Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Výstupy a výsledky

Intelektuálne výstupy projektu sú :

Inovovaný Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka

Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho zazyka, jazyková úroveň A1 (primárne vzdelávanie)
Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň A2 (nižšie stredné vzdelávanie)
Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1 (vyššie stredné vzdelávanie)
Inovovaný rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2 (vyššie stredné vzdelávanie)

Inovované európske jazykové portfólia

Inovované európske jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň A1 (žiaci vo veku 6 – 9 rokov)
Inovované európske jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň A2 (žiaci vo veku 10 – 14 rokov)
Jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1 (žiaci vo veku 15 – 18 rokov)
Jazykové portfólio – Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2 (žiaci vo veku 15 – 18 rokov)

Rómsko-slovenský slovník

Príručka pre učiteľa - Ako používať inovované Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka

Zborník z medzinárodnej konferencie: Inovácia-Rómsky jazyk-Inklúzia

Preklady do anglického jazyka

Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL A1 (primary education)
Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL A2 (lower secondary education)
Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL B1 (higher secondary education)
Innovated Framework Education Programme for Romani Language, LEVEL B2 (higher secondary education)

Teacher´s handbook - How to Use Innovated Language Portfolio – Romani Language Learning

1.Inovovaný Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka – cieľom bude inovácia Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozdelený podľa stupňov vzdelávania – primárne, nižšie stredné a vyššie stredné vzdelávanie. Program bude koncipovaný metodikou vyučovania cudzích jazykov.

2.Inovované jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 6-9 rokov - cieľom bude inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozpracované podľa ročníkov (1. – 4. ročník základnej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou cudzích jazykov.

3.Inovované jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 10 – 14 rokov - cieľom bude inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka a jeho prispôsobenie slovenskému systému vzdelávania. Bude rozpracované podľa ročníkov (5. – 9. ročník základnej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou cudzích jazykov.

4.Príručka pre učiteľa – Ako používať inovované Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka – táto príručka bude pomôckou pri plánovaní vyučovania rómskeho jazyka podľa inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka.

5.Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov – hlavnou funkciou tohto programu je zvýšiť a zdokonaliť u cieľovej skupiny profesijné kompetencie pre prácu s Rámcovým vzdelávacím programom rómskeho jazyka a pre kvalitnú prípravu vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách. Absolvovanie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania je základným predpokladom pre vyučovanie rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov.

6.Jazykové portfólio – učenie sa rómskeho jazyka, určené pre žiakov vo veku 15 – 18 rokov – cieľom bude tvorba nového Jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka. Bude rozpracované podľa ročníkov (1. – 4. ročník strednej školy). Jazykové portfólio bude koncipované metodikou vyučovania cudzích jazykov.

Multiplikačné podujatia :

Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov – pôjde o medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom bude výmena najnovších vedeckých poznatkov a skúseností, ako aj formulácia záverov a praktických odporúčaní pre rozvoj inkluzívnej edukácie prostredníctvom inovatívnych prístupov rešpektujúcich kultúrnu rozmanitosť detí a žiakov. Budú na nej prezentované všetky intelektuálne výstupy projektu.

Plánované vzdelávacie / vyučovacie / školiace aktivity :

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – hlavnou funkciou aktivity bude zvýšiť a zdokonaliť u cieľovej skupiny profesijné kompetencie pre prácu s Rámcovým vzdelávacím programom rómskeho jazyka a pre kvalitnú prípravu vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách.