Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.11.2018

V gescii ŠPÚ sa konal ďalší seminár pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminára pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline. Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj druhý seminár zameraný na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, reflektoval potrebu mobilizácie pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc.

„ŠPÚ pripravuje semináre pre učiteľov z celého Slovenska v snahe otvoriť diskusiu o kritériách hodnotenia kvality učebníc a ich využívania vo výchovno-vzdelávacom procese zdola, teda priamo z terénu, pre ktorý sú určené. Naším cieľom je tiež podnietiť záujem učiteľov a riaditeľov rôznych stupňov škôl o recenzovanie a tvorbu učebníc, pretože autori a recenzenti učebníc pre školy stále chýbajú,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Okrem podrobných informácií o tvorbe, funkcii a práci s učebnicami si učitelia, rozdelení do pracovných skupín, analyzovali a pripomienkovali kritériá hodnotenia didaktických prostriedkov pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

„Považujem za dôležité, aby školy mali k dispozícii viac druhov učebníc. Je to prínos tak pre učiteľov, pretože každý má svoj štýl práce, a takisto je to užitočné aj preto, že v každej triede je iná vzorka žiakov. V každom prípade je však potrebné, aby učebnice odrážali realitu, ktorá deti v súčasnosti obklopuje. Iba tak ich zaujmeme a v konečnom dôsledku naučíme to, čo by mali a potrebujú vedieť, aby sme v nich rozvíjali čitateľskú, prírodovednú, finančnú a mediálnu gramotnosť,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Ďalší odborný seminár ŠPÚ pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a učiteľov dejepisu, občianskej náuky a geografie z východného Slovenska sa bude konať v decembri v Prešove.