Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.11.2018

Pilotný projekt „Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu“ si už odskúšalo niekoľko škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo stretnutie pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu pilotného projektu k zavedeniu komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému, ktorý sa už overuje vo viac ako desiatke základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Overovanie pilotného projektu formou praktických tréningov pre učiteľov na zdokonalenie sa v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach je naplánované na 12 mesiacov.

„Ohlasy na teoretickú prípravu i praktické tréningy sú zo strany učiteľov pozitívne. Na druhej strane nám realizácia projektu v praxi pomáha zistiť, čo v školách v jednotlivých regiónoch Slovenska absentuje, s čím treba učiteľom pomôcť pri vzdelávaní žiakov v danej problematike,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Projekt zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií sleduje niekoľko cieľov. Rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov.

Autor myšlienky Karol Farkašovský, poslanec NR SR, si od projektu sľubuje aj to, že jeho realizácia v praxi prinesie vzájomné otvorenie sa učiteľov a žiakov, prehlbovanie ich vzájomnej dôvery a posilnenie efektívnosti vyučovania.

Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií  by malo v konečnom dôsledku zvýšiť mladým ľuďom šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.

Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania by mal byť po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.