Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Publicita

Štátny pedagogický ústav zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov medzinárodnú vedeckú konferenciu

Tlačová správa 8.04.2019

Prečo vyučovať rómsky jazyk a v akých oblastiach ho môžeme prakticky využiť ? To boli ťažiskové  otázky medzinárodnej konferencie o efektívnom vzdelávaní Rómov a výučbe rómskeho jazyka Inovácia  - Rómsky jazyk  - Inklúzia - Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov, ktorá sa konala piateho a šiesteho apríla v Bratislave. Konferenciu zorganizoval Štátny pedagogický ústav ako multiplikačné podujatie, ktorým finalizuje medzinárodný projekt Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Cieľovou skupinou odborného podujatia boli zástupcovia partnerských organizácií projektu, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadených organizácií, Národnej agentúry Erasmus+, vedeckých a výskumných inštitúcií, základných a stredných škôl, Rady Európy, experti z Nórskeho kráľovstva, Írska, Nemecka, Rumunska, Moldavska, Českej republiky, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, otvoril jeho hostiteľ a organizátor, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Podľa organizátora konferencie, ktorý súčasne realizátorom projektu Erasmus+, určeného pre učiteľov pôsobiacich v prostredí  Rómov, je inovatívne vzdelávanie pedagógov, inovovanie didaktiky rómskeho jazyka a vypracovanie rôznych učebných materiálov mimoriadne dôležité na to, aby sa podarilo vytvoriť také vzdelávacie podmienky, ktoré zintenzívnia priaznivú školskú klímu v kontexte interkultúrneho porozumenia.

„Pedagógovia sú kľúčoví pri dosahovaní lepších výsledkov žiakov zo znevýhodneného prostredia v rôznych regiónoch Slovenska, pričom zásadnou otázkou úspešného interaktívneho prístupu medzi žiakom a učiteľom je možnosť  komunikovať v rómskom jazyku. Aj skúsenosti z praxe potvrdzujú, že vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie učiteľov v rómskom jazyku sa darí postupne prekonávať bariéry, ktoré bránia kvalitnému vzdelávaniu žiakov z rómskych komunít“, povedal vo svojom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V úvode podujatia, na ktorom bolo viac ako sto účastníkov z domova i zo zahraničia, predviedli svoje umenie členovia komorného orchestra a muzikálového súboru Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach. Účastníkom konferencie sa prihovoril v zastúpení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý zdôraznil potrebu podpory vzdelávania národnostných menšín, vrátane Rómov, v materinskom jazyku. Konferenciu svojou účasťou poctila aj veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku J.E. Hilda Ó Riain. Prítomným sa prihovoril aj 1.tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Ondřej Pometlo, prezidentka Európskej asociácie rodičov (EPA) Arja Krauchenberg,predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová a zástupca expertného výboru CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy Ján Hero.

V prvej odbornej časti konferencie vystúpili hostia zo zahraničia. Prezentácie príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov vo svojich krajinách predstavili experti Rady Európy Ing. Ján Hero, zástupca expertného výboru CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy David Little, emeritný rofesor Trinity College z Írska a Calin Rus, riaditeľ Interkultúrneho inštitútu Timisoara z Rumunska, ako aj Ion Duminica, vedúci oddelenia etnických minorít na Inštitúte kultúrneho dedičstva akadémie vied v Moldavsku.

S prezentáciami výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k  inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ vystúpili referujúci v druhej odbornej časti konferencie. Štátny pedagogický ústav reprezentoval manažér projektu Jozef Facuna a výskumná pracovníčka Eva Gašparová.

„Vzdelávanie Rómov je celoeurópskou témou, pri jej riešení je preto podľa odborníkov potrebná výmena praktických skúseností a osvedčených inovatívnych postupov rôznych krajín v oblasti inkluzívneho vzdelávania,“ uviedol manažér projektu Jozef Facuna.

Partnera ŠPÚ v projekte Erasmus+ z Karlovej univerzity v Prahe zastupovali na konferencii Helena Sadílková, vedúca Semináru romistiky Katedry stredoeurópských štúdií a Jan Červenka, výskumný pracovník Seminára romistiky. Prezentáciu za partnerskú organizáciu z Lillehameru v Nórsku predstavila v Bratislave Christiane Seehausen, radkyňa, Nansenovho centra pre mier a dialóg. Prezentácie výstupov k projektu doplnil René Lužica z Ústavu romologických štúdií  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Alexander  Mušinka, výskumný pracovník Ústavu rómskych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove.

Príklady dobrej praxe so skúsenosti s intelektuálnymi výstupmi projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia boli témou workshopov tretej časti medzinárodnej vedeckej konferencie. Predsedajúcim prvej sekcie Inovácie v jazykovom vzdelávaní bol Jozef Facuna z ŠPÚ, lektormi Beata Menzlová z ŠPÚ a Walter Sabiel z Goetheho inštitútu v Mníchove.

Druhú sekciu Rómsky jazyk vo vzdelaní viedla Eva Gašparová z ŠPÚ, lektorkami boli učiteľky Ingrid Lukáčová, Gabriela Radičová, Jarmila Vaňová a Darina Tökölyová.

Tretej sekcii Inklúzia vo vzdelávaní predsedala Júlia Lindtnerová zo SRRZ, lektorkami boli učiteľky Irena Adamová, Jana Tomová a Silvia Oleníková.

„Konferencia bola príležitosťou pre zdieľanie intelektuálnych výstupov projektu pod sloganom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia a osvedčených postupov v oblasti plánovania vyučovania rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude zborník publikovaný v slovenskom a anglickom jazyku, uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Medzinárodným partnerom konferencie bolo Nansenovo centrum pre mier a dialóg so sídlom v nórskom Lillehammeri a Seminár romistiky Filozofickej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe.

Domácim partneri: Slovenská rada rodičovských združení, Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav romologických štúdií, Nitra, Súkromná spojená škola, Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu a Súkromná základná škola, Kremnica, Súkromná sociálna a pedagogická akadémia, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, Súkromná spojená škola Kežmarok – Biela voda, Základná škola s materskou školu Podolinec a Základná umelecká škola v Kežmarku.

Konferencia bola multiplikačným podujatím v rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Projekt je financovaný Európskou Úniou v rámci programu Erasmus+, Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
 

 

Medzinárodný projekt ERASMUS+: „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ finalizujeme multiplikačným podujatím

Tlačová správa 21. 02. 2019

Vďaka vytvoreniu štandardného legislatívneho prostredia v SR realizoval Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v posledných rokoch viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít. Patrí medzi ne aj medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus+ s názvom „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

V spolupráci s nórskym a českým partnerom ho ŠPÚ realizuje od 1. septembra 2016. Cieľom projektu je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Realizáciou viacročného projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+, chce ŠPÚ prispieť k zlepšovaniu podmienok kvality vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách prostredníctvom inovovaných pedagogických dokumentov a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Projekt ŠPÚ, ktorého realizácia bude trvať do 31.augusta tohto roka, reflektuje najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, a to najmä z Čiech a Nórska, vďaka jeho partnerom. Partnerom projektu na medzinárodnej úrovni je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v hlavnom meste Českej republiky Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg so sídlom v nórskom meste Lillehammer.

Doposiaľ sa uskutočnili štyri nadnárodné projektové stretnutia v Bratislave, Prahe a Osle. Projektoví partneri sa hneď na začiatku dohodli na záväznom časovom harmonograme aktivít a spôsobe ich financovania. Hlavným predmetom projektových stretnutí boli témy súvisiace s vypracovaním intelektuálnych výstupov projektu, ako je napríklad Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykových portfólií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Súčasťou diskusií boli témy, ktoré majú podporovať porozumenie, toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v spoločnosti. Na zatiaľ poslednom projektovom stretnutí partneri zhodnotili aktuálny stav vypracovania intelektuálnych výstupov a skúsenosti z pilotného overovania intelektuálnych výstupov v školách s vyučovaním rómskeho jazyka. 

V rámci tohto projektu v septembri 2018 zorganizoval Štátny pedagogický ústav školenie „blended mobility“, ktoré sa konalo v Prahe. Tém vzdelávania bolo viacero. Predovšetkým to bol Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, prioritne so zameraním na rómsky jazyk a Inovovaný rámcový vzdelávací program pre rómsky jazyk vrátane jazykových portfólií pre žiakov podľa jazykových úrovní A1, A2, B1 a B2. Ďalej na „blended mobility“ rezonovali témy jazykovej socializácie rómskych detí a dialektov rómskeho jazyka a tvorivé aktivity v oblastiach interkultúrnej komunikácie, ktoré vedú k úspešnej inklúzii v školách. Cieľovou skupinou 5 dňovej aktivity boli učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka, prípadne učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk.

V rámci publicity projektu zorganizoval ŠPÚ aj dve školenia pre učiteľov o pedagogických inováciách v inkluzívnej škole s vyučovaním rómskeho jazyka v Kremnici a Košiciach.

V súčasnosti Štátny pedagogický ústav pripravuje multiplikačné podujatie, medzinárodnú konferenciu pre učiteľov, riaditeľov základných a stredných škôl a výskumných zamestnancov s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia,  ktorá sa bude konať 5. – 6. apríla 2019 v Bratislave.  Konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia a na výmenu príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí. Koordinátorom projektu za ŠPÚ je Jozef Facuna, kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk

 

Medzinárodné školenie Blended mobility ŠPÚ v Prahe ako súčasť projektu z programu Erasmus+

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a  Nansen centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri  zorganizovali v dňoch 13. – 17. septembra 2018 v Prahe medzinárodné školenie „Blended mobility“ pre učiteľov a odborných zamestnancov školstva zo Slovenska, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

„Cieľom viacročného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+, je zlepšovanie podmienok kvality vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách prostredníctvom inovovaných pedagogických dokumentov a ďalšieho vzdelávania učiteľov,“ konkretizoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Obsahom vzdelávania Blended mobility ŠPÚ v Prahe bol Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, prioritne so zameraním na rómsky jazyk a Inovovaný rámcový vzdelávací program pre rómsky jazyk vrátane jazykových portfólií pre žiakov podľa jazykových úrovni (pre úrovne A1, A2, B1 a B2), témy jazykovej socializácie rómskych detí a dialekty rómskeho jazyka a tvorivé aktivity v oblastiach interkultúrnej komunikácie a inkluzívnej komunikácie.

Koordinátorom medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je Jozef Facuna z ŠPÚ.

 

ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

Tlačová správa 14. 05. 2018

Na nadnárodnom projektovom stretnutí v Osle, ktoré otvoril koordinátor projektu Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu, informovali zástupcovia ŠPÚ o príprave tohtoročného septembrového vzdelávania – „blended mobility“ a budúcoročného multiplikačného podujatia – medzinárodnej konferencie pre učiteľov v ŠPÚ v Bratislave.  Nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v priestoroch partnerskej organizácie Nansen centra pre mier a dialóg v Osle bolo ďalšou aktivitou v rámci programu Európske únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy  mládeže a športu Erasmus+. Štátny pedagogický ústav realizuje tento medzinárodný projekt od 1. septembra 2016. Jeho partnerom je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg sídliaci v Lillehammeri v Nórsku. Projekt má byť ukončený do 31. augusta  2019.

Obsahom vzdelávania – blended mobility, ktorá bude trvať 5 dní,  je organizácia vzdelávania a akreditácia programu. Cieľovou skupinou sú učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka resp. učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk. Predpokladaný termín realizácie tejto mobility je 13.09.- 17.09. 2018, miestom realizácie bude ŠPÚ v Bratislave.

„Multiplikačné podujatie, medzinárodná konferencia, na ktorej budú prezentované jednotlivé výstupy projektu, by sa mala konať v apríli budúceho roka. Konferencia, ktorá by sa mala konať  tiež v Bratislave, bude zameraná aj na rómčinu a inklúziu Rómov v školskom systéme, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na pracovnom stretnutí rezonovali v diskusii témy ako Implementácia multikultúrnej výchovy v základných školách,  Vzdelávanie Rómov na Slovensku a v Českej republike, problematika vzdelávania migrantov v Nórsku, Rámcový učebný plán s vyučovaním národnostného jazyka (rómskeho jazyka), príprava učiteľov rómskeho jazyka, učebníc a pedagogických dokumentov, dostupnosť vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov a Právo na vzdelávanie sa v materinskom jazyku (v rómskom jazyku).

Účastníci nadnárodného projektového stretnutia sa počas ďalšieho dňa rokovania zamerali na aktuálny stav  intelektuálnych výstupov projektu a ich overovanie v pedagogickej praxi.  Definovali interkultúrnej kompetenciu, aké kompetencie - vedomosti, zručnosti majú žiaci dosiahnuť na rôznych úrovniach, aké schopnosti by mal mať učiteľ, ktorý je akýmsi mediátorom medzi rôznymi kultúrami. Zdôraznili tiež, že je potrebné zamerať sa na výchovu k rómčine a interkulturalite a zahrnúť do obsahu vzdelávania aj témy z rómskej kultúry ako jedlo, zvyky a podobne. Podčiarkli tiež, že pri spracovaní výstupov projektu je dôležité si uvedomiť rôzne situácie pri vzdelávaní žiakov, či ide o nerómskych žiakov, rómskych žiakov, úroveň znalosti rómskeho jazyka a použiť  rôzne jazykové úrovne – znalosti.

Najbližšie plánované stretnutie s učiteľmi, ktorí implementujú výstup projektu v školách je 25.júna tohto roka v Košiciach.

Tlačová správa 16.04. 2018

Quality education in Romani for Europe (QualiRom) bol názov pre odborný seminár, ktorý bol organizovaný MŠVVaŠ SR a Radou Európy v dňoch 10.04. – 11.04. 2018 v Bratislave. Cieľom odborného seminára bola diskusia k didaktickým materiálom pre vyučovanie rómskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a Rámcového vzdelávacieho programu pre rómsky jazyk, ktorý bol vypracovaný Radou Európy v roku 2008. Hlavný expert David Little z Európskeho centra pre moderné jazyky prezentoval ich prácu na systéme realizácie uvedených programov v praxi. Predstavil kurikulárny rámec pre rómsky jazyk so zámerom preskúmať situácie rómskeho jazyka v slovenskom vzdelávacom systéme. V rámci pracovných skupín boli prediskutované pripravované intelektuálne výstupy projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia. Projekt je financovaný Európskou Úniou v rámci programu Erasmus+. Pilotne overovanie pracovných verzií intelektuálnych výstupov tohto projektu sa realizuje v týchto školách: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice, Súkromná spojená škola, Kremnica, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice, Súkromne hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota.  Koordinátor projektu Jozef Facuna informoval účastníkov odborného seminára o realizovaných aktivitách  a o plánovaných úlohách v tomto a nasledujúcom roku. V rámci tohto projektu sa plánujú realizovať pilotná zmiešaná mobilita a medzinárodná konferencia.

Školenie o pedagogických inováciách v inkluzívnej škole s vyučovaním rómskeho jazyka

Štátny pedagogický ústav spolu so Súkromným gymnáziom v Kremnici pripravil pre učiteľov  v rámci rozvoja pedagogických a jazykových kompetencií v praxi v inkluzívnom vzdelávaní školenie „Pedagogické inovácie v inkluzívnej škole s vyučovaním rómskeho jazyka“. Vzdelávanie je súčasťou publicity medzinárodného projektu „Inovácia didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.  Dvojdňové školenie učiteľov bude 25. a 26.februára v Mestskom kultúrnom stredisku na ulici P.Križku v Kremnici. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Program - "Pedagogické inovácie v inkluzívnej škole s vyučovacním rómskeho jazyka" 25-26.2.2018

Rumunské veľvyslanectvo sa zaujímalo o projekty ŠPÚ

Tlačová správa 18.01.2018

Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Jozefom Facunom prvý tajomník rumunskej ambasády v Bratislave Adrian Abrudan.

     Počas stretnutia diskutovali spolu o viacerých témach a možnostiach spolupráce, napríklad aj o spoločnej príprave a realizácii medzinárodných projektov zameraných na rómsku problematiku. Námestník Facuna prezentoval aktivity projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, ktorý je financovaný Európskou Úniou v rámci programu Erasmus+. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom inovovaných pedagogických dokumentov z rómskeho jazyka a tréningov skvalitniť vyučovanie rómskeho jazyka v základných a stredných školách a tým podporiť kvalitné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie žiakov zo znevýhodnené prostredia.

     Prvý tajomník rumunského veľvyslanca na Slovensku sa zaujímal najmä o vzdelávanie žiakov z rómskych komunít, konkrétne systém a obsah vzdelávania národnostných menšín. Tajomníka Abrudana tiež zaujali skúsenosti Slovenska pri získavaní medzinárodných grantov, ako aj podmienky a priebeh tvorby medzinárodných projektov, kde sú cieľovou skupinou Rómovia.

     Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk pozval zástupcov rumunskej ambasády na medzinárodnú konferenciu v rámci projektu Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“, ktorú bude  ŠPÚ organizovať na budúci rok.

 

Štátny pedagogický ústav realizuje medzinárodný projekt, ktorý je financovaný z programu Erasmus+

Tlačová správa 16.11. 2017

Tretie nadnárodné projektové stretnutie: 15. 11. – 16. 11. 2017, Bratislava

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave sa konalo tretie nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602).

Predmetom rokovania bolo projektové riadenie, ako čerpanie zálohových platieb partnermi projektu, administratíva projektu, časový harmonogram projektu – plnenie aktivít projektuplánovanie najbližších úloh projektu, správa o stave vypracovania intelektuálnych výstupov vrátane skúseností s pilotným overovaním intelektuálnych výstupov na vybraných školách s vyučovaním rómskeho jazyka. 

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, partnerských organizácii z Prahy, Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a z nórskeho Lillehammeru, Nansen centra pre Mier a dialóg sa dohodli na spoločnom časovom harmonograme plnenia projektových úloh na rok 2018. Najbližšie v poradí štvrté nadnárodné projektové stretnutie je plánované na máj 2018 v Nórsku.

 

Učitelia rómskeho jazyka začnú používať inovované pedagogické dokumenty už v budúcom školskom roku

26.6.2017

V rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa zišli učitelia rómskeho jazyka na pracovnom stretnutí v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo odkonzultovanie inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka a inovovaných jazykových portfólií pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v rómskom jazyku. Ťažiskom programu bola diskusia k uvedeným dokumentom, rozdelenie úloh a stanovenie časového harmonogramu implementovania inovovaných dokumentov v pedagogickej praxi. Učitelia začnú inovované pedagogické dokumenty používať už v školskom roku 2017/2018. Počas tohto obdobia budú učitelia rómskeho jazyka dokumenty dopĺňať učiteľmi vlastnými postrehmi, návrhmi ako aj novým didaktickým a metodickým spracovaním učiva rómskeho jazyka v základných a stredných školách podľa jazykových úrovní Spoločného referenčného rámca pre jazyky (A1, A2, B1, B2). Vyučovanie rómskeho jazyka bude zabezpečovať Eva Gašparová v Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach, Darina Tököliová v  Súkromnej spojenej škole v Kremnici, Jarmila Vaňová na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, Ingrid Lukáčová na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach a Gabriela Radičová na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Rimavskej Sobote.

Medzinárodný projekt Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

 

 

Druhé nadnárodné projektové stretnutie: 23. 03. – 24. 03. 2017, Praha

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR. Súčasťou diskusie boli aj témy z oblasti interkultúrneho porozumenia, ktoré majú podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v dnešnej spoločnosti. Po zapracovaní pripomienok k Rámcovému vzdelávaciemu programu rómskeho jazyka (A1) bol tento dokument zahraničnými partnermi projektu odsúhlasený.

Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu, partnerských organizácii z Prahy, Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a z nórskeho Lillehammeru, Nansen centra pre Mier a dialóg sa dohodli na spoločnom časovom harmonograme plnenia projektových úloh na rok 2017. Najbližšie tretie nadnárodné projektové stretnutie je plánované na november 2017.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Tlačová správa 14.9.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé pracovné stretnutie pre realizáciu inovatívneho medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus + KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na pracovnom stretnutí v Bratislave, ktorého druhú časť tvoril workshop, zastupoval nórskeho partnera projektu prof. Steinar Bryn z medzinárodnej mimovládnej organizácie Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue so sídlom v Lillehammeri, a českého partnera, Seminár romistiky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Jan Červenka, PhD.

Na pracovnom stretnutí, ktoré viedol PhDr. Jozef Facuna, PhD., námestník ŠPÚ a hlavný koordinátor projektu za slovenskú stranu, sa partneri dohodli na ďalšom postupe, spresnili si časový harmonogram, vzájomne sa oboznámili s plánovanými aktivitami a spôsobom ich financovania.

Cieľom projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku, ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Projekt, ktorého realizácia bude trvať 36 mesiacov, bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska.