Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Efektívna výučba filozofie cez stanovanie a riešenie nosných problémov (súbor metodických listov)

Typ školy

gymnázium

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

občianska náuka

Štátny pedagogický ústav vypracoval v súčinnosti s odborníkmi na výučbu filozofie z radov stredoškolských pedagógov elektronickú publikáciu s názvom EFEKTÍVNA VÝUČBA FILOZOFIE CEZ STANOVANIE A RIEŠENIE NOSNÝCH PROBLÉMOV NA HODINÁCH OBČIANSKEJ NÁUKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH (metodické a didaktické podnety).
Ide o naplnenie požiadavky na zabezpečenie podpory pre výučbu filozofie podľa znenia aktuálneho kurikula. Sme presvedčení, že daná pomôcka nájde uplatnenie v súvislosti s definovanými výkonovými a obsahovými štandardmi predmetu občianska náuka, konkrétne uvedenými v tematických celkoch Čo je filozofia a k čomu je dobrá a Filozofický spôsob osvojovania si sveta (inovovaný ŠVP pre gymnáziá).

Publikácia obsahuje súbor 19 metodických listov (minimálne 19 vyučovacích hodín). Každý z nich obsahuje základné informácie počnúc názvom témy, pokračujúc zaradením do predmetu a vzdelávacej oblasti, prepojením na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy, tradičným zaradením do ročníka, predpokladanou hodinovou dotáciou potrebnou na realizáciu, edukačným a výchovným cieľom, zaradením do inovovaného ŠVP (výkonový a obsahový štandard), metodologickými informáciami (pomôcky a odporúčané metodické postupy na hodine), teoretickým základom k vybranej téme, niekoľkými úlohami pre žiakov, ich vypracovaním pre potreby kontroly zo strany pedagógov a končiac zoznamom použitej literatúry (zdroje). Nechýbajú ani grafické doplnenia (vizualizácie). Poradie metodických listov je nastavené podľa zaradenia konkrétnej témy v inovovanom ŠVP.

Efektívna výučba filozofie cez stanovanie a riešenie nosných problémov na hodinách občianskej náuky na stredných školách (metodické listy)