Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Povinné personálne zabezpečenie

Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Ide o nasledujúce cieľové podmienky, ku ktorým majú školy smerovať.

Pedagogickí zamestnanci:

  • spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,

  • preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny,

  • riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,

  • sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov.

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

  • svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,

  • vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy.

Športová príprava je zabezpečovaná pedagogickými zamestnancami školy s príslušnou trénerskou kvalifikáciou v príslušnom športovom odvetví.

Odbornú pomoc pedagógom, žiakom a rodičom poskytujú:

  • špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa a ďalší špecialisti podľa potreby.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.