Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.11.2018

Podpora a ochrana duševného vlastníctva v škole - téma odborno-metodického podujatia v ŠPÚ

Duševné vlastníctvo v školskom vzdelávaní, Autorské právo v školách, Výnimky a obmedzenia z autorského práva v škole, Rozdiel medzi originálom a falzifikátom. Tieto a ďalšie témy rezonovali na odborno-metodickom podujatí v Štátnom pedagogickom ústave. Podujatie, určené pre pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní, ŠPÚ zorganizoval v spolupráci s expertami na problematiku duševného vlastníctva z Ministerstva kultúry SR, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Ústavu práva duševného vlastníctva a IT Trnavskej univerzity a Finančného riaditeľstva SR.

Odborno-metodické podujatie, zamerané na orientáciu v problematike duševného vlastníctva ako novej témy v rámci školského vzdelávania, prinieslo cenné  informácie, ako rešpektovať práva spojené s duševným vlastníctvom. Zároveň poskytlo praktické zdroje pre pedagógov pri uplatňovaní tejto dôležitej témy, ktorá je v súčasnej škole veľmi aktuálna.

Problematiku duševného vlastníctva, jeho význam a postavenie v rámci školského vzdelávania, predstavila v prezentácii výskumná a vývojová pracovníčka ŠPÚ Ľubica Bizíková, členka pracovnej skupiny Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní pri EUIPO. Zdôraznila potrebu prepájania vzdelávacieho obsahu s realitou a svetom práce, rozvíjaním  tvorivosti a digitálnych a podnikateľských kompetencií.

„Veľkým prínosom je, ak učiteľ povzbudzuje a umožňuje žiakom byť tvorivými, motivuje ich k tomu, aby skúšali, vytvárali rôzne veci,  aby zistili, na čo majú vlohy, talent, čo by ich bavilo a čo nie, čo by dokázali. Veľmi prospešné je vytvárať pre žiakov príležitosti na ich sebaspoznávanie sa, rozvíjanie  osobnosti a sociálnych zručností, či už je to zodpovednosť, vytrvalosť alebo spolupráca,“ povedala Ľ. Bizíková. Zároveň uviedla aj možnosti dostupných zdrojov, ktoré sa dajú využiť pri vyučovaní.

Aplikácia autorského práva v prostredí školy, s osobitným dôrazom na tie témy, ktoré sú relevantné pre pedagógov, žiakov a inštitúciu, ako je využitie verejných licencií pri použití cudzieho chráneného obsahu aj vo vzťahu k školským, zamestnaneckým a iným dielam – to boli vysoko aktuálne témy, ktorým sa venovala Zuzana Adamová z Ústavu práva duševného vlastníctva a IT Trnavskej univerzity v Trnave.

Lenka Topľanská z Ministerstva kultúry SR objasnila mnohé možnosti a výnimky stanovené Autorským zákonom, pričom uviedla aj príklady častých omylov a excesy pri používaní chráneného obsahu v škole.

Henrieta Baková z Finančného riaditeľstva SR pripomenula, že ochrana práv duševného vlastníctva je základným kameňom hospodárstva EÚ a kľúčovým faktorom jeho ďalšieho rastu. Presadzovanie práv duševného vlastníctva je zároveň nevyhnutné pre ochranu zdravia a bezpečnosti, pretože niektoré falšované výrobky môžu pre občanov predstavovať vážnu hrozbu.

Emil Žatkuliak z Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) pripomenul vo svojej prezentácii, že znalosť a rešpektovanie práv duševného vlastníctva je jeden z predpokladov budovania vedomostnej spoločnosti a preto je dôležité poskytnúť základné informácie o duševnom vlastníctve už v rámci školského vzdelávania. Školám ponúkol možnosť využiť služby ÚPV SR v Banskej Bystrici pri realizácii tém duševného vlastníctva formou návštevy, odborných prednášok v škole a praktických zdrojov.

„ŠPÚ podporuje odborné podujatia pre učiteľov, venované tejto výsostne aktuálnej téme, pretože duševné vlastníctvo zohráva podstatný význam nielen v práci jednotlivcov alebo firiem, no tiež pri zvyšovaní ekonomickej úrovne celej spoločnosti, takže potrebné venovať jeho podpore väčšiu  pozornosť už v škole“,   uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.