol seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Priestory rokovacej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu zaplnili 13. júna učitelia a pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku.

Na seminári, na ktorom boli hlavným bodom pozornosti deti so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku a ich špecifické vzdelávanie, odzneli dve hlavné témy.

Čítať celý článok

 

12. jún 2018

PREDĹŽENIE TERMÍNU SÚŤAŽE pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl do 1. októbra 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA

Čítať celý článok

 

11. jún 2018

V ŠPÚ prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej a riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie. Na modelovej vyučovacej hodine fyziky sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o zásadných otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami.

Čítať celý článok

 

08. jún 2018

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ceny víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

V Základnej škole s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už po deviaty raz ožilo Svätoplukovo kráľovstvo odovzdávaním ocenení žiakom a učiteľom, ktorí najlepšie uspeli v celoštátnej súťaži s rovnomenným názvom. Počas Dňa školy, tradične spojeného s tvorivými dielňami detí a zaujímavými prednáškami, si 8. júna prevzali ceny žiaci a učitelia zo všetkých končín Slovenska.

Čítať celý článok

 

07. jún 2018

Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch od 6. do 8. júna 2018 konalo Celoštátne kolo 38. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Do celoštátneho kola súťaže postúpilo z nižších postupových kôl v 4 kategóriách 47 súťažiacich. Výsledkové listiny všetkých kategórií sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

06. jún 2018

V ŠPÚ sa stretli tri predmetové komisie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo prvé pracovné stretnutie troch predmetových komisií vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Jeho účelom bolo zblíženie predmetov v rámci uvedenej vzdelávacej oblasti, vzájomná výmena názorov a vyjasnenie postojov ku kľúčovým témam a problémom, ktoré v súčasnosti momentálne nutné riešiť.

Čítať celý článok

 

04. jún 2018

ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

Na nadnárodnom projektovom stretnutí v Osle, ktoré otvoril koordinátor projektu Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu, informovali zástupcovia ŠPÚ o príprave tohtoročného septembrového vzdelávania – „blended mobility“ a budúcoročného multiplikačného podujatia – medzinárodnej konferencie pre učiteľov v ŠPÚ v Bratislave.

Čítať celý článok

 

04. jún 2018

Pozvánka na seminár pre učiteľov etickej výchovy v základných a stredných školách Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

3. júla 2018 organizuje ŠPÚ (Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova) seminár „K NOVÝM TRENDOM VO VÝUČBE ETICKEJ VÝCHOVY (Cesta k slušnosti a zodpovednosti)“. Seminár spojený s workshopom sa bude konať v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 

01. jún 2018

Dejiny sebavedomia - súťaž pre trinásť až pätnásťročných žiakov

Súťaž pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA.

Čítať celý článok

 

01. jún 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok