Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rámcové učebné plány

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Rámcové učebné plány

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. V zmysle školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje vekuprimeranosť. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách ŠVP.

Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými učebnými plánmi, ktoré sú účinné od 1.9.2011. Škola môže postupovať aj podľa rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu s novými rámcovými učebnými plánmi.

V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa pôvodného rámcového učebného plánu.

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

 Vzdelávacia oblasť

 Vyučovací predmet

 Počet hodín za 5. – 9. ročník ZŠ

  Jazyk a komunikácia

 Slovenský jazyk a literatúra

 23

 Prvý cudzí jazyk

 15

 Druhý cudzí jazyk

 4

 

 

 42

  Človek a príroda

 Fyzika

5

 Chémia

 4

 Biológia

 5

 

 

 14

  Človek a spoločnosť

 Dejepis

6

 Geografia

 5

 Občianska náuka

 4

 

 

 15

  Človek a hodnoty

 Etická výchova / Náboženská výchova

4

 

 

 4

  Matematika a práca s informáciami

 Matematika

19

 Informatika

 2

 

 

 21

  Človek a svet práce

 Svet práce

1

 Technika

 1

 

 

 2

  Umenie a kultúra

 Hudobná výchova

 3

 Výtvarná výchova

 3

 Výchova umením

 1

 

 

 7

  Zdravie a pohyb

 Telesná a športová výchova

 10

 

 

 10

 Povinné hodiny spolu

 

 115

 Voliteľné hodiny

 

 31

 Počet hodín spolu  

   

 146

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 15 na predmet športová príprava.

 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.

 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.

 5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

 7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 Vzdelávacia oblasť

 Vyučovací predmet

 Počet hodín za 5. – 9. ročník ZŠ

  Jazyk a komunikácia 

 Vyučovací jazyk a literatúra

23

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

 23

 Prvý cudzí jazyk

 15

 Druhý cudzí jazyk

 4

 

 

 65

  Človek a príroda

 Fyzika

 5

 Chémia

 4

 Biológia

 5

 

 

 14

  Človek a spoločnosť

 Dejepis

 6

 Geografia

 5

 Občianska náuka

 4

 

 

 15

  Človek a hodnoty

 Etická výchova / Náboženská výchova

 4

 

 

 4

  Matematika a práca s informáciami

 Matematika

 19

 Informatika

 2

 

 

 21

  Človek a svet práce

 Svet práce

 1

 Technika

 1

 

 

 2

  Umenie a kultúra

 Hudobná výchova

 3

 Výtvarná výchova

 3

 Výchova umením

 1

 

 

 7

  Zdravie a pohyb

 Telesná a športová výchova

 10

 

 

 10

  Povinné hodiny spolu

 

 138

  Voliteľné hodiny

 

 20

  Počet hodín spolu

   

158

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 173. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 158, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 15 na predmet športová príprava.

 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 34, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 35.

 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

 5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

 6. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7925/18857:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011.

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským

 Vzdelávacia oblasť

 Vyučovací predmet

 Počet hodín za 1. – 4. ročník OG

  Jazyk a komunikácia

 Slovenský jazyk a literatúra

18

 Prvý cudzí jazyk

12

 Druhý cudzí jazyk

4

 

 

34

  Človek a príroda

 Fyzika

5

 Chémia

4

 Biológia

4

 

 

13

  Človek a spoločnosť

 Dejepis

5

 Geografia

4

 Občianska náuka

3

 

 

12

  Človek a hodnoty

 Etická výchova / Náboženská výchova

3

 

 

3

  Matematika a práca s informáciami

 Matematika

15

 Informatika

2

 

 

17

  Človek a svet práce

 Technika

2

 

 

2

  Umenie a kultúra

 Hudobná výchova

2

 Výtvarná výchova

2

 Výchova umením

1

 

 

5

  Zdravie a pohyb

 Telesná a športová výchova /           Športová príprava

8

 

 

8

 Povinné hodiny spolu

 

94

 Voliteľné hodiny

 

25

 Počet hodín spolu  

 

119

 Pozn. OG = gymnázium s osemročným štúdiom

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 131. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 119, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. ročníka OG nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.

 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.

 5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.

 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

 7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 8. Poznámky pre športové gymnáziá:

  1. Trieda sa na hodinách športovej prípravy delí podľa potreby.

  2. Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy.

  3. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10-24 hodín týždenne podľa športových metodík. Realizácia športovej prípravy je v kompetencii školy.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18754:2-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 Vzdelávacia oblasť

 Vyučovací predmet

 Počet hodín za 1. – 4. ročník OG

  Jazyk a komunikácia 

 Vyučovací jazyk a literatúra

18

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

18

 Prvý cudzí jazyk

12

 Druhý cudzí jazyk

4

 

 

52

  Človek a príroda

 Fyzika

5

 Chémia

4

 Biológia

4

 

 

12

  Človek a spoločnosť

 Dejepis

5

 Geografia

4

 Občianska náuka

3

 

 

12

  Človek a hodnoty

 Etická výchova / Náboženská výchova

3

 

 

3

  Matematika a práca s informáciami

 Matematika

15

 Informatika

2

 

 

17

  Človek a svet práce

 Technika

2

 

 

2

  Umenie a kultúra

 Hudobná výchova

2

 Výtvarná výchova

2

 Výchova umením

1

 

 

5

  Zdravie a pohyb

 Telesná a športová výchova / Športová príprava

8

 

 

8

  Povinné hodiny spolu

 

112

  Voliteľné hodiny

 

16

  Počet hodín spolu

   

128

Pozn.: OG = gymnázium s osemročným štúdiom

 

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 140. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 128, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v ročníku nesmie byť vyšší ako 35.

 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.

 5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

 6. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 7. Poznámky pre športové gymnáziá:

  1. Trieda sa na hodinách športovej prípravy delí podľa potreby.

  2. Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy.

  3. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10 – 24 hodín týždenne podľa športových metodík. Realizácia športovej prípravy je v kompetencii školy.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7926/18858:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.