Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.10.2018

Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru

V rámci projektu Diseminačné aktivity Rady Európy „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru"(RFCDC) zorganizoval Štátny pedagogický ústav 23. októbra 2018 v poradí druhý okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou. Identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl tvorili hlavné ciele stretnutia. Účastníkmi okrúhleho stola boli riaditelia a učitelia škôl všetkých stupňov z celého Slovenska a odborní a výskumní zamestnanci ŠPÚ.

Úvodný príhovor patril riaditeľovi ŠPÚ Ľudovítovi Hajdukovi, ktorý ako hostiteľ podujatie otvoril.

„Realizácia podujatia  je  významná pre  implementáciu RFCDC vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania a na všetkých úrovniach. Poskytuje priestor na riešenie aktuálnych výziev v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Je zároveň príležitosťou na zlepšenie spolupráce  nielen medzi jednotlivými inštitúciami, ale najmä smerom k školám,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Zástupcovia koordinačného projektového tímu ŠPÚ – námestník ŠPÚ Jozef Facuna a výskumná a vývojová pracovníčka  Denisa Ďuranová oboznámili účastníkov s  diseminačnými aktivitami Rady Európy.

Podstatná časť programu bola venovaná príkladom implementácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru, ktoré predstavila expertka Európskeho Wergeland Centra Caroline Gebara, ktorá sa ako koordinátorka a spoluautorka početných projektov rozvoja profesijných kapacít vo svete špecializuje na vzdelávanie k ľudským právam. Na jej profesionálne a kompetentné vystúpenie reagovali účastníci okrúhleho stola, ktorí uvádzali aktivity svojich škôl i žiakov ako konkrétne príklady zo svojej praxe.

Popoludňajší workshop Zuzany Lichej z ŠPÚ prispel  podnetnými aktivitami pre pedagógov   k  efektívnemu vyučovaniu a budovaniu kompetencií žiakov. Dominovali schopnosti analyticky a kriticky myslieť, porozumieť sebe samému a nechýbalo ani kompetencia na kritické porozumenie jazyka. Diskutujúci vzájomným zdieľaním skúseností spoločne identifikovali možnosti implementácie kompetencií pre demokratickú kultúru v rámci školského prostredia. Vlastnými odporúčaniami tak prispeli k rozvoju vzdelávania v predmetnej oblasti na úrovni školy a triedy.

 


Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Rady Európy.