Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov ISCED 2

Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) základnej školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona.

Riaditeľ školy zodpovedá na základe dohody s vyššie uvedenými subjektmi za súlad individuálneho školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom daného školského stupňa.

Zásady pre rozpracovanie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP):

 1. ŠkVP si vypracováva škola na základe všeobecne platného a všeobecne záväzného Štátneho vzdelávacieho programu. V ňom odráža poslanie, funkcie a zameranie svojej školy, ako aj stratégiu, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom a obcou. Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru.

 2. ŠkVP je výpoveďou školy o predstave kvality poskytovaného vzdelávania.

 3. ŠkVP tvorí spolu celý pedagogický zbor.

 4. Pre tvorbu ŠkVP využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V učebnom pláne školského stupňa sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.

 5. Škola môže uplatňovať aj viacero školských učebných plánov v prípade, že má triedy s rôznym zameraním.

 6. V učebnom pláne školského stupňa sú uvedené aj nové predmety, ktoré neboli zaradené do Štátneho vzdelávacieho programu.

 7. V ŠkVP je špecifikované uplatnenie prierezových tematík.

Školský vzdelávací program obsahuje:

A) Všeobecné údaje

 1. Názov vzdelávacieho programu miestnej školy

 2. Predkladateľ programu

 3. Zriaďovateľ školy

 4. Platnosť programového dokumentu

 5. Charakteristika školy – je plnotriedna alebo menejtriedna organizovanosť, jej veľkosť (celkový počet žiakov, ročníkov, tried), priemerný počet žiakov v triedach, počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných učiteľov a ich veková a rodová skladba, štatistika návštevnosti v ostatnom období, umiestnenie budovy a pod.

 6. Vyučovací jazyk školy

  B) Charakteristiku školského vzdelávacieho programu

 7. Školský stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

 8. Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcií a cieľov

 9. Zameranie, resp. profilácia školy

 10. Profil absolventa školského stupňa

 11. Kompletný učebný plán školského stupňa,

 12. Cieľový program učebnej osnovy každého vlastného predmetu alebo každého rozšíreného obsahu predmetu (uvedený ako rozsiahla príloha k ŠkVP, vrátane:
  12.1 Ciele vzorového plánu obsahového modulu, resp. tematického celku a prierezovej tematiky
  12.2 Úlohy vzorového plánu typickej vyučovacej hodiny v učebni mimo učebne

 13. Organizačné formy a metódy vyučovania

 14. Personálne zabezpečenie chodu školy

 15. Priestorové a materiálno-technické podmienky

 16. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a učiteľov

 17. Systém kontroly a hodnotenia žiakov

 18. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 19. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov

 20. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.