Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Všetci to robia!, k prevencii v škole

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Metodické publikácie zamerané na prevenciu rizikového správania žiakov s uplatňovaním inovatívnych prístupov vo vzdelávacom procese v škole. Obe publikácie môžu školy získať na vyžiadanie bezplatne..

 

Technika - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce

Predmet
technika

 

Technika - ročný plán učiteľa

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce

Predmet
technika

 

Cudzie jazyky - TVVP - príklady

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

 

Pracovné vyučovanie - metodické listy

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce

Predmet
pracovné vyučovanie

 

Školská socializácia a nové výzvy v prevencii

V texte ponúkame základnú orientáciu a niektoré námety pre reflexiu výziev a rizík vplyvu súčasného sveta komunikačných technológií. Navrhujeme aj rámcové metodické námety na eliminovanie, či prevenciu nežiaduceho správania žiakov.

 

Informatika - metodické listy

Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami

Predmet
informatika

Informatika - Ukážky vzorových aktivít zameraných na okruh – Algoritmické riešenie problémov

 

Informatika - zaradenie tém do ročníkov na druhom stupni základnej školy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami

Predmet
informatika

Informatika - ukážka zaradenia tém informatiky do ročníkov na druhom stupni základnej školy

 

Prierezové témy

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Globálne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta.

 

Emocionálna gramotnosť žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prečo a ako zvyšovať úroveň emocionálnej gramotnosti u žiakov.

 

Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Metodický text určený ako rámec (pomôcka) pre školy a školské zariadenia na prípravu (školskej) preventívnej stratégie.

 

K prevencii extrémizmu

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch štátneho vzdelávacieho programu

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.