Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.12.2018

V ŠPÚ zasadala predmetová komisia pre občiansku náuku

V Štátnom pedagogickom ústave sa uskutočnilo zasadnutie Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre občiansku náuku (ÚPK ON). Jej členovia upriamili pozornosť na nevyhnutnosť vytvoriť didaktické a metodické materiály k problémovej výučbe filozofie. Keďže chýba učebnica so schvaľovacou doložkou, ide o jedinú možnosť, ako pedagógom uľahčiť výučbu zložitých filozofických tém.

Ústredná predmetová komisia pre občiansku náuku preto plánuje vytvoriť do začiatku školského roka 2018/2019 aspoň 10 takýchto podkladov pre učiteľov, ktoré budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ.

Druhá časť stretnutia sa niesla v duchu voľnej diskusie, doplnenej konkrétnymi návrhmi k úpravám vzdelávacích štandardov pre žiakov, ktorí potrebujú dokončiť povinnú školskú dochádzku (2 ročné štúdium – druhá šanca).

Na pracovnom stretnutí riešili členovia ÚPK ON aj prípadné zavedenie povinnej maturity z matematiky a dosah takéhoto kroku na humanitné vzdelávanie v stredných školách. Uviedli argumenty, prečo by direktívny prístup zavádzania nových povinných maturitných predmetov nebol pre slovenské školstvo prospešný.