Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Iné dokumenty

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré nie sú priamo súčasťou Štátnych vzdelávacích programov, ale na základe rôznych vládnych a rezortných dokumentov  by ich obsah mal byť implementovaný do  vzdelávania žiakov v SR.

Školy by s týmito dokumentmi mali byť oboznámené a mali by ich brať do úvahy pri smerovaní svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.

 

Názov               číslo schvaľovacej doložky platnosť od
     
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – učebné osnovy    MŠ SR-4560/2010-916  1.9.2010
Finančná gramotnosť 
Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.0   CD-2009-22702/9699-1:913 19.3.2009
Slovník základných pojmov      
Výchova k ľudským právam  
Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 - 2014   8.2.2005
Vzdelávanie detí cudzincov  
Metodické odporúčania. Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915  
Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia  
Mediálna výchova
Metodický materiál pre 5. ročník    
Metodický materiál pre 6. ročník    
Metodický materiál pre 7. ročník    
Metodický materiál pre 8. ročník    
Metodický materiál pre 9. ročník    
Experimentálne učebné texty pre 5. ročník    
Experimentálne učebné texty pre 6. ročník    
Experimentálne učebné texty pre 7. ročník    
Experimentálne učebné texty pre 8. ročník    
Experimentálne učebné texty pre 9. ročník    
Literatúra, internetové zdroje    
 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.